Solel, moms och energiskatt

1. Efter att ha investerat i fler solcellsanläggningar så överstiger den sammanlagda toppeffekten i anläggningarna taket för skattefriheten på 255 kW toppeffekt. Vad ska vi göra nu?

SVAR

Ni ska så fort som möjligt anmäla er till Skatteverket för att bli registrerad som skattskyldig producent av el. Registrering som skattskyldig innebär att ni varje månad ska redovisa energiskatten i energiskattedeklarationen och betala in energiskatten. Ni ska samtidigt informera ert nätbolag att ni från ett visst datum är elproducent. Det innebär även att nätbolaget inte ska debitera energiskatt på fakturorna till er. Om ni inte registrerar er hos Skatteverket så riskerar ni att få betala skattetillägg och ränta på den skatt som ni borde ha betalat in till Skatteverket.

Om den el som produceras inte överförs till ett koncessionspliktigt elnät är energiskatten avdragsgill för de anläggningar som har en installerad toppeffekt som understiger 255 kW. Det innebär att ni bara betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt för den solcellsproducerade elen.

2. Vad händer om vi levererar överskott från en solcellsanläggning på en fastighet till en annan fastighet som vi äger och leveransen sker i ett koncessionspliktigt nät?

SVAR

Den el som överförts via det koncessionspliktiga nätet till en annan förbrukningspunkt uppfyller inte längre förutsättningarna för att kunna erhålla reducerad energiskatt. Full energiskatt ska redovisas och betalas för den elen.

3. Vi är ett företag som har egna solcellsanläggningar där vi producerar el som vi själva använder. Anläggningarna är små och underskrider det sammanlagda taket på 255 kW toppeffekt. Vi säljer  överskottsel och redovisar moms på försäljningen. Kan vi få reduktion på inkomstskatten med 60 öre per kWh och hur gör vi i så fall?

SVAR

Ja, ni kan erhålla skattereduktion på inkomstskatten med max 18 000 kronor för ert företag. Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten/-erna i januari året efter att in- och utmaning skett. För juridiska personer kommer uppgifterna inte att förtryckas i inkomstdeklarationen. Ni får alltså yrka om skattereduktion i inkomstdeklarationen. Vissa krav finns för att erhålla skattereduktionen, bland annat så måste mikroproduktionsanläggningen ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Vidare så får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. En anmälan till elnätsföretaget behöver också göras.

4. Vi är ett företag med en solcellsanläggning med en installerad toppeffekt om 300 kW och den el vi producerar är därför skattepliktig eftersom den överstiger 255 kW. Hur ska vi redovisa energiskatten för den el som vi själva förbrukar och för den el som vi överför till hyresgäster?

SVAR

Den som är skattskyldig för energiskatt på el ska redovisa och betala skatt till Skatteverket. Redovisning av skatt görs i en punktskattedeklaration för energiskatt på el. I deklarationen redovisas den egna förbrukningen och eventuell överföring av el till någon som inte är skattskyldig, till exempel en hyresgäst. Det spelar ingen roll om hyresgästen faktureras uppskattad eller uppmätt förbrukning eller om elen ingår ospecificerad i hyran. Därför finns inga krav på separat undermätning av förbrukning i detta fall.

5. Finns det krav på separata undermätare vid överföring av el till hyresgäster?

SVAR

I lagen om skatt på energi anges att energiskatten ska bestämmas på grundval av uppmätt el. Om det saknas elmätare och det finns särskilda skäl får Skatteverket medge att skatten bestäms på annan grund än mätning. Är detta inte möjligt ska skatten beräknas efter vad som är skäligt. För att minska risken för ett eventuellt skattetillägg bör en särskild upplysning lämnas till Skatteverket om hur den deklarerade förbrukningen beräknats.

Skattesatsen är 33,1 öre per kWh (november 2018). För el förbrukad i vissa angivna kommuner i norra Sverige medges, med vissa undantag, avdrag med 9,6 öre per kWh.

För att kontrollera vem som producerar el, och därmed eventuellt ska registrera sig som skattskyldig, kan Skatteverket begära in uppgifter från elnätsbolaget.

6. Vårt företag har vindkraft (125 kW generatoreffekt eller mer) eller solceller (255 kW toppeffekt eller mer) Vi funderar på att skaffa solceller där elen inte ska överföras till nätet (koncessionspliktigt eller annat nät). Vad gäller angående energiskatten?

SVAR

Den el som produceras i solcellsanläggningen blir skattepliktig eftersom producenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande mer än 50 kW installerad generatoreffekt (motsvarar 125 kW för vindkraft). Om installerad toppeffekt i någon solcellsanläggning är mindre än 255 kW är skatten avdragsgill ned till 0,5 öre per kWh för den el som produceras i solcellsanläggningen.

7. Hur ska överskott vid vindkraftsproduktion hanteras om effekten är 125 kW eller mer som matas in på nätet utan ersättning?

