EUs beslutsprocess

Kommissionen föreslår nya lagar

Innan kommissionen föreslår nya lagar utvärderas de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna. Det gör man genom att ta fram konsekvensanalyser över för- och nackdelarna med olika förslag.

Kommissionen samråder också med berörda parter som icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och representanter för näringslivet och det civila samhället. Expertgrupper ger råd i tekniska frågor. På så sätt kan kommissionen lägga fram relevanta lagförslag som speglar behoven hos dem som främst berörs av förslagen. Man undviker också onödig byråkrati.

Alla pågående samråd

Allmänhet, näringsliv och organisationer kan delta i samråden på webbplatsen Din röst i Europa.

Nationella parlament kan reservera sig om de föredrar att ärendet behandlas lokalt i stället för på EU-nivå.

Europaparlamentet och rådet antar lagarna

Europaparlamentet och rådet går igenom kommissionens förslag och föreslår ändringar. Om rådet och parlamentet inte kommer överens om ändringarna behandlas ärendet ännu en gång.

Under den andra behandlingen kan parlamentet och rådet åter föreslå ändringar. Parlamentet har makt att stoppa ett lagförslag om det inte är överens med rådet.

Om de två institutionerna är överens om ändringarna kan den föreslagna lagen antas. Om de inte kan enas försöker en förlikningskommitté hitta en lösning. Både rådet och parlamentet kan stoppa lagförslaget under denna sista behandling.