Bakgrund

Per den 1 januari 2017 innehåller mervärdesskattelagen, ML, ett nytt fastighetsbegrepp som innebär att den gamla kopplingen till jordabalkens regler nu är helt borta. ML hänvisar nu istället till EUs momsdirektiv där det anges vad som anses utgöra fastighet i momshänseende. Förändringarna gäller bland annat delar som tidigare definierades som fastighet men som idag i vissa fall kan betraktas som inventarium och tvärt om.

Den förändrade definitionen kan alltså innebära ett ändrat synsätt på vad som ska anses utgöra fastighet. Det gäller särskilt vad som är investeringsvara vid jämkning av moms samt vad som är fastighet i tillämpningen av reglerna om omvänd byggmoms. Skatteverket har publicerat några ställningstagande där verket har exemplifierat tillämpningen. Momshanteringen blir också olika beroende på om det som förvärvas utgör fastighet eller lös egendom.

Vidare har den regel i ML som tidigare angav att tillhandahållande av bland annat el ansågs underordnat hyresförhållandet tagits bort. Det innebär att det idag kan vara så att individuell mätning och debitering av el ska momsbeläggas. Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande i just den frågan.

Fråga A:

Om vi installerar en solcellsanläggning eller förvärvar, hyr eller uppför ett vindkraftverk kan vi då bli skattskyldiga för moms för el som säljs?


Svar
: Den som installerar en anläggning för produktion och försäljning av el och har avtal om att all el eller endast överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning bedriver en en ekonomisk verksamhet och är skattskyldig för moms. Detta gäller oavsett till vilket belopp försäljning sker.

Fråga B:

Om vi installerar en solcellsanläggning på en bostadsfastighet och blir skattskyldiga till moms för försäljning av el kan vi då göra avdrag för moms på kostnader för förvärv och installation av anläggningen?


Svar
: Avdragsrätten för ingående moms beror på syftet med anläggningen. Om all producerad el levereras ut på nätet mot ersättning kommer anläggningen i sin helhet att användas för momspliktig elproduktion. Rätt till avdrag för moms på kostnader föreligger i detta fall.

Om endast överskottsel levereras ut på nätet mot ersättning och resterande del används för egen verksamhet är situationen annorlunda. Om karaktären och den faktiska användningen av den byggnad som anläggningen installeras på och ska leverera el till är stadigvarande bostad finns i momslagen ett avdragsförbud för ingående moms. Detta innebär att ingående moms på kostnader för förvärv och installation av anläggningen inte får dras av även om den el som levereras ut på nätet är momspliktig.

Om en hyresvärd säljer el som ett led i uthyrning av bostadslägenhet anser man som huvudregel att tillhandahållandet av elen är ett underordnat led och ska hanteras på samma sätt som bostadsupplåtelsen, det vill säga utan moms. En förutsättning är dock att tillhandahållandet av elen är en del av upplåtelsen av nyttjanderätten.

En bedömning av om tillhandahållandet är att se som en del av upplåtelsen av nyttjanderätten eller som en separat transaktion måste dock göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Om det däremot är olika bolag som tillhandahåller bostaden respektive el är all elförsäljning momspliktig. Med anledning av att lagstiftningen avseende fastighetsbegreppet är ny kan Skatteverket komma med nya ställningstaganden på området som kan ändra den nuvarande bedömningen.

Fråga C:

Vi har investerat i en solcellsanläggning som monterats på taket på vår bostadsfastighet. Utgör anläggningen fast eller lös egendom? Vad får det för konsekvenser om vi skulle sälja anläggningen (men inte bostadsfastigheten)?


Svar
: Om anläggningen utgör en integrerad del av fastigheten och fastigheten skulle vara ofullständig utan solcellsanläggningen (som till exempel ett tak) eller om anläggningen installerats varaktigt i byggnaden och inte med lätthet kan flyttas utan att byggnaden förstörs, utgör anläggningen fast egendom. Om inget av dessa två kriterier är uppfyllda utgör anläggningen lös egendom. Vid en framtida försäljning ska anläggningen i det fallet utgöra lös egendom. Har avdrag för ingående moms medgivits vid förvärvet (helt eller delvis) ska försäljningen faktureras med moms. Har avdrag för ingående moms inte medgivits vid förvärvet kan försäljningen ske utan moms.

Har avdrag endast medgivits delvis och försäljningen sker inom fem år från förvärvstidpunkten kan eventuellt reglerna om jämkning aktualiseras och ytterligare avdrag kan medges.

Fråga D:

Vi har köpt in ett vindkraftverk som används för elproduktion. Kan vi göra avdrag för moms på inköpet?


Svar
: På samma sätt som vid inköp av solcellsanläggning är rätten till avdrag beroende av syftet med inköpet. Om inköpet gjorts för att leverera el till nätet mot ersättning föreligger en ekonomisk verksamhet som är momspliktig. Då föreligger också rätt till avdrag för ingående moms. Om inköpet gjorts för att enbart tillgodose de egna bostadshyresgästerna med el utan att elen levereras ut på nätet mot ersättning föreligger ingen momspliktig omsättning och rätt till avdrag för ingående moms föreligger som huvudregel inte.

Fråga E:

Vi har köpt in ett vindkraftverk men ska nu sälja detta. Vilka momskonsekvenser uppkommer?


Svar
: Ett vindkraftverk anses utgöra fastighet men då vindkraftverket i allt väsenligt består av sådana maskiner och utrustning som installerats varaktigt (”verksamhetstillbehör”) så är överlåtelsen som utgångspunkt ändå momspliktig.

I ett ställningstagande från den 11 juli 2014, dnr 131 155560-14/111, har Skatteverket ansett att en överlåtelse av ett vindkraftverk som tagits i drift för momspliktig försäljning av el kan anses som en momsfri verksamhetsöverlåtelse. En överlåtelse av ett vindkraftverk som inte tagits i drift har av Skatteverket ansetts utgöra en momspliktig överlåtelse. Om det i överlåtelsen även ingår ett markupplåtelseavtal är markupplåtelseavtalet dock alltid undantaget från moms.

Det saknas anledning att göra en annan bedömning idag trots den ändrade definitionen av begreppet ”fastighet”. Reglerna om jämkning av tidigare avdragen / ej avdragen moms kan aktualiseras under vissa förutsättningar. En bedömning får göras i det enskilda fallet.

Frågor & Svar har tagits fram i samarbete med PwCs skattejurister Fredrik Jonsson, energiskatter, och Christina Grape, moms.