Även om tävlingen inte längre anordnas kan du läsa om de vinnande bidragen och alla hedersomnämnanden nedan.  Du kan också ladda ner alla goda exempel från de år tävlingen genomfördes.

Tidigare vinnare

2016: Järfällahus
2014: Skövdebostäder
2012: AB Gavlegårdarna
2011: MKB Fastighets AB
2010: Varbergs Bostads AB

Läs om de vinnande bidragen och alla hedersomnämnanden nedan. Nederst kan du ladda ner alla goda exempel från tidigare år.

Fotnot: Sveriges Allmännytta hette tidigare SABO, namnet ändrades 2019.

2016: att främja integration

Varför valet av temat om att främja integration?

Många människor från olika delar av världen bor hos allmännyttan. Genom åren har åtskilliga bostadsföretag utvecklat arbetet med att främja integrationen och skapa trygga och trivsamma boendemiljöer där människor med olika bakgrund och intressen ska kunna leva tillsammans. Många nyanlända kommer bo i allmännyttans områden. Därför finns ett ökat behov av att sprida kunskap och goda exempel om arbetssätt.

Vinnare: Järfällahus

Juryns motivering:
”Järfällahus får priset för sitt innovativa, kreativa och uthålliga ungdomsarbete, SWAT.
SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare”.

Hedersomnämnanden:

Gårdstensbostäder – får ett hedersomnämnande för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete med att rusta upp och utveckla stadsdelen

Hyresbostäder i Norrköping AB –  får ett hedersomnämnande för sin integrationsstrategi.

Helsingborgshem – får ett hedersomnämnande för arbetet med konstplanket vid Drottninghög.

MKB Fastighets AB – får ett hedersomnämnande för det framgångsrika studiestödet till barnen i Värner Rydén-skolan i Rosengård

Telge Bostäder AB – får ett hedersomnämnande för sin strategi med renoveringen av Fornhöjden

 Jury 2016:

Ewa Tahlén-Finné, är ledamot i Sveriges Allmännyttas styrelse och juryns ordförande. Anna Heide, är en av experterna i vårt integrationsprojekt. Hon jobbar annars på MKB i Malmö. Karin Perols, är utredare på SKL. Martin Grander, är forskare på Högskolan i Malmö och var engagerad i SABOs forskningsprojekt om ”Nyttan med Allmännyttan”. Ylva Sandström, är expert på boendefrågor och projektledare för bopristävlingen. Juryns sekreterare.

2014: sociala mervärden vid renovering och upprustning

De stora renoveringsbehoven är en stor utmaning för de allmännyttiga bostadsföretagen. Men inte bara husen utan även närmiljöerna behöver rustas upp och förnyas så att invånarna får bättre levnadsvillkor och att stadsdelarna blir attraktiva att bo i. Detta var bakgrunden till tävlingstemat år 2014. Sju bostadsföretag lämnade in bidrag.

Vinnare: Skövdebostäder
Skövdebostäder har nyligen renoverat tre punkthus på Henriksbergsgatan. I samband med detta blev ett av husen ett seniorboende. Skövdebostäder satsade extra på olika åtgärder, bland annat i utemiljön. När hyresgästerna i de båda andra punkthusen märkte att det var något särskilt på gång i seniorhuset ville de också bli engagerade.

Juryns motivering:
”Skövdebostäders bidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor”.

Prisutdelningen skedde den 18 september 2014 i samband med den sociala nätverksträffen i Uppsala.

Jury 2014:
I juryn ingick en bostadsforskare från Örebro Universitet, en representant från Hyresgästernas Riksförbund och en representant från ett större medlemsföretag. Ordförande i juryn var Susanna Haby, ledamot i Sveriges Allmännyttas styrelse. Ylva Sandström, Sveriges Allmännytta, har varit juryns sekreterare.

 

2012: förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum

Många bostads- och stadsdelscentrum ägs helt eller delvis och förvaltas av kommunala bostadsbolag. Under många år har flera sådana centrum brottats med vikande kundunderlag. Servicen tunnas ur och de tappar sin attraktions- och konkurrenskraft. Orsakerna till detta är flera, men framväxten av stora så kallade handelsplatser är en anledning. Vad behövs för att lyfta ett bostads- eller stadsdelscentrum och vilken roll har bostadsbolaget i detta arbete tillsammans med andra aktörer? 

Vinnare: AB Gavlegårdarna
För deras arbete med centrumet i stadsdelen Andersberg i Gävle.

Prisutdelningen skedde den 22 augusti 2012 på biblioteket i Halmstad, i samband med de årliga bodemokratidagarna.

