Framtidssäkert boende – bra bostäder för äldre
1 deltagare
- +
= 1 500 kr / 2 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Bättre tillgänglighet för de äldre

Hur planerar, utvecklar och förvaltar man sitt bestånd för att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. Att erbjuda en bra, prisvärd nyproduktion kommer vara en avgörande faktor för hur vi möter utmaningen med en allt äldre och friskare befolkning.

För att lyckas är samarbetet mellan allmännyttan och dess ägare viktigt och nyproduktion kommer ofta att bidra till bättre tillgänglighet för de äldre samtidigt som det kan frigöra villor för en yngre generation. Sådana flyttkedjor kan också bidra till att bostäder frigörs i flera led och leder till ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. Men det är lika viktigt att så effektivt som möjligt öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. 

Du väljer själv vad du vill delta på

I en digital seminarieserie bjuder vi in till tre halvdagar där vi ska borra djupare i dessa utmaningar. Det kommer att bli intressanta föredrag och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

  • 25 januari – Att planera och bygga för en åldrande målgrupp
  • 17 februari – Tillgänglighet i befintligt bestånd
  • 19 mars – Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Planera, utveckla och förvalta

Sveriges befolkning förväntas öka med ungefär 800 000 personer under de kommande tio åren. Samtidigt som vi blir fler blir vi också allt äldre. Var femte svensk är över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under samma period med ungefär en kvarts miljon människor. I takt med att medellivslängden ökar och vi har hälsan allt längre, bor vi också kvar i vårt ordinarie boende allt längre. Att kunna göra det är både vad de flesta själva önskar, och vad samhället strävar mot

Brist på bostäder, och brist på tillgängliga bostäder är en allt större utmaning som också påverkar möjligheterna till kvarboende. Trots att flyttbenägenheten i åldersgruppen är låg kan vi se att man faktiskt flyttar om det finns ett utbud av nyproduktion med god tillgänglighet i centrala lägen till rimlig hyra.  

 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
19 mars - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
2 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Vd, förvaltare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare och verksamhetsutvecklare

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Marcus Örnroth
Marcus har 13 års operativ erfarenhet av räddningstjänst och ambulanssjukvård. Sedan 2016 är han verksamhetsledare på Enheten för brandskydd och tillsyn vid Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.
Stefan Andersson
Stefan har i mer än 25 års tid kunnat följa bostadsanpassningens utveckling på nära håll.
Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Madeleine Elmquist
Madeleine är utemiljöansvarig på Micasa fastigheter i Stockholm. Med erfarenhet av både drift och projektering har Madeleine fått möjligheten att arbeta med att skapa trygga och trivsamma utemiljöer för hyresgäster i Micasas fastigheter.
Skriv ut programmet
Framtidssäkert boende – bra bostäder för äldre
Dag 1 – 19 mars
Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Att planera nya bostäder för äldre är en viktig strategisk fråga, men mycket av det som gör boendet bra sker i den dagliga förvaltningen. Under det tredje och avslutande seminariet i serien Framtidssäkert boende kommer vi närmare förvaltningen och lyfter frågor som bidrar till ett tryggt och trivsamt boende för den åldrande hyresgästen.  Hur fungerar bostadsanpassningar, hur kan vi på ett bättre sätt skydda våra äldre från brand och vad innebär digitalisering i hemmet är frågor vi ska närma oss svaret på under denna förmiddag.

09:15
Tillgänglighet ur ett brandskyddsperspektiv

Med få undantag uppförs idag bostäder som utgår från att den boende kan utrymma på egen hand. En viss andel av befolkningen saknar dock denna förmåga på grund av funktionsnedsättning till följd av ålder eller annan orsak. För att kunna erbjuda bostad till en som inte är självutrymmande krävs därför ofta bostadsanpassning, vilket gör att den enskilde och dess begränsade förmåga riskerar att ses som ”ett problem som behöver lösas”.

  • Vilka problem löser man och vilka riskerar man att skapa?
  • Självutrymmande, vad innebär det?

Den demografiska utvecklingen i Sverige leder till fler äldre och politiska ambitioner gör att allt mer vård och stöd ges i den enskildes bostad, utan att brand-och utrymningssäkerheten beaktas. Resultat är att äldre och funktionsnedsatta är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken.

  • Seniorboende och trygghetsboende – innebörden av Boverkets byggregler
  • Förstärkt brandskydd eller skäligt brandskydd – är det någon skillnad?
  • Skillnaden mellan bostad och boendeverksamhet – juridiskt och mänskligt
Marcus Örnroth, Expert på utrymningsfrågor i boendemiljö och med särskilt fokus på skäligt brandskydd för personer med funktionsnedsättning, Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG
10:00
Paus
10:10
Bostadsanpassningsbidragen kollapsar – Allt färre resurser till äldre och rörelsehindrade

I juli 2018 trädde den nya lagstiftningen – Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft och vi kan dag se en dramatisk minskning av beviljade bidrag. Något som medfört att Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning tagit initiativet till rapporten: Allt svårare