SVAR

Eftersom effekten är 125 kW eller mer blir elen skattepliktig och producenten blir skattskyldig. Producenten kan sälja eventuellt överskott av el och ska i så fall inte debitera energiskatt på fakturorna.

Energiskatten redovisas och betalas i detta fall normalt av elnätsbolaget.

8. Vi är registrerade som skattskyldig elproducent och redovisar och betalar energiskatten själva.

Ska vi betala energiskatt även på egenproducerad solel som förbrukas i den fastigheten som solcellsanläggningen är monterad på? Solelen överförs alltså inte till det koncessionspliktiga nätet utan bara till fastighetsnätet.

SVAR

Om ni i ert företag sammanlagt underskrider effektgränsen 50 kW generatoreffekt (motsvarar 255 kW installerad toppeffekt för solceller eller 125 kW installerad generatoreffekt för vind- eller vågkraft) är den producerade solelen undantagen från energiskatt. Vidare gäller som förutsättning för skattefrihet att den producerade elen inte överförs till det koncessionspliktiga nätet.

Om den sammanlagda effekten tangerar eller överskrider effektgränsen så är elen skattepliktig. Om solcellsanläggningens och företagets sammanlagda installerade toppeffekt understiger 255 kW är skatten avdragsgill ned till 0,5 öre per kWh (se fråga 1).

I det fall en del av den egenproducerade elen matas ut på det koncessionspliktiga elnätet är den utmatade andelen av elen skattepliktig enligt gällande skattesats och det gäller även om ingen ersättning tas ut eller att den bara transporteras via det koncessionspliktiga nätet till en annan fastighet hos företaget.

Tänk på att skattskyldighet för energiskatt inte inträder vid försäljning av el eller vid överföring av el till någon annan som är skattskyldig. Om ni till exempel säljer el till ett elhandelsföretag  eller till ett elnätsföretag ska ni inte redovisa försäljningen/överföringen i er deklaration. Energiskatten redovisas och betalas då istället normalt av elnätsbolaget.

9. Vid produktion av skattepliktig el i vindkraftverk – gör det någon skillnad vid bedömningen av skattskyldighet om elproducenten äger eller leasar (hyr) elproduktionsanläggningen?

SVAR

Det finns inte något entydigt svar på frågan om vem som anses vara producent av elkraft när ett vindkraftverk leasas. Skatteverkets uppfattning är att den som ursprungligen har rätt att förfoga över elen (producenten), det vill säga den ursprunglige ägaren till elen, ska anses framställa elen. Den som förvärvat elen från annan kan således inte anses vara producent av elen.

Det ska med andra ord vara möjligt att leasa ett vindkraftverk eller en andel av ett vindkraftverk och därigenom ses som producent av skattepliktig el. Skatteverkets prövning sker från fall till fall beroende på hanteringens struktur, leasingavtalets utformning, ansvarsfördelning med mera. I sådana prövningar har olika bolag fått olika besked om huruvida de är producenter eller ej bland annat beroende på leasingavtalens utformning.

Moms i samband med egenproducerad energi

1. Om vi installerar och äger en solcellsanläggning eller ett vindkraftverk är vi då skattskyldiga till moms för den el som säljs?

SVAR

Den som installerar en anläggning för produktion och försäljning av el och har avtal om att antingen all el eller endast överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning bedriver en ekonomisk verksamhet och är skattskyldig för moms. Detta gäller oavsett till vilket belopp försäljningen sker. Den som har en låg omsättning (under 30 000 kronor exkl. moms per år) kan dock välja att inte vara momsregistrerad och behöver då inte redovisa moms på sin försäljning.

2. Om vi installerar en solcellsanläggning på en bostadsfastighet och sedan måste redovisa moms vid försäljning av el till hyresgästerna kan vi då göra avdrag för moms på de kostnader vi har för inköp och installation av anläggningen?

SVAR

Ni har rätt att göra avdrag för moms på kostnader för inköp och installation av anläggningen under förutsättning att all el som produceras levereras in på elnätet, i normalfallet det koncessionspliktiga, och ni får betalt.

Om det bara är överskottsel som levereras in på elnätet mot ersättning och resterande del ska användas för egen verksamhet är situationen annorlunda. Om fastigheten är en bostadsfastighet får ni inte tillbaka någon del av momsen på inköpet eller installationen av anläggningen. Hela momsen blir i det fallet en kostnad för er.

Om fastigheten innehåller både bostäder och kommersiella lokaler kan ni göra ett begränsat avdrag för momsen på inköpet och installationen. Hur stort avdrag ni kan göra får beräknas i det enskilda fallet. Avdragets storlek kan till exempel beräknas på momspliktig yta i förhållande till total uthyrningsbar yta.

