Utredningens förslag som överlämnades den sjunde november 2017 tar både sikte på handel med hyreskontrakt och villkor på andrahandsmarknaden samt för inneboende. Förslagen mot svarta kontrakt behandlas under en särskild rubrik här på Sveriges Allmännytta tycker.

Takregel om hyrans storlek behövs

När det gäller olovlig andrahandsuthyrning föreslår utredningen att det införs en takregel om hyrans storlek vid andrahandsuthyrning och inneboende. Hyran för den som hyr i andrahand ska inte få överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg kan dock utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende föreslår utredningen att hyran ska vara en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det är flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra. Utredningen föreslår även att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra och förstahandshyresgästen inte kan visa giltig ursäkt.

Sveriges Allmännytta ställer sig bakom utredningens förslag eftersom fenomenet med madrassplatser och ohälsosam trångboddhet ökat de senaste åren. Det är djupt bekymmersamt och människor ska inte behöva leva i en sådan otrygghet i Sverige.

Kriminalisering nödvändig

Utredningen föreslår även att det införs en ny typ av brott, att otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte kriminaliseras. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år, föreslår utredningen. Om brottet är ringa, ska det inte utdömas straff.

Sveriges Allmännytta håller med utredningen om att det idag inte är tillräckligt avskräckande att bara riskera att bli av med lägenheten för de som använder den för ren affärsverksamhet. Vi anser också att en kriminalisering är nödvändig för att komma åt den olovliga uthyrning som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt. En kriminalisering ger också polisen bättre möjlighet att utreda och lagföra brotten.

Fakta, underlag och referensmaterial