Hans Helmersson är stadsdelsutvecklare på Gavlegårdarna och var primus motor i förnyelsearbetet i Andersbergs centrum. Han tog emot priset tillsammans med Chatrine Holgersson, VD.

2012 års bopristävling utlystes med en sång:

Jury 2012:

Carin Ramneskär från Sveriges Allmännyttas styrelse, juryns ordförande. Silla Odhnoff från Hyresgästföreningens riksförbund. Robert Hörnquist, vd för Göteborgslokaler. Representant med forskarbakgrund. Ylva Sandström, Sveriges Allmänytta, juryns sekreterare

2011: boendet för äldre

Bopristävlingen om boendet för äldre väckte ett stort intresse. Hela 21 bostadsföretag skickade in tävlingsbidrag.

Vinnare: MKB Fastighets AB
För deras gedigna strategiarbete.

Juryns motivering:
MKBs strategi ”För seniorer i tiden” är både visionär och väl integrerad med det vardagliga arbetet inom företaget. Den vidareutvecklas i nära samarbete med olika grupper av seniorer. Idéer till nya verksamheter diskuteras med dem, prövas sedan och följs därefter upp. Detta arbetssätt ger ett kontinuerlig lärande för berörda medarbetare. Strategin är långsiktig och flexibel, man förändrar insatser och verksamheter när man ser att behoven förändras och man satsar på att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet. MKBs strategi ger också valfrihet för äldre kunder och presumtiva kunder. Den som vill kan flytta till något av företagets seniorhus i olika stadsdelar, eller ta del av aktiviteterna i träffpunkterna som finns i anslutning till seniorhusen eller vara med i någon verksamheterna med mer tematisk inriktning. MKB arbetar med ett åldersintegrerat perspektiv. Det finns ett tydligt kostnadsmedvetande som grund för vägval i strategiutvecklingen. Målen är tydliga och nyttan för ägaren är väl beskriven. I korthet ger MKBs strategi uttryck för ett suveränt helhetsgrepp och helhetstänkande.

Hedersomnämnanden:

Bostads AB Poseidon för en strategi med helhetsgrepp, engagemang och samverkan
Poseidons strategi handlar om ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och teknikstöd i boendet. Strategin är långsiktig och flexibel och ger uttryck för ett bra helhetsgrepp. Poseidon jobbar aktivt med att engagera hyresgästerna i sitt utvecklingsarbete på Stackmolnsgatan. Man arbetar också i nära samverkan med Göteborgs Stad och berörd stadsdelsförvaltning. På Stackmolnsgatan prövas åtgärder som efterfrågas av hyresgästerna och som i flera fall är enkla att genomföra och därför inte så kostsamma. Kostnadsmedvetenheten är hög. Poseidons exempel kan lätt återanvändas, inom företaget och av andra bostadsföretag.

Krambo Bostads AB för sitt långsiktiga arbete med att utveckla det befintliga bostadsbeståndet med fokus på äldre och för sina kreativa kommunikationsmetoder. Krambo är ett bra exempel på alla de lite mindre företag som gör bra saker för sina äldre hyresgäster. Cirka 70 procent av SABOs medlemsföretag har färre än 2000 lägenheter. Krambo har jobbat långsiktigt och uthålligt med att förbättra boendet för äldre. Exemplet med Komfortboende handlar om att utveckla det bostadsbeståndet man har, där det går och när det går. Man finns på en marknad med tuffa förutsättningar, men trots detta visar företaget en förmåga att formulera mål och strategier för en positiv utveckling. Det kanske mest utmärkande med Krambos exempel är hur man använder humor och ett kreativt kommunikationssätt för att nå målgrupperna ifråga. Satsningen på Strike skapar möjligheter och innehåll i boende och vardagsliv för alla åldrar.

FABO, Falkenbergs Bostads AB, för sin nyproduktion
FABO har ett helhetsgrepp på sin nyproduktion. Företaget har stor medvetenhet om de äldre kundgruppernas behov och man har lagt extra omsorg på planeringen, med hög tillgänglighet och förberedelser för teknikstöd.  FABO bygger både större projekt i Falkenberg och projekt i mindre skala för små orter och även byar. Företaget har aktivt bidragit till att nyproduktion av hyresrätter kan ske även i liten skala. Detta är av stor vikt för alla mindre tätorter i landet med en stor andel äldre personer i egna hem. De är i flera fall villiga att flytta men vill bo kvar på sin ort.