3. Kan vi bli skattskyldiga för moms för försäljning av el, gas eller vatten till hyresgästerna?

SVAR

Om hyresvärden tillhandahåller el, gas eller vatten till hyresgästerna och detta tillhandahållande ingår som ett led i hyran ska hyresvärden inte debitera moms på den del som avser el, gas eller vatten.  Om el, gas eller vatten debiteras särskilt efter faktisk förbrukning ska detta däremot faktureras med moms. Hyresvärden blir skyldig att ta ut moms på debitering efter faktisk förbrukning.

För att kunna fakturera efter faktisk förbrukning måste hyresvärden kunna mäta varje hyresgästs förbrukning genom att varje lägenhet har en särskild mätare. Det vill säga om ni har IMD el, gas eller vatten så ska moms läggas på den faktiska förbrukningen vid fakturering. Hyresvärden har avdragsrätt för moms för inköp av mätutrustning.

4. Vi har investerat i en solcellsanläggning som monterats på taket på vår bostadsfastighet. Utgör anläggningen fast eller lös egendom? Vad får det för konsekvenser om vi skulle sälja anläggningen (men inte bostadsfastigheten)?

SVAR

Det beror på hur anläggningen är monterad. Om anläggningen utgör en integrerad del av fastigheten och fastigheten skulle vara ofullständig utan solcellsanläggningen (som till exempel om anläggningen utgör ett tak på fastigheten) eller om anläggningen har installerats varaktigt i byggnaden och därefter inte kan flyttas med lätthet utan att byggnaden förstörs, så utgör anläggningen fast egendom. Om inget av dessa två kriterier är uppfyllda utgör anläggningen istället lös egendom.

Vid en försäljning av anläggningen ska dock moms tas ut oavsett om anläggningen definierats som fastighet eller lös egendom enligt ovan under förutsättning att avdrag för moms har medgivits, helt eller delvis, vid inköpet. Har ni däremot inte fått avdrag för moms vid inköpet behöver inte heller försäljningen av anläggningen ske med moms.

Har ni fått avdrag med en del av momsen vid inköpet och därefter säljer anläggningen inom fem år kan eventuellt reglerna om jämkning bli aktuella vilket skulle kunna medföra ett ytterligare momsavdrag.

5. Vi har köpt in ett vindkraftverk, kan vi göra avdrag för moms på inköpet?

SVAR

På samma sätt som vid inköp av solcellsanläggning är rätten till avdrag för moms beroende av syftet med inköpet. Om inköpet gjorts för att leverera el till nätet, i normalfallet det koncessionspliktiga), mot ersättning föreligger en ekonomisk verksamhet som är momspliktig. Då föreligger också rätt till avdrag för moms på inköpet.

Om inköpet gjorts för att enbart tillgodose de egna bostadshyresgästernas behov av el utan att elen levereras ut på nätet föreligger som huvudregel ingen momspliktig omsättning och rätt till avdrag för ingående moms föreligger inte. Vid försäljning av el till bostadshyresgästerna med fakturering efter faktisk förbrukning kan eventuellt rätt till avdrag för ingående moms föreligga. En bedömning av detta får göras i det enskilda fallet. (Se även fråga 3)

6. Vi har tidigare köpt in ett vindkraftverk som nu ska säljas. Vilka momskonsekvenser uppkommer?

SVAR

En försäljning av ett vindkraftverk är både momspliktig och momsfri. Vindkraftverket anses momsmässigt utgöra både fastighet (det fundament som vindkraftverket förankrats i marken med) och maskiner och inventarier. Försäljning av fastighet är momsfri medan försäljning av maskiner och inventarier är momspliktig men eftersom maskinerna/inventarierna är den viktigaste delen i ett vindkraft för att kunna utvinna el och därmed anses de vara överordnad fastighetsdelen. Därför anser man oftast att försäljningen är momspliktig. Bedömningen är dock komplicerad och beroende av flera olika parametrar.

I ett ställningstagande har Skatteverket ansett att en försäljning av ett driftsatt vindkraftverk kan utgöra en momsfri verksamhetsöverlåtelse. I det fallet ska således moms inte tas ut vid försäljningen. Om vindkraftverket däremot inte tagits i drift anser Skatteverket att det är fråga om en momspliktig överlåtelse av maskiner och inventarier. Om det i överlåtelsen även ingår ett marköverlåtelseavtal anser dock Skatteverket att marköverlåtelsen är undantagen från moms och att en uppdelning av ersättningen ska ske.

Denna bedömning gjorde Skatteverket innan det ändrade fastighetsbegreppet trädde i kraft men det saknas anledning att tro att den förändrade fastighetsdefinitionen skulle medföra en annan bedömning. En överlåtelse kan också aktualisera frågor om jämkning varför en bedömning av momskonsekvenserna får göras i varje enskilt fall.  

Frågor & svar har tagits fram i samarbete med PwCs skattejurister Fredrik Jonsson, energiskatter, och Christina Grape, moms.

Fredrik Jonsson 0709 29 41 63, fredrik.jonsson@pwc.com

Christina Grape 0723 53 05 18, christina.grape@pwc.com