Riksdagen beslutade nyligen att det inte ska krävas bygglov för att montera solenergianläggningar inom detaljplanerat område. Panelerna och fångarna måste dock följa byggnadens form och även den gällande detaljplanen.

Undantagna från kravlättnaden är byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel – och även byggnader som ligger inom sådana särskilt värdefulla områden. Likaså krävs även i fortsättningen bygglov för solanläggningar inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Ändringarna i plan- och bygglagen börjar gälla den 1 augusti.