En av hyresrättens styrkor är att den är fri från kontantinsatser, lån, köp- och säljkaruseller. Det omkullkastas när den blir en handelsvara. Handel med hyreskontrakt gör att de som står i kö för en hyresrätt inte kommer in på bostadsmarknaden. Därför ställer Sveriges Allmännytta sig bakom de förslag som en statlig utredning överlämnade till regeringen den sjunde november 2017:

  • Köp av hyresrätt kriminaliseras: Det måste finnas kännbara sanktioner även på köparsidan. Den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt ska straffet vara högst fyra år och lägst sex månader. Om brottet, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är ringa, bör inget straff utgå.
  •  Straffen för de som säljer hyreskontrakt skärps: Straffet, när utredningens förlag presenterades, är böter eller fängelse i högst sex månader. Utredningen föreslår att den höjs till högst två år i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år och lägst sex månader. En sådan straffändring gör att polisen får bättre möjligheter att utreda brotten eftersom preskriptionstiden förlängs. Den som missbrukat en annan persons behov av bostad eller använt sig av osann uppgift i samband med försäljning av hyreskontrakt bör dömas som skyldig till grovt brott.
  • Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar: Sveriges Allmännytta är medveten om att en sådan ny förverkandegrund kan drabba personer som är i en svår situation. Men vi är övertygade om att lagen måste skärpas för att vi på sikt ska kunna värna hyresrätten som boendeform och få ordning på en svår bostadsmarknad som idag slår hårt mot många människor.

Sveriges Allmännytta anser att utredningens förslag mot handel med hyreskontrakt stärker tryggheten, begränsar brottsligheten och underlättar för fler att få ett förstahandskontrakt.

Fakta, underlag och referensmaterial