Placeholder

Hur kan man göra beräkningar av klimatbelastning från byggandet på ett enkelt sätt? Den frågan har Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest arbetat med i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad – tillsammans med nio bostadsföretag som varit testpiloter.

Ny vägledning

Resultaten sammanfattas i en vägledning för klimatkrav i upphandling av nyproduktion. Den kan användas även av företag som tidigare inte ställt klimatkrav.

Vägledningen är användbar både i framtagande av upphandlingsdokument, löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt. Den baseras på omfattande praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning från allmännyttiga bostadsföretag, entreprenörer och konsulter.

Livscykelanalys av byggprojekt

Förutsättningen för att ställa klimatkrav vid upphandling är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra.

Därför har projektet tagit fram anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt som bland annat anger att vedertagen LCA-metodik skall användas och vilka delar av byggnaden som ska inkluderas. Anvisningarna är en tolkning av Boverkets lagförslag för klimatdeklaration samt erfarenheter från praktiska beräkningar inom detta och andra projekt.

Kriterier för gröna lån

Ett annat mål med projektet har varit att utveckla livscykelbaserade klimatkrav även för finansiering. Kommuninvest, som via så kallade gröna lån finansierar många energieffektiva bostadsprojekt inom allmännyttan, utvidgar sina krav till att omfatta även byggprocessen. 

Mer på egen projektsajt

Ännu mer om projektet Klimatkrav till rimlig kostnad finns HÄR.

Varför behövs en vägledning? Så svarar Sofia Heintz (se filmklipp ovan).

Pilotprojekt med nio allmännyttor

Nio bostadsföretag har tillsammans med lika många entreprenörer varit testpiloter i projektet, och gjort en klimatberäkning av ett aktuellt byggprojekt med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Deltagande företag har varit: Kopparstaden i Falun, Gotlandshem och Wisab på Gotland, Framtiden och Tuve Bygg i Göteborg, Helsingborgshem och Skanska i Helsingborg, LKF och Otto Magnusson i Lund, MKB och Peab i Malmö, Förvaltaren och Jägnefält Milton i Sundbyberg, Mitthem och NCC i Sundsvall, Eidar och Peab i Trollhättan. Pilotprojektet startade våren 2019.

Miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) beräknar klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv, inkluderat byggmaterial, transporter till byggplats samt processer på byggplats. I projektet har en ny version av verktyget använts som stödjer digital inläsning av mängder från en kostnadskalkyl.

Bakgrund

Sverige klarar inte sina klimatmål till 2045 om inte också byggbranschen ställer om. Eftersom klimateffekten från driftenergin i många fall är låg i en ny byggnad återstår det att arbeta med själva byggnationen. Det är också bakgrunden till de lagkrav om klimatdeklaration av byggnader som regeringen avser ska införas 2022.

Men bostadsföretagen behöver spänna bågen kraftigare än så och dessutom börja ställa klimatkrav vid upphandling av byggnader. När en hel bransch ska ställa en helt ny typ av krav behövs kunskap för att kraven inte ska kosta för mycket eller ta för lång tid att genomföra. Projektets syfte har varit att gå före och driva utvecklingen nationellt.