Det finns ett stort behov av bostäder i hela Norden, inte minst kostnadseffektiva bostäder för utsatta grupper. I vart och ett av de fem nordiska länderna pågår ett intensivt arbete för att hitta mer kostnadseffektiva byggmetoder, men arbetet stupar ofta på att varje enskild marknad är för liten. NBO har därför identifierat hur byggprocesser kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som behöver undanröjas för att vi ska kunna bygga samma typ av hus i alla nordiska länder. Resultatet presenteras i rapporten ”Med gemensamma regler bygger vi billigare!” från september 2016.

Slutsatserna är bland annat att ett gemensamt nordiskt regelverk skulle möjliggöra en gemensam nordisk byggmarknad med fler aktörer, mer konkurrens och större utrymme för beställarna att ställa krav. I förlängningen ger det både fler och billigare bostäder.

Rapporten visar att:

  • Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder
  • Harmoniserad bygglovsprocess. Bygglovsprocessen ser olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
  • Utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas så att vi kan undvika godtycklighet.

Reglering av alla upphovsrättsliga frågor. Även arkitektens upphovsrätt kan se olika ut från land till land.

Sveriges Allmännytta anser att ett enkelt sätt att komma förbi skillnaderna i regelverk är att låta ett hus som blivit godkänt i ett nordiskt land automatiskt bli godkänt i övriga nordiska länder.

Fakta, underlag och referensmaterial