Framtidssäkert boende – bra bostäder för äldre
Digitalt 25 januari
och 17 februari
och 19 mars
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 5 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 22 januari

Bättre tillgänglighet för de äldre

Hur planerar, utvecklar och förvaltar man sitt bestånd för att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. Att erbjuda en bra, prisvärd nyproduktion kommer vara en avgörande faktor för hur vi möter utmaningen med en allt äldre och friskare befolkning.

För att lyckas är samarbetet mellan allmännyttan och dess ägare viktigt och nyproduktion kommer ofta att bidra till bättre tillgänglighet för de äldre samtidigt som det kan frigöra villor för en yngre generation. Sådana flyttkedjor kan också bidra till att bostäder frigörs i flera led och leder till ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. Men det är lika viktigt att så effektivt som möjligt öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. 

Du väljer själv vad du vill delta på

I en digital seminarieserie bjuder vi in till tre halvdagar där vi ska borra djupare i dessa utmaningar. Det kommer att bli intressanta föredrag och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

 • 25 januari – Att planera och bygga för en åldrande målgrupp
 • 17 februari – Tillgänglighet i befintligt bestånd
 • 19 mars – Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Planera, utveckla och förvalta

Sveriges befolkning förväntas öka med ungefär 800 000 personer under de kommande tio åren. Samtidigt som vi blir fler blir vi också allt äldre. Var femte svensk är över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under samma period med ungefär en kvarts miljon människor. I takt med att medellivslängden ökar och vi har hälsan allt längre, bor vi också kvar i vårt ordinarie boende allt längre. Att kunna göra det är både vad de flesta själva önskar, och vad samhället strävar mot

Brist på bostäder, och brist på tillgängliga bostäder är en allt större utmaning som också påverkar möjligheterna till kvarboende. Trots att flyttbenägenheten i åldersgruppen är låg kan vi se att man faktiskt flyttar om det finns ett utbud av nyproduktion med god tillgänglighet i centrala lägen till rimlig hyra.  

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
25 januari
och 17 februari
och 19 mars i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
5 800 kronor för övriga
Pris för medlemmar för hela seminarieserien 3800 kronor.Pris per seminariedag är 1500 kronor.Pris för övriga för hela seminarieserien 5800 kronor.Pris per seminariedag är 2500 kronor.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 22 januari
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning Framtidssäkert boende. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Vd, förvaltare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare och verksamhetsutvecklare

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Ann Eriksson
Ann är VD för Statens Bostadsomvandling AB Sbo, ett helägt bolag av svenska staten, med verksamhet i hela Sverige och huvudkontor i Örebro. Genom investeringar i underutnyttjade bebyggda fastigheter belägna i områden med en svag bostads­marknad möjliggöra Sbo för kommuner att erbjuda äldre personer tillgängliga bostäder till överkomlig hyra.
Malin Larsson
Malin arbetar sedan 2017 som VD för AB Gislavedshus, med målsättningen att arbeta för trygga och attraktiva boenden för alla, med fokus inom boendeservice, trygghet, digitalisering samt framtidens boende och Agenda 2030. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som utvecklingschef för kommunen och med mark- och exploateringsfrågor.
Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Daniel Nilsson
Daniel arbetar som konsult på Urban Utveckling och har bistått ett 40-tal kommuner och fastighetsägare i Sverige med såväl övergripande planeringsunderlag som rådgivning kring utformning av fysiska miljöer med fokus på äldres boende.
Oskar Jonsson
Oskar är sedan 2014 ansluten till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE: Center for Ageing and Supportive Environments. Hans forskning rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres människors aktivitet, delaktighet, mobilitet och hälsa.
Johan Eriksson
Johan har många års erfarenhet av fastighetsförvaltning.  Han ansvarar för förvaltning, service till hyresgäster samt inre och fastighetsnära underhåll.
Maria Stenman Jänkänpää
Maria började 2015 att inventera tillgänglighet och trygghet, det hos ÖBOs 1200 seniorbostäder och gemensamhetslokaler. Erfarenheten och kunskapen skapade tjänsten tillgänglighetssamordnare, som med egen budget, nu driver projekt från start till mål.
Marcus Örnroth
Marcus har 13 års operativ erfarenhet av räddningstjänst och ambulanssjukvård. Sedan 2016 är han verksamhetsledare på Enheten för brandskydd och tillsyn vid Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.
Skriv ut programmet
Framtidssäkert boende – bra bostäder för äldre
Dag 1 – 25 januari
Att planera och bygga för en åldrande målgrupp 

Under vårt första seminarie i serien Framtidssäkert boende fokuserar vi på strategi och planarbete och ställer oss frågan hur vi lyckas med nyproduktion för målgruppen. Det kommer att handla om goda samarbeten med ägaren, du får goda exempel från allmännyttan och du får ta del av ett nytt kunskapsdokument som kan användas i samtal med entreprenörer vid ombyggnad och nyproduktion.

