Ett framåtblickande förhållningssätt är nödvändigt för att Digitaliseringsinitiativet ska kunna driva, samordna och kvalitetssäkra utvecklingsstegen över tid. För att veta vad det är vi ska göra idag måste vi blicka mot framtiden. Uppdraget ska vara bärande utifrån nuläget, kunna skapa värde i närtid och förhålla sig till en tänkt framtid – det smarta samhället.

Underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen

Digitaliseringsinitiativet (DI) formades mot bakgrund av att Digitaliseringsrådet under 2018 identifierat behov av en snabbare förändringstakt och ökad samverkan bolagen emellan för att kunna möta morgondagens krav på våra organisationer. Syftet med DI är att bygga upp kompetens för att medlemsbolagen ska bli starkare aktörer, kunna driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor och stödja digitalisering i medlemsbolagen.  

Digitaliseringsinitiativets övergripande utvecklingsstrategi för åren 2020-2022:

”Målsättningen är att bolagen ska förflytta sig till en tillvaro där de har möjlighet att agera med så stor frihet som möjligt i ett leverantörsoberoende ekosystem – vid varje givet tillfälle ska bolaget kunna välja de leverantörer som är bäst för dem.”

Den digitala potentialen inom fastighetsbranschen är idag relativt outnyttjad. DI ska verka för att tillvarata denna potential och frigöra de allmännyttiga bolagens gemensamma kraft. För medlemsbolagen innebär initiativet en möjlighet till att driva och påverka framtidens allmännytta. Med rätt förutsättningar kan de höga trösklarna i fastighetsbranschens slutna system undanröjas och därmed skapa förutsättningar för gemensam innovationskraft.