Utredningen Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017: 33) presenterades 25 april 2017. Där föreslår utredaren bland annat lagändringar som skulle öka de boendes inflytande över vilken omfattning och utformning som renoveringarna ska ha.

Balans mellan hyresgäst och bostadsföretag

Sveriges Allmännytta är kritisk och bedömer att allmännyttan kan komma att påverkas extra mycket om förslagen blir verklighet. Balansen mellan hyresgäst och bostadsföretag riskerar att tippa över ända. Företaget fråntas möjligheten att ta ansvar för en långsiktigt god förvaltning av sina egna hus, samtidigt som hyresgästen får ett orimligt stort inflytande över fastigheten.

Utredaren fokuserar på hur stor hyreshöjningen blir efter renovering, inte den slutliga hyresnivån och föreslår att graden av inflytande ska kopplas till hur stor höjningen är. Det kommer drabba allmännyttan hårt eftersom vi håller nere kostnader och hyresnivåer för att möjliggöra för fler att ha råd att bo kvar. Den ursprungliga hyran är i många fall därför låg och det kommer slå tillbaka mot allmännyttan om förslagen blir verklighet.

Värna systematisk hyressättning

Till detta oroas Sveriges Allmännytta över att de kollektivt förhandlade överenskommelserna om systematisk hyressättning kan komma att skadas. Allmännyttan har också många lägenheter som är i behov av renovering och påverkas på så sätt stort av utredarens förslag. Om hyrorna blir för låga riskerar projektens ekonomi att inte gå ihop och bolagen kan tvingas avstå från renoveringar – oavsett hur behovet ser ut. I förlängningen får det allvarliga konsekvenser för standarden på svensk hyresmarknad.

De allmännyttiga bostadsföretagen arbetar redan idag med boendedialoger. Sveriges Allmännytta anser dock att de kan utvecklas ytterligare, dialogerna måste föras tidigt i processen och involvera de boende. Hösten 2017 arbetar därför Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna fram gemensamma riktlinjer för samråd vid renovering som kommer att underlätta det arbetet.

Olika renoveringsnivåer och ramupphandlad stamrenovering

Sveriges Allmännytta ökar också stödet till de medlemsföretag som har möjlighet att erbjuda olika renoveringsnivåer och på så sätt underlätta för hyresgästerna att påverka hyresnivån efter renovering. Vi ska även se över möjligheten att ramupphandla stamrenovering.

Fakta, underlag och referensmaterial