I samband med nyproduktion av bostäder aktualiseras ofta frågan om nedskrivningar. I många landsbygdskommuner leder de höga byggpriserna till att produktionskostnaderna regelmässigt är högre än det teoretiska marknadsvärde som nya hus får. Det i sin tur leder oftast till krav på omfattande nedskrivningar, vilket påverkar bostadsföretagets ekonomiska resultat och dess soliditet negativt.

Enskild prövning med hänsyn till lokal marknad

Men om en nedskrivning är nödvändig eller inte måste prövas i varje enskilt fall, med hänsyn till den lokala marknaden och de lokala förutsättningarna i övrigt. Alla investeringsbeslut ska föregås av en noggrann kalkyl, värdebedömning, känslighetsanalys och uppföljning under projektets genomförande och efter färdigställande. Om anskaffningsvärdet behöver skrivas ned så kan investeringen enligt SABO trots allt vara affärsmässig i vissa fall, till exempel om investeringen leder till att andra byggnader ökar i värde genom synergieffekter.

Känslighetsanalys och tät dialog med revisorer

Sveriges Allmännytta uppmanar därför landets revisorer och bostadsföretag att i varje projekt ha en tät dialog kring hur reglerna om att värdera och förhålla sig till risker i nyproduktion ska tolkas. Vi rekommenderar även våra medlemsföretag att fortsätta göra känslighetsanalyser inför varje nyproduktion. Variabler som hyresnivåer, vakanser, driftkostnader och avkastningskrav måste stresstestas och marknaden kontinuerligt analyseras. Sverige behöver helt klart fler bostäder men vi ska inte förbygga oss, det gäller att göra rätt från början.

Fakta, underlag och referensmaterial