Branschriktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, avfallshierarkin och annan avfallslagstiftning, bidra till att nå Sveriges miljömål samt för att möta övriga förväntningar från samhället på ökad cirkularitet när det gäller branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går i vissa fall längre än de mer konkreta kraven i lagstiftningen.

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter (det vill säga byggbranschens överenskommelse om hur resurs- och avfallshanteringen bör gå till vid byggande och rivning) för följande moment:

  • Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen.
  • Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning.
  • Projektering, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion.

Byggföretagen ansvarar för att uppdatera Resurs- och avfallsriktlinjerna. Alla aktörer i byggandets värdekedja står bakom riktlinjerna: Sveriges Allmännytta, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB Riksförbund, Riksbyggen och Innovationsföretagen.