Handbok vid rivningsarbeten

Handboken Riv Rätt! från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tänkt som en kunskapskälla så att rivningen kan göras på ett miljöanpassat sätt under hela rivningsprocessen. Boken omfattar beskrivning av rivningsprocessens olika skeden och åtgärder, vilka regler som styr rivning och avfallshantering och vad som är viktigt att tänka på i de olika skedena av en rivningsprocess.

I handboken finns även exempel på lämpliga texter som rekommenderas till Administrativa föreskrifter för rivningsentreprenader.

Branschriktlinjer  för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Sveriges Byggindustrier ger ut branschriktlinjer som stöd för i arbetet med att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. De uppfyller kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin, men går i vissa fall utöver lagkraven.

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment:

  • Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen.
  • Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning.
  • Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion.