Allmännyttan har stor erfarenhet

En stor del av de personer som sökt asyl i Sverige bor hos de allmännyttiga bostadsföretagen, som därigenom skaffat sig omfattande erfarenheter av mångkulturella bostadsområden.

Integrering på arbetsmarknaden och i samhällslivet

För bostadsföretag med många lediga lägenheter har de asylsökande i många fall inneburit ett välkommet intäktstillskott när tomma lägenheter kunnat hyras ut till Migrationsverket eller direkt till nyanlända. Samtidigt har bristen på arbetstillfällen på orten försvårat de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Trångboddhet en av många utmaningar

På tillväxtorter, som i storstadsregionerna och de medelstora städerna, är arbetstillfällena fler men bostadsbristen mycket stor. Där har allmännyttan tagit emot en stor mängd asylsökande eller nyanlända och som bosätter sig på egen hand. Trycket på de orter och i de områden där det redan bor många personer med utländsk bakgrund är därför mycket stort. Många av SABOs medlemsföretag vittnar om de stora utmaningar som EBO medför; trångboddhet, överbefolkade bostadsområden, hårt slitage på fastigheter och ökad social oro. Fastighetsägaren vet många gånger inte vilka som bor i lägenheterna eller hur många som bor där.

Goda skäl att reformera EBO

Det har också uppstått problem med olaglig handel med lägenhetskontrakt och otillåtna andrahandsupplåtelser. Allt detta påverkar driftkostnaderna negativt och får ytterst konsekvenser för hyrorna. Därför finns det goda skäl att se över och reformera EBO parallellt som bostadsbristen måste åtgärdas.

Om det svenska samhället inte kan komma tillrätta med bostadsbristen ökar risken för konflikter. Många grupper i samhället har problem att få tag i bostäder och olika intressen ställs emot varandra. Bostadsfrågan behöver därför ses i ett brett perspektiv och inte fragmenterad på olika grupper.

Fakta, underlag och referensmaterial