Europeiska kommissionen presenterade 30 november 2016 ett förslag till revidering energieffektiviseringsdirektivet som en del av policypaketet ”Ren energi för alla i Europa”. SABO har generellt ställt sig positiva till förslagets ambitioner om ökad energieffektivisering, men pekat på vikten av att behålla den flexibilitet som finns i direktivet för nationell anpassning.

– Det är fantastiskt att vi fått sådant gehör för våra förslag och att parterna i EU har tagit Sveriges och Allmännyttans förutsättningar i beaktning, säger Therese Rydstedt, Energiexpert på SABO.

Europaparlamentet och ministerrådet har nu efter lång beredning och förhandlande nått en preliminär överenskommelse i EED. Inom de kommande månaderna väntas formellt godkännande av ministerrådet och Europaparlamentet. Därefter har Sverige cirka två år på sig att implementera direktivet.

Endast krav på IMD av värme om det är kostnadseffektivt

Europeiska kommissionens förslag från 2016 innehöll artiklar med krav på att fastighetsägare ska tillämpa IMD av värme på samtligt fastighetsbestånd. Detta har SABO ställt sig kritiskt till eftersom det är en riskfylld investering som inte leder till energibesparing. I många fall leder det tvärtom till en ökad energianvändning. SABO har därför lagt ändringsförslag till direktivet att IMD av värme ska endast tillämpas i fastigheter om det är tekniskt genomförbart, kostnadseffektivt och proportionerligt till möjliga energibesparingar.

– Det är fantastiskt att vi fått sådant gehör för våra förslag och att parterna i EU har tagit Sveriges och Allmännyttans förutsättningar i beaktning, säger Therese Rydstedt, Energiexpert på SABO. Detta är en vinst både när det gäller energibesparingar men också för hyresgäster som slipper dras med onödiga extra kostnader. SABO har länge jobbat aktivt och effektivt tillsammans med våra beslutsfattare för att få igenom dessa ändringar.

Krav på IMD av vatten i nyproduktion

Parterna har i överenskommelsen enats om ett krav på IMD av varmvatten i nyproduktion.

– Detta är redan praxis för många i allmännyttans nyproduktion och det generar ofta både energimässiga och ekonomiska besparingar, säger Therese.

Icke-bindande energieffektiviseringsmål

En av de tuffaste diskussionerna kring direktivet har varit ambitionsnivån på hur mycket EU ska energieffektivisera. Målsättning blev till slut ett icke-bindande mål för hela EU på 32,5 procent till 2030. Det möttes omedelbart av kritik från flera miljöorganisationer som menar att det inte stämmer överens med ambitionerna i Parisavtalet.

Direktivet innehåller dock en skrivning om att ambitionerna ska ses över 2023 för att säkerställa att EUs klimatpolitik begränsar jordens uppvärmning till 2 grader Celsius.