Dessutom berättar Sveriges Allmännytta om den nya spännande upphandlingen av KOMBO-hus och hur den kan användas för att bygga bra bostäder för en äldre målgrupp. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:00
Inledning

Boende för äldre – vad är det egentligen, och för vem? Kanske tänker du på ett vård- och omsorgsboende, eller på en helt vanlig lägenhet i centrala samhället? Bostadsbehoven och stödbehoven ser mycket olika ut från person till person. Vi reder ut begreppen vad gäller boendeformer så som trygghetsboende och seniorboende, och tittar på förutsättningarna för investeringsstöd riktat till bostäder för äldre.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
09:45
Attraktiva lägenheter för seniorer

Sbo:s särskilda samhällsuppdrag möjliggör för bolaget att stödja utveckling genom att investera i ombyggnationer av fastigheter. Det handlar om att skapa fler attraktiva moderna lägenheter för seniorer med närhet till kommunal service.

Effekten av de nya lägenheterna blir:
• fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet
• hus och villor som äldre lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer
• den ökande rörligheten på bostadsmarknaden bidrar till en lokal framtidstro

Ann Eriksson, VD, Statens Bostadsomvandling AB
10:15
Kan nyproduktion bidra till flyttkedjor?

I Gislaveds kommun är den egna villan största konkurrenten för hyresrätten.  Vi får höra hur AB Gislavedshus arbetar med planering och genomförande av boende för alla, men med äldre i åtanke.  Vi får också ta  del av vilken utveckling som har skett på kommunens bostadsmarknad och hur bolaget arbetar med framtidens boende. Fram till 2030 är planen att nyproducera 190 lägenheter i kommunen.

Malin Larsson, VD, AB Gislavedshus
10:45
Paus
11:00
Nytt kunskapsdokument med checklista för framtidssäkert boende för äldre

Sveriges Allmännytta har i samråd med en grupp medlemmar tagit fram en sammanställning av framgångsfaktorer och tips för bra bostäder för äldre. Ett kunskapsdokument med checklistor och anteckningsutrymme att utgå från i samtal med exempelvis entreprenörer.

Kunskapsdokumentet kan användas som underlag vid planering och upphandling av nyproduktion eller ombyggnad, men kan också användas för att diskutera tillgänglighet i befintligt bestånd.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
11:10
Trygghetsboende i Kombohus Lamell

I det nya ramavtalet för Kombohus lamell finns det stort utrymme att anpassa sitt hus efter era önskemål om bostadsutformning. Den stora efterfrågan på Trygghetsboende och en önskan om att kunna avropa ett Trygghetsboende inom det nya ramavtalet har gjort att vi nu har tagit fram en Option på en bottenvåning anpassad för ett Trygghetsboende. Trygghetsboendet följer den vägledning för Framtidsäkert boende som är presenterat till denna dag. Vi presenterar denna option och hur man gör när man vill beställa ett Trygghetsboende inom Kombohus avtalet.

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
12:00
Avslut
Dag 2 – 17 februari
Tillgänglighet i befintligt bestånd 

Ungefär hälften av alla flerbostadshus saknar hiss, och i många fastigheter som har hiss måste en gå upp för några trappsteg för att nå den. Det finns mycket att vinna på att ha kontroll över hur tillgängligt det befintliga beståndet är för att nyttja det optimalt och även för att veta var de enkla men effektiva åtgärderna går att göra. Tillgänglighetsinventeringar är ett sätt att uppnå det, och det ska vi titta mer på under det andra seminariet i serien Framtidssäkert boende. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:15
Skapa prisvärda och funktionella boendemiljöer

Vi vet att andelen äldre i Sverige kommer öka och att kvarboende är en fråga som debatteras i många kommuner. Samtidigt vet vi att många äldre lever i en icke-funktionell boendemiljö och har en begränsad ekonomi. I denna verklighet ser vi stora möjligheter av att använda det befintliga bostadsbeståndet för att skapa prisvärda och funktionella bostäder för äldre. Som fastighetsägare finns dessutom statliga stöd att söka för sådana anpassningar som leder till ett ökad kvarboende.

