De nya reglerna innebär att producenterna av förpackningar och returpapper ska vara anslutna till ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Från 2021 ska förpackningar och returpapper hämtas vid 60 procent av landets bostadsfastigheter och år 2025 gäller det för samtliga bostadsfastigheter. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och öka återvinningen.

Om det inte är möjligt att hämta vid fastigheten ska insamlingen ske i nära anslutning till husen, genom så kallad kvartersnära insamling.

Enligt det nya regelverket är fastighetsägare skyldiga att underlätta för TIS att transportera bort förpackningsavfall och returpapper.

Endast entreprenörer anslutna till ett TIS får samla förpackningar och returpapper från 2021. Ansökan om att bli ett TIS ska göras till Naturvårdsverket senast 31 mars 2020.

Frågor och svar

Företaget vill bygga nya källsorteringsrum, vad ska företaget tänka på?

Avvakta till dess vi vet hur TIS kommer att utformas.

Företaget har fastighetsnära insamling och avtal med en insamlingsentreprenör, vad händer med avtalet när de nya reglerna börjar gälla?

Se över era avtal. Ha en dialog med er nuvarande entreprenör. Kontrollera att hämtningen av förpackningar och returpapper är kostnadsfri från och med 1 januari 2021. Kontrollera att insamlingsentreprenören är godkänd av TIS från 2021.

Kan entreprenören ta betalt enligt gamla taxan som fanns i avtalet?

Nej, det står i strid med de nya reglerna eftersom avfallet ska kunna lämnas utan kostnad.

Kan företaget säga upp avtalet tidigare på grund av lagförändringar?

Oavsett avtalets utformning måste det följa det regelverk som gäller för avfallsområdet.

Företagets avtal går snart ut och ett nytt avtal behöver tecknas, vad ska företaget tänka på?

Förläng gällande avtal om det är möjligt men begränsa det i tiden. När vi närmar oss årsskiftet bör det finnas mer information om hur TIS fungerar och vad avtalen bör innehålla.

Hur ska avtalen se ut som säkerställer att TIS-entreprenör kommer att hämta i befintliga och framtida miljörum?

Det går inte att svara på än. Se över ert gällande avtal. Kontrollera när det löper ut och fråga om er avtalspart har ansökt om att bli godkänd. När vi närmar oss den 1 januari 2021 och de formella samråden som genomförts mellan kommunerna och de som nu ansvarar för insamling av avfall som kan återvinnas, bör vi ha mer information. Vi känner ännu inte till hur TIS kommer att vara utformade och därmed inte heller hur avtalen bör utformas. En rekommendation är att inte skriva fast sig i längre avtal utan avvakta tills vi vet mer.

Kan en TIS-entreprenör neka att hämta för att det inte lönar sig eller inte har ”resurser” för detta?

Nej, det står i strid med avfallsförordningen. TIS ska erbjuda borttransport av förpacknings- och returpappersavfall från bostadsfastighet enligt 45 § förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen. Ett sådant erbjudande anser Naturvårdsverket ska vara ett konkret realiserbart erbjudande till fastighetsägaren från TIS. Erbjudandet ska innebära att fastighetsägaren kan lämna förpacknings- och returpappersavfall till systemet på ett enkelt sätt och utan att betala något. Det ska också kunna genomföras av TIS inom rimlig tid.

Bostadsnära insamling innebär insamling från bostadsfastighet, det vill säga i direkt anslutning till bostadsfastigheten. Servicegraden för de som redan idag har bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper får enligt Naturvårdsverket inte blir sämre än vad den är i dagsläget.

En fastighetsägare kan dock avböja TIS erbjudna lösning för bostadsnära insamling i särskilda fall. Skäl för att avböja kan vara att transporten är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter. Det följer av 24 e § avfallsförordningen. Ytterligare skäl kan finnas men vi vet ännu inte vilka dessa kan vara. Om fastighetsägaren nekar ska grunden för det anges. Vad som händer när en fastighetsägare nekar saknar vi ännu kännedom om.

Vad händer om företaget anlitar en entreprenör som saknar tillstånd?

Det är den som transporterar avfall utan tillstånd som gör sig skyldig till brottet otillåten avfallstransport (29 kap. 4 a § miljöbalken).

Vad har fastighetsägaren för ansvar?

I fastighetsägarens skyldighet ligger att underlätta för TIS att transportera bort förpackningsavfall och returpapper. Naturvårdsverket har i sin vägledning tolkat det som att en fastighetsägare bör tillhandahålla plats eller utrymme på sin fastighet för att möjliggöra insamling, samt till exempel ställa fram behållare inför tömning eller tillhandahålla nycklar till utrymmen där avfall förvaras. Den av TIS tillhandahållna lösningen ska anpassas utifrån den aktuella fastighetens utformning och läge. En fastighetsägares ansvar är beroende av den insamlingslösning som TIS tillhandahåller för aktuell fastighet. Det innebär enligt Naturvårdsverket att graden av fastighetsägarens ansvar kan variera beroende på fastighetens storlek och antal hushåll den innefattar.