Blomsterfonden för helhetsgreppet i sitt seniorboende. Blomsterfonden visar ett inspirerande exempel på seniorboende som har fungerat över lång tid.  Inom sin verksamhet erbjuder man olika alternativ. Blomsterfondens exempel andas trygghet och hög kvalité. Seniorvärdinnorna har funnits länge och visar på en social yrkesroll där man har ett nära samarbete med, och ger stöd till, boende medlemmar.   Exemplet med Husarbete visar på att skattemässigt gynnade möjligheter tagits tillvara för att erbjuda service och tjänster i kontrollerade och trygga former.

Stora Tunabyggen i Borlänge för sin renoveringsstrategi som gynnar både yngre och äldre. Ett stort bostadsbestånd byggdes i hela landet under de så kallade rekordåren, ca 1960 – 1975. Det påbörjade renoveringsarbetet av detta bestånd är förenat med åtskilliga utmaningar av teknisk, energimässig och finansiell karaktär. Ytterligare en utmaning är att samtidigt anpassa fastigheter och bostäder så att de fungerar bättre för äldre. Det behövs många goda exempel på detta. Renoveringen av bostadsområdet Bullermyren görs med ett helhetsgrepp och för alla åldrar. Delar av renoveringen, som den tidigare förbättringen av utemiljön, och de både större och mindre tillgänglighetsåtgärder som nu genomförs, gynnar särskilt äldre personer. Tunabyggens exempel visar att man kan få med planeringen av tillgänglighetsåtgärder från ett tidigt stadium till genomförande. Tunabyggens egen motivering till sitt tävlingsbidrag är att ”Betesgatan är ju ett bra boende för äldre som inte vill bo i ett typiskt äldreboende”.

Vinnaren och de fem bostadsföretag som fick hedersomnämnanden tillkännagavs den 8 2011 september i samband med den sociala nätverksträffen i Västervik.

Jury 2011:

Peter Kockum, ledamot i Sveriges Allmännyttas styrelse. Rebecka Marklund, samhällsplanerare, Arboga kommun. Bengt Andersson, programchef ”Teknik för äldre” vid Hjälpmedelsinstitutet. Cecilia Henning, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping. Ylva Sandström, sekreterare och projektledare på Sveriges Allmännytta.

2010: barns och ungdomars villkor i bostadsområden/stadsdelar

I många medlemsföretag läggs det ner mycket arbete och stort engagemang på att skapa goda bostadsmiljöer och villkor för de unga.

Det kan handla om både korta riktade insatser som att sponsra enstaka aktiviteter till mer långsiktiga som att bygga upp mötesplatser, ta över och driva skolor, mobilisera unga i lokala förbättringsarbeten med mera.

Ofta görs dessa insatser i nära samarbete med andra aktörer, där bostadsföretaget är drivande och tar ett stort ansvar.

Vinnare: Varbergs Bostads AB
Förstapriset tillföll Varbergs Bostads AB för arbetet med barn och unga i stadsdelen Håsten. För några år sedan drogs Håsten med ett dåligt rykte. Bostadsbolaget påbörjade därför år 2007 projektet Håsten Visionen tillsammans med skola, kommun och ABF. Företag, föreningar, polis, kyrkor, skolor och ungdomar som bor i området intervjuades. Projektledarna började enkelt med var sin bärbar dator och cyklade runt till alla inblandade. Till slut skapades Mötesplats 302, en samlingsplats för olika verksamheter, inte minst för barn och unga. Hittills har man ordnat bland annat gitarrkurser, street dance, innebandy och läxläsning.

– För att få folk med sig kan man inte styra hur de ska vara och vad de ska göra. Det gäller att ha en dialog och att de, på ett sätt, får styra projektet. Vi pratade visioner, men gick aldrig ut och lovade vad de boende skulle få. Att jobba med löften är inte hållbart i längden och man lär inte ungdomarna något med det, säger projektledaren Adelina Sejdijaj.

Intresset att delta i tävlingen var mycket stort och hela tjugo bostadsbolag skickade in tävlingsbidrag.

Hedersomnämnanden:
I samband med att bopriset delades ut fick även sex företag hedersomnämnanden för sina insatser:

Bostads AB Mimer, för Pettersbergsprojektet.

AB Botkyrkabyggen, för sin medverkan i Botkyrka Community Teater och Dans.

AB Gavlegårdarna, för sitt långsiktiga sociala engagemang i kommunen.

Hyresbostäder i Norrköping AB, för sitt samverkansprojekt kring resurs- och sophantering

MKB Fastighets AB, för sitt trottoarodlingsprojekt

Tyresö Bostäder AB, för sitt samverkansprojekt i Granängsringen.