Det var i februari som EU-kommissionen lade fram förslaget till ett reviderat dricksvattendirektiv. Målet är att ge bättre dricksvattenkvalitet, en utökad tillgång till dricksvatten och bättre information till allmänheten om dricksvatten. Hushållen ska både få tydligare information om vattenleverantörernas taxekonstruktioner och om storleken på sin vattenkonsumtion.

Individuella mätare

Det innebär i praktiken att fastighetsägare måste installera individuella mätare för varje bostad.

– I nyproduktion är det vanligt att ha individuell mätning och debitering av främst varmvatten i bostäder. Att kräva individuell mätning i hela det befintliga beståndet är varken realistiskt eller samhällsekonomiskt lönsamt, säger Patrizia Finessi.

Hon pekar på att det kan vara särskilt problematiskt i fall där

  • Vattenkonsumtionen redan är låg, som till exempel i äldreboenden och trygghetsboenden. Mätare tillför då endast extra kostnader, inte reducerad vattenanvändning.
  • Trångboddheten är hög. Detta innebär att konsumtionen av vatten i lägenheterna är hög, men att konsumtionen per person kan vara låg. En mätare tillför då endast extra kostnader för hyresgästerna, vilket kan ge negativa sociala konsekvenser.
  • Bostadsbolaget har många lägenheter med stora renoveringsbehov. Att installera vattenmätare i varje bostad medför att andra och ytterst viktiga renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder nedprioriteras.

Bättre vattenkvalitet

Vattenkvaliteten och säkerheten förslås också förbättras, bland annat genom fler riskbedömningar av olika fastighetsinstallationer.

– Vi uppskattar att EU-kommissionen reviderar dricksvattendirektivet för att säkerställa kvaliteten i EU. Men eftersom förutsättningarna för dricksvatten ser så olika ut i EU är det viktigt att det anpassas efter lokala förhållanden, säger Patrizia Finessi.

– I Sverige ska fastighetsägare, enligt miljöbalkens krav på egenkontroll, redan ha rutiner för att hantera risker kopplade till bland annat dricksvatten. Vi har därför tillsammans med vårt europeiska nätverk Housing Europe antagit ändringsförslag till direktivet. Som direktivet är utformat just nu riskerar det att bli dubbelarbete för svenska fastighetsägare.

Nästa steg

Dricksvattendirektivet behandlas nu av Europaparlamentet och EU-rådet, som kommer att ta fram sina respektive positioner (ståndpunkter). Europaparlamentets miljöutskott kommer, efter att ha tagit emot ändringsförslag, att rösta om det i september. Därefter vidtar förhandlingar om direktivet mellan parlamentet och rådet.