Allmännyttan får få eller inga anbud när bolagen ska bygga nytt och byggpriserna har ökat kraftigt de senaste åren. Orsakerna bakom det är bland annat att kapaciteten och konkurrensen på den svenska byggmarknaden är låg. Sveriges Allmännytta anser det därför nödvändigt att fler utländska byggbolag etablerar sig i Sverige och här arbetar utifrån svenska lagar och regler.

Handelshindren måste röjas

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är en grundbult i EU-samarbetet och en väl fungerande gemensam europeisk marknad mycket viktig för nyproduktionen av bostäder i Sverige. Tyvärr finns det många små hinder som tillsammans utgör en stor vägspärr för detta.

Sveriges Allmännytta ser dock att det finns goda möjligheter att röja handelshindren och öka antalet anbud – samtidigt som de svenska reglerna på arbetsmarknaden respekteras. En viktig förutsättning för det är att det finns en ömsesidig förståelse för varandras perspektiv och erfarenheter. Med insatser från utländska byggbolag är vi hoppfulla inför möjligheten att öka bostadsbyggandet i Sverige och att det kommer bidra till hållbara bostäder, sund ekonomi och goda arbetsförhållanden. Vi har mycket att lära av varandra och nu är det hög tid att göra just det. Handelshindren måste röjas för att klara den rådande bostadsbristen.

Upphandlingsmodellen Flex minskar handelshindren

Sveriges Allmännytta verkar aktivt för att sprida kunskap bland medlemsföretagen om hur de kan genomföra upphandlingar som gör att utländska entreprenörer ska kunna tävla på lika villkor som lokala och nationella entreprenörer. Upphandlingsmodellen Flex möjliggör för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag att minska handelshindren, genom att bland annat tillåta engelsktalande platschefer och arbetsledare, om medlemsbolaget så önskar.
Men fler måste ta ansvar för att röja handelshindren. Därför har vi tillsammans med andra nordiska byggherreorganisationer inom ett utvecklingsprojekt1 för NBO, pekat på behovet av gemensamma nordiska byggregler. Rapporten ”Med gemensamma regler bygger vi billigare” visar NBO bland annat att:

  • Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder.
  • Vi behöver en harmoniserad bygglovsprocess. Bygglovsprocessen ser olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
  • Vi behöver utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas så att vi kan undvika godtycklighet.

Sveriges Allmännytta har påpekat behovet av att statens information till utländska bolag som ska etablera sig i Sverige bryts ned till branschnivå. Som en följd av detta så har Boverket fått ett uppdrag att ta fram och förvalta en webbplats för utländska byggbolag och byggherrar. Informationen på webbplatsen bör ge tydlig information om generell lagstiftning, branschspecifika lagar, branschspecifika marknadsförutsättningar samt skatteregler. Uppdraget ska vara genomfört till sommaren 2018.

Pilotprojekt och intensivkurs för utländska byggbolag

Sveriges Allmännytta startade även ett pilotprojekt med den polska regeringen 2017 med syfte att undanröja handelshinder och att underlätta för medlemsföretagen att anlita utländska bolag. Vi har även besökt byggbolag i Baltikum, Polen, Tyskland och Spanien för att berätta om den svenska byggmarknaden och locka dessa bolag att etablera sig i Sverige och bygga bostäder åt den svenska allmännyttan. Hösten 2017 arrangerade vi tillsammans med Invest Stockholm och Tyréns en intensivkurs för utländska byggbolag för att ge en introduktion till lagar och regler som är unika för den svenska byggbranschen.

Fakta, underlag och referensmaterial