• Metodik för att kartlägga tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
• Exempel på smarta anpassningar och arbetssätt
• Stödet till bostäder för äldre – dess förutsättningar och möjligheter

Daniel Nilsson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
10:00
Paus
10:30
Nytt beslutsstödsystem för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus

För att möta behovet av tillgängliga bostäder behövs detaljerad och tillförlitlig kunskap om fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem i det befintliga bostadsbeståndet. I det pågående forskningsprojektet Beslutsstöd Bo Tillgängligt som genomförs i samverkan med Karlshamnsbostäder och mjukvaruföretaget miThings utvecklar, testar och utvärderar vi ett nytt datorbaserat beslutsstödsystem för att:

 • samla in, dela och nyttiggöra information om tillgänglighet
 • möjliggöra effektiv samverkan mellan olika aktörer inom bostadsförsörjningen
 • bidra till utveckling av mer effektiva strategier för tillgänglighetsskapande åtgärder
 • redovisa i vilken utsträckning bostäder är tillgängliga och bidra till individanpassad förmedling av bostäder
 • på sikt skapa tillförlitlig och nationellt jämförbar information om tillgänglighet
Oskar Jonsson, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaperJohan Eriksson, Boservicechef, Karlshamnsbostäder
11:30
Tillgänglighetsinventering som leder till nöjd kund

Örebrobostäder har länge arbetat med systematiska inventeringar av tillgängligheten i deras seniorfastigheter och har en egen tillgänglighetssamordnare. Hur går man från ord till handling efter en inventering, och vilka är de bästa förändringarna man gjort? Vi får ta del av hur ÖBO organiserat sitt arbete och av goda exempel på åtgärder som lett till ett bättre boende för äldre.

Maria Stenman Jänkänpää, Seniorhjälp/Tillgänglighetssamordnare, ÖrebroBostäder AB
12:00
Avslut
Dag 3 – 19 mars
Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Seminariet kommer att vara under förmiddagen. Programmet uppdateras inom kort!

Att planera nya bostäder för äldre är en viktig strategisk fråga, men mycket av det som gör boendet bra sker i den dagliga förvaltningen. Under det tredje och avslutande seminariet i serien Framtidssäkert boende kommer vi närmare förvaltningen och lyfter frågor som bidrar till ett tryggt och trivsamt boende för den åldrande hyresgästen.  Hur fungerar bostadsanpassningar, hur kan vi på ett bättre sätt skydda våra äldre från brand och vad innebär digitalisering i hemmet är frågor vi ska närma oss svaret på under denna förmiddag.

Tillgänglighet ur ett brandskyddsperspektiv

Med få undantag uppförs idag bostäder som utgår från att den boende kan utrymma på egen hand. En viss andel av befolkningen saknar dock denna förmåga på grund av funktionsnedsättning till följd av ålder eller annan orsak. För att kunna erbjuda bostad till en som inte är självutrymmande krävs därför ofta bostadsanpassning, vilket gör att den enskilde och dess begränsade förmåga riskerar att ses som ”ett problem som behöver lösas”.

 • Vilka problem löser man och vilka riskerar man att skapa?
 • Självutrymmande, vad innebär det?

Den demografiska utvecklingen i Sverige leder till fler äldre och politiska ambitioner gör att allt mer vård och stöd ges i den enskildes bostad, utan att brand-och utrymningssäkerheten beaktas. Resultat är att äldre och funktionsnedsatta är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken.

 • Seniorboende och trygghetsboende – innebörden av Boverkets byggregler
 • Förstärkt brandskydd eller skäligt brandskydd – är det någon skillnad?
 • Skillnaden mellan bostad och boendeverksamhet – juridiskt och mänskligt
Marcus Örnroth, Expert på utrymningsfrågor i boendemiljö och med särskilt fokus på skäligt brandskydd för personer med funktionsnedsättning, Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG
Dag 1 – 25 januari
Att planera och bygga för en åldrande målgrupp 

Under vårt första seminarie i serien Framtidssäkert boende fokuserar vi på strategi och planarbete och ställer oss frågan hur vi lyckas med nyproduktion för målgruppen. Det kommer att handla om goda samarbeten med ägaren, du får goda exempel från allmännyttan och du får ta del av ett nytt kunskapsdokument som kan användas i samtal med entreprenörer vid ombyggnad och nyproduktion.

