Allmännyttan har stor erfarenhet

En stor del av de personer som sökt asyl i Sverige bor hos de allmännyttiga bostadsföretagen, som därigenom skaffat sig omfattande erfarenheter av mångkulturella bostadsområden.

Integrering på arbetsmarknaden och i samhällslivet

För bostadsföretag med många lediga lägenheter har de asylsökande i många fall inneburit ett välkommet intäktstillskott när tomma lägenheter kunnat hyras ut till Migrationsverket eller direkt till nyanlända. Samtidigt har bristen på arbetstillfällen på orten försvårat de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Trångboddhet en av många utmaningar

På tillväxtorter, som i storstadsregionerna och de medelstora städerna, är arbetstillfällena fler men bostadsbristen mycket stor. Där har allmännyttan tagit emot en stor mängd asylsökande eller nyanlända som bosätter sig på egen hand. Trycket i de områden där det redan bor många personer med utländsk bakgrund är därför mycket stort. Många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag vittnar om de stora utmaningar som EBO medför; trångboddhet, överbefolkade bostadsområden, hårt slitage på fastigheter och ökad social oro. Fastighetsägaren vet många gånger inte vilka som bor i lägenheterna eller hur många som bor där.

Goda skäl till ändrade regler

Det har också uppstått problem med olaglig handel med lägenhetskontrakt och otillåtna andrahandsupplåtelser. Allt detta påverkar driftkostnaderna negativt och får ytterst konsekvenser för hyrorna. Därför har det funnits goda skäl att se över och reformera EBO parallellt som bostadsbristen måste åtgärdas.

Nya regler om områdesbegränsning

Sveriges Allmännytta har länge påpekat problemen och välkomnade därför de nya regler om ett mer socialt hållbart eget boende för asylsökande som infördes i januari 2020. Reglerna innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning.

Bostadsbrist ett bakomliggande problem

Samtidigt bör påpekas att fler saker bör göras och att det ofta är bostadsbristen som är grunden för problemen.

Om det svenska samhället inte kan komma tillrätta med bristen på bostäder ökar risken för konflikter. Många grupper i samhället har problem att få tag i bostäder och olika intressen ställs emot varandra. Bostadsfrågan behöver därför ses i ett brett perspektiv och inte fragmenterad på olika grupper.

Fakta, underlag och referensmaterial