Optimera ränteriskhantering och finansnetto
Stockholm 24 september
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Historiskt låga räntor men ändå ränterisk

Detta är andra steget i Sveriges Allmännyttas finansutbildning och vi fördjupar oss med kunskaper om traditionella räntederivat som används för räntesäkring och för att binda ränta med olika löptider. Med verkliga praktikfall får du input som är användbart när man skriver eller uppdaterar en finanspolicy.

Utbildning passar dig som redan arbetar med bolagets finansiella transaktioner och vill vidareutveckla dina kunskaper. Utbildningen passar även dig som vill uppdatera dina äldre kunskaper och samtidigt vill marknadsuppdatera dig. Pandemin har stora effekter på finansmarknaden. Även i placeringssammanhang.

I samband med fastighetsförsäljning och nyupplåning kan det periodvis bli mycket kapital i kassan som påverkar finansnettot. Många företag har betalat för sin kontoinlåning under flera år och har därför även börjat placera i räntepapper och räntefonder. Du kommer att lära dig vad detta innebär och får tips på hur man kan få avkastning samtidigt som man begränsar risktagande.
Covid-19 har orsakat stora rubriker när det gäller räntefonder. Vi reder ut vad som hände och vad man bör tänka på inför framtida kriser när man placerar i räntepapper och räntefonder.

MÅL MED UTBILDNINGEN OCH UPPLÄGG

Att du som deltagare ska:

 • Få färska praktiska specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till
 • Lära dig olika sätt att resonera kring ränterisk och hantering av finansiella kostnader
 • Öka förståelsen för skillnader mellan normala marknadsförhållanden och i kristider
 • Få tillräckligt med kunskaper för att kunna fatta beslut om man skall räntesäkra eller inte
 • Få input när det gäller sin finanspolicy (hanteringen av låneportföljen)
 • Få kunskaper om alternativ till kontoinlåning oavsett om det är minusräntor eller inte
 • Lära dig hur man bör resonera när man placerar kapital på kort respektive längre sikt
 • Få verktyg för att kunna skriva en placeringspolicy som begränsar risker
 • Öka förståelsen för risker när man placerar under normala marknadsförhållanden
 • Få kunskaper om risker i samband med placeringar i kristider
 • Och samtidigt ökar möjligheten till avkastning (positiv effekt på finansnettot)

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 9 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne har 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen och tradingverksamhet.Sedan 2009 har hon eget företag och bedriver finansiell utbildningsverksamhet för banker, börsnoterade och onoterade bolag och den offentliga sektorn.
Skriv ut programmet
Optimera ränteriskhantering och finansnetto
Dag 1 – 22 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Välkomnande och introduktion

Genomgång av dagen och våra målsättningar

09:45
Ränteriskhantering – Mer komplext i dagsläget jämfört med förr
 • Allmänna ränteläget påverkar låneräntorna
  – Vilka övriga riskfaktorer påverkar förutom ränteläget?
 • Olika synsätt och definitioner av vad ränterisk innebär
 • Kvantifiera ränterisk med vedertagna riskmått och praktiska tumregler
 • Olika slags marknadsräntor och dagens ränteläge
  – Vad som ligger bakom riktningen på korta och långa räntor
10:30
Paus
10:45
Ränteswap – Användbar för olika ändamål
 • Vad som påverkar bankernas prissättning av swapavtalets ränta
 • Hur man säkrar en ränta med bindningstid samma som kredittiden
 • Hur man kan säkra en bindningstid kortare eller längre än lånens kredittid
 • Låsa en ränta i förväg när man skall ta upp lån längre fram
 • Vad motpartsrisken i avtalet innebär för dig som kund respektive banken
 • Principer bakom beräkning av avtalets marknadsvärde, användbara tumregler
11:45
Räntetak och räntegolv– Användbart när man inte vill ha bunden låneränta
 • Hur instrumenten fungerar tillsammans med lån med rörlig räntebindningstid
 • Hur man betalar för räntetak och vad som påverkar kostnaden
12:15
Lunch
13:15
Forts. Räntetak och räntegolv
 • Exempel på hur man hittar lämplig skyddsnivå på taket
 • Hur man kan finansiera räntetak med hjälp av räntegolv 
13:45
Olika praktikfall – Inblick i verklig skuldförvaltning och ränteriskhantering
 • Praktikfallens hantering av finansiella risker, hur/varför man valt att använda räntederivat
14:15
Kaffe
14:30
Placera i räntepapper – Avkastningsmöjligheter och risker
 • Hur fungerar räntepapper som placeringsform? Skillnader jämfört med kontoinlåning
  – När man behåller placeringen löptiden ut
  – Om man vill gå ur placeringen
 • Penning- och obligationsmarknadernas räntepapper
  – Genomgång av benämningen på olika räntepapper
 • Hur avkastning påverkas av kreditrisken och likviditetsrisken för räntepapperet
  – Olika emittentgrupper och ratingbetyg för bedömning av kreditrisk
  – Innebörden av likviditetsrisk och handel med räntepapper på andrahandsmarknaden
 • Hållbara placeringar: Innebörden av ”gröna”, sociala och andra hållbara räntepapper
15:30
Kursförändring
 • Innebörden av ett räntepappers marknadsvärde
  – Exempel med värdeuppgång respektive värdenedgång
 • Vedertagna sätt att kvantifiera ränterisk/kursrisk för räntepapper och räntefonder
  – Teoretiska riskmått och praktiska tumregler
 • Vad man bör tänka på när man väljer mellan olika slags räntefonder
  – Korträntefonder, penningmarknadsfonder och obligationsfonder
16:15
Placeringspolicy – Verktyg i vardagen och skydd mot risk
 • Exempel på normer för begränsning av olika slags risker
  – Hur bör man tänka när kapitalet skall användas inom ett år? Efter längre tid?
 • Hur kan grundstommen i en enkelt utformad policy vara utformad?
16:45
Uppsummering av dagen/tid för frågor
17:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Få platser kvar

Grunderna i skuldförvaltning och placering

Utbildning Ekonomi & finans
Räntemarknaden stod för stor dramatik under förra decenniet och år 2020 är det covid-19 som har stora effekter på världens finansmarknader. Pandemin handlar inte bara om finansiella kriser men det på...