Dessutom berättar Sveriges Allmännytta om den nya spännande upphandlingen av KOMBO-hus och hur den kan användas för att bygga bra bostäder för en äldre målgrupp. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:00
Inledning

Boende för äldre – vad är det egentligen, och för vem? Kanske tänker du på ett vård- och omsorgsboende, eller på en helt vanlig lägenhet i centrala samhället? Bostadsbehoven och stödbehoven ser mycket olika ut från person till person. Vi reder ut begreppen vad gäller boendeformer så som trygghetsboende och seniorboende, och tittar på förutsättningarna för investeringsstöd riktat till bostäder för äldre.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
09:45
Attraktiva lägenheter för seniorer

Sbo:s särskilda samhällsuppdrag möjliggör för bolaget att stödja utveckling genom att investera i ombyggnationer av fastigheter. Det handlar om att skapa fler attraktiva moderna lägenheter för seniorer med närhet till kommunal service.

Effekten av de nya lägenheterna blir:
• fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet
• hus och villor som äldre lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer
• den ökande rörligheten på bostadsmarknaden bidrar till en lokal framtidstro

Ann Eriksson, VD, Statens Bostadsomvandling AB
10:15
Kan nyproduktion bidra till flyttkedjor?

I Gislaveds kommun är den egna villan största konkurrenten för hyresrätten.  Vi får höra hur AB Gislavedshus arbetar med planering och genomförande av boende för alla, men med äldre i åtanke.  Vi får också ta  del av vilken utveckling som har skett på kommunens bostadsmarknad och hur bolaget arbetar med framtidens boende. Fram till 2030 är planen att nyproducera 190 lägenheter i kommunen.

Malin Larsson, VD, AB Gislavedshus
10:45
Paus
11:00
Nytt kunskapsdokument med checklista för framtidssäkert boende för äldre

Sveriges Allmännytta har i samråd med en grupp medlemmar tagit fram en sammanställning av framgångsfaktorer och tips för bra bostäder för äldre. Ett kunskapsdokument med checklistor och anteckningsutrymme att utgå från i samtal med exempelvis entreprenörer.

Kunskapsdokumentet kan användas som underlag vid planering och upphandling av nyproduktion eller ombyggnad, men kan också användas för att diskutera tillgänglighet i befintligt bestånd.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
11:10
Trygghetsboende i Kombohus Lamell

I det nya ramavtalet för Kombohus lamell finns det stort utrymme att anpassa sitt hus efter era önskemål om bostadsutformning. Den stora efterfrågan på Trygghetsboende och en önskan om att kunna avropa ett Trygghetsboende inom det nya ramavtalet har gjort att vi nu har tagit fram en Option på en bottenvåning anpassad för ett Trygghetsboende. Trygghetsboendet följer den vägledning för Framtidsäkert boende som är presenterat till denna dag. Vi presenterar denna option och hur man gör när man vill beställa ett Trygghetsboende inom Kombohus avtalet.

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
12:00
Avslut
Dag 2 – 17 februari
Tillgänglighet i befintligt bestånd 

Ungefär hälften av alla flerbostadshus saknar hiss, och i många fastigheter som har hiss måste en gå upp för några trappsteg för att nå den. Det finns mycket att vinna på att ha kontroll över hur tillgängligt det befintliga beståndet är för att nyttja det optimalt och även för att veta var de enkla men effektiva åtgärderna går att göra. Tillgänglighetsinventeringar är ett sätt att uppnå det, och det ska vi titta mer på under det andra seminariet i serien Framtidssäkert boende. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:15
Skapa prisvärda och funktionella boendemiljöer

Vi vet att andelen äldre i Sverige kommer öka och att kvarboende är en fråga som debatteras i många kommuner. Samtidigt vet vi att många äldre lever i en icke-funktionell boendemiljö och har en begränsad ekonomi. I denna verklighet ser vi stora möjligheter av att använda det befintliga bostadsbeståndet för att skapa prisvärda och funktionella bostäder för äldre. Som fastighetsägare finns dessutom statliga stöd att söka för sådana anpassningar som leder till ett ökad kvarboende.

• Metodik för att kartlägga tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
• Exempel på smarta anpassningar och arbetssätt
• Stödet till bostäder för äldre – dess förutsättningar och möjligheter

Daniel Nilsson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
10:00
Paus
10:30
Nytt beslutsstödsystem för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus

För att möta behovet av tillgängliga bostäder behövs detaljerad och tillförlitlig kunskap om fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem i det befintliga bostadsbeståndet. I det pågående forskningsprojektet Beslutsstöd Bo Tillgängligt som genomförs i samverkan med Karlshamnsbostäder och mjukvaruföretaget miThings utvecklar, testar och utvärderar vi ett nytt datorbaserat beslutsstödsystem för att:

 • samla in, dela och nyttiggöra information om tillgänglighet
 • möjliggöra effektiv samverkan mellan olika aktörer inom bostadsförsörjningen
 • bidra till utveckling av mer effektiva strategier för tillgänglighetsskapande åtgärder
 • redovisa i vilken utsträckning bostäder är tillgängliga och bidra till individanpassad förmedling av bostäder
 • på sikt skapa tillförlitlig och nationellt jämförbar information om tillgänglighet
Oskar Jonsson, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaperJohan Eriksson, Boservicechef, Karlshamnsbostäder
11:30
Tillgänglighetsinventering som leder till nöjd kund

Örebrobostäder har länge arbetat med systematiska inventeringar av tillgängligheten i deras seniorfastigheter och har en egen tillgänglighetssamordnare. Hur går man från ord till handling efter en inventering, och vilka är de bästa förändringarna man gjort? Vi får ta del av hur ÖBO organiserat sitt arbete och av goda exempel på åtgärder som lett till ett bättre boende för äldre.

Maria Stenman Jänkänpää, Seniorhjälp/Tillgänglighetssamordnare, ÖrebroBostäder AB
12:00
Avslut
Dag 3 – 19 mars
Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Seminariet kommer att vara under förmiddagen. Programmet uppdateras inom kort!

Att planera nya bostäder för äldre är en viktig strategisk fråga, men mycket av det som gör boendet bra sker i den dagliga förvaltningen. Under det tredje och avslutande seminariet i serien Framtidssäkert boende kommer vi närmare förvaltningen och lyfter frågor som bidrar till ett tryggt och trivsamt boende för den åldrande hyresgästen.  Hur fungerar bostadsanpassningar, hur kan vi på ett bättre sätt skydda våra äldre från brand och vad innebär digitalisering i hemmet är frågor vi ska närma oss svaret på under denna förmiddag.

Tillgänglighet ur ett brandskyddsperspektiv

Med få undantag uppförs idag bostäder som utgår från att den boende kan utrymma på egen hand. En viss andel av befolkningen saknar dock denna förmåga på grund av funktionsnedsättning till följd av ålder eller annan orsak. För att kunna erbjuda bostad till en som inte är självutrymmande krävs därför ofta bostadsanpassning, vilket gör att den enskilde och dess begränsade förmåga riskerar att ses som ”ett problem som behöver lösas”.

 • Vilka problem löser man och vilka riskerar man att skapa?
 • Självutrymmande, vad innebär det?

Den demografiska utvecklingen i Sverige leder till fler äldre och politiska ambitioner gör att allt mer vård och stöd ges i den enskildes bostad, utan att brand-och utrymningssäkerheten beaktas. Resultat är att äldre och funktionsnedsatta är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken.

 • Seniorboende och trygghetsboende – innebörden av Boverkets byggregler
 • Förstärkt brandskydd eller skäligt brandskydd – är det någon skillnad?
 • Skillnaden mellan bostad och boendeverksamhet – juridiskt och mänskligt
Marcus Örnroth, Expert på utrymningsfrågor i boendemiljö och med särskilt fokus på skäligt brandskydd för personer med funktionsnedsättning, Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG
Dag 1 – 25 januari
Att planera och bygga för en åldrande målgrupp 

Under vårt första seminarie i serien Framtidssäkert boende fokuserar vi på strategi och planarbete och ställer oss frågan hur vi lyckas med nyproduktion för målgruppen. Det kommer att handla om goda samarbeten med ägaren, du får goda exempel från allmännyttan och du får ta del av ett nytt kunskapsdokument som kan användas i samtal med entreprenörer vid ombyggnad och nyproduktion.

Dessutom berättar Sveriges Allmännytta om den nya spännande upphandlingen av KOMBO-hus och hur den kan användas för att bygga bra bostäder för en äldre målgrupp. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:00
Inledning

Boende för äldre – vad är det egentligen, och för vem? Kanske tänker du på ett vård- och omsorgsboende, eller på en helt vanlig lägenhet i centrala samhället? Bostadsbehoven och stödbehoven ser mycket olika ut från person till person. Vi reder ut begreppen vad gäller boendeformer så som trygghetsboende och seniorboende, och tittar på förutsättningarna för investeringsstöd riktat till bostäder för äldre.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
09:45
Attraktiva lägenheter för seniorer

Sbo:s särskilda samhällsuppdrag möjliggör för bolaget att stödja utveckling genom att investera i ombyggnationer av fastigheter. Det handlar om att skapa fler attraktiva moderna lägenheter för seniorer med närhet till kommunal service.

Effekten av de nya lägenheterna blir:
• fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet
• hus och villor som äldre lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer
• den ökande rörligheten på bostadsmarknaden bidrar till en lokal framtidstro

Ann Eriksson, VD, Statens Bostadsomvandling AB
10:15
Kan nyproduktion bidra till flyttkedjor?

I Gislaveds kommun är den egna villan största konkurrenten för hyresrätten.  Vi får höra hur AB Gislavedshus arbetar med planering och genomförande av boende för alla, men med äldre i åtanke.  Vi får också ta  del av vilken utveckling som har skett på kommunens bostadsmarknad och hur bolaget arbetar med framtidens boende. Fram till 2030 är planen att nyproducera 190 lägenheter i kommunen.

Malin Larsson, VD, AB Gislavedshus
10:45
Paus
11:00
Nytt kunskapsdokument med checklista för framtidssäkert boende för äldre

Sveriges Allmännytta har i samråd med en grupp medlemmar tagit fram en sammanställning av framgångsfaktorer och tips för bra bostäder för äldre. Ett kunskapsdokument med checklistor och anteckningsutrymme att utgå från i samtal med exempelvis entreprenörer.

Kunskapsdokumentet kan användas som underlag vid planering och upphandling av nyproduktion eller ombyggnad, men kan också användas för att diskutera tillgänglighet i befintligt bestånd.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
11:10
Trygghetsboende i Kombohus Lamell

I det nya ramavtalet för Kombohus lamell finns det stort utrymme att anpassa sitt hus efter era önskemål om bostadsutformning. Den stora efterfrågan på Trygghetsboende och en önskan om att kunna avropa ett Trygghetsboende inom det nya ramavtalet har gjort att vi nu har tagit fram en Option på en bottenvåning anpassad för ett Trygghetsboende. Trygghetsboendet följer den vägledning för Framtidsäkert boende som är presenterat till denna dag. Vi presenterar denna option och hur man gör när man vill beställa ett Trygghetsboende inom Kombohus avtalet.

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
12:00
Avslut
Dag 2 – 17 februari
Tillgänglighet i befintligt bestånd 

Ungefär hälften av alla flerbostadshus saknar hiss, och i många fastigheter som har hiss måste en gå upp för några trappsteg för att nå den. Det finns mycket att vinna på att ha kontroll över hur tillgängligt det befintliga beståndet är för att nyttja det optimalt och även för att veta var de enkla men effektiva åtgärderna går att göra. Tillgänglighetsinventeringar är ett sätt att uppnå det, och det ska vi titta mer på under det andra seminariet i serien Framtidssäkert boende. 

Från klockan 8.45 finns det möjlighet att checka-in i zoom för att testa ljud och bild
09:15
Skapa prisvärda och funktionella boendemiljöer

Vi vet att andelen äldre i Sverige kommer öka och att kvarboende är en fråga som debatteras i många kommuner. Samtidigt vet vi att många äldre lever i en icke-funktionell boendemiljö och har en begränsad ekonomi. I denna verklighet ser vi stora möjligheter av att använda det befintliga bostadsbeståndet för att skapa prisvärda och funktionella bostäder för äldre. Som fastighetsägare finns dessutom statliga stöd att söka för sådana anpassningar som leder till ett ökad kvarboende.

• Metodik för att kartlägga tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
• Exempel på smarta anpassningar och arbetssätt
• Stödet till bostäder för äldre – dess förutsättningar och möjligheter

Daniel Nilsson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
10:00
Paus
10:30
Nytt beslutsstödsystem för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus

För att möta behovet av tillgängliga bostäder behövs detaljerad och tillförlitlig kunskap om fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem i det befintliga bostadsbeståndet. I det pågående forskningsprojektet Beslutsstöd Bo Tillgängligt som genomförs i samverkan med Karlshamnsbostäder och mjukvaruföretaget miThings utvecklar, testar och utvärderar vi ett nytt datorbaserat beslutsstödsystem för att:

 • samla in, dela och nyttiggöra information om tillgänglighet
 • möjliggöra effektiv samverkan mellan olika aktörer inom bostadsförsörjningen
 • bidra till utveckling av mer effektiva strategier för tillgänglighetsskapande åtgärder
 • redovisa i vilken utsträckning bostäder är tillgängliga och bidra till individanpassad förmedling av bostäder
 • på sikt skapa tillförlitlig och nationellt jämförbar information om tillgänglighet
Oskar Jonsson, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaperJohan Eriksson, Boservicechef, Karlshamnsbostäder
11:30
Tillgänglighetsinventering som leder till nöjd kund

Örebrobostäder har länge arbetat med systematiska inventeringar av tillgängligheten i deras seniorfastigheter och har en egen tillgänglighetssamordnare. Hur går man från ord till handling efter en inventering, och vilka är de bästa förändringarna man gjort? Vi får ta del av hur ÖBO organiserat sitt arbete och av goda exempel på åtgärder som lett till ett bättre boende för äldre.

Maria Stenman Jänkänpää, Seniorhjälp/Tillgänglighetssamordnare, ÖrebroBostäder AB
12:00
Avslut
Dag 3 – 19 mars
Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Seminariet kommer att vara under förmiddagen. Programmet uppdateras inom kort!

Att planera nya bostäder för äldre är en viktig strategisk fråga, men mycket av det som gör boendet bra sker i den dagliga förvaltningen. Under det tredje och avslutande seminariet i serien Framtidssäkert boende kommer vi närmare förvaltningen och lyfter frågor som bidrar till ett tryggt och trivsamt boende för den åldrande hyresgästen.  Hur fungerar bostadsanpassningar, hur kan vi på ett bättre sätt skydda våra äldre från brand och vad innebär digitalisering i hemmet är frågor vi ska närma oss svaret på under denna förmiddag.

Tillgänglighet ur ett brandskyddsperspektiv

Med få undantag uppförs idag bostäder som utgår från att den boende kan utrymma på egen hand. En viss andel av befolkningen saknar dock denna förmåga på grund av funktionsnedsättning till följd av ålder eller annan orsak. För att kunna erbjuda bostad till en som inte är självutrymmande krävs därför ofta bostadsanpassning, vilket gör att den enskilde och dess begränsade förmåga riskerar att ses som ”ett problem som behöver lösas”.

 • Vilka problem löser man och vilka riskerar man att skapa?
 • Självutrymmande, vad innebär det?

Den demografiska utvecklingen i Sverige leder till fler äldre och politiska ambitioner gör att allt mer vård och stöd ges i den enskildes bostad, utan att brand-och utrymningssäkerheten beaktas. Resultat är att äldre och funktionsnedsatta är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken.

 • Seniorboende och trygghetsboende – innebörden av Boverkets byggregler
 • Förstärkt brandskydd eller skäligt brandskydd – är det någon skillnad?
 • Skillnaden mellan bostad och boendeverksamhet – juridiskt och mänskligt
Marcus Örnroth, Expert på utrymningsfrågor i boendemiljö och med särskilt fokus på skäligt brandskydd för personer med funktionsnedsättning, Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.
placeholder+image
Åsa Schelin
Åsa Schelin är expert inom boende- och bosociala frågor.

Relaterade utbildningar

Nöjda kunder – hur mäter vi det?

De flesta allmännyttiga bolag mäter och följer upp kundnöjdhet genom enkäter med olika regelbundenhet. En del mäter årligen, andra mäter löpande online. Frågan är vad dessa mätningar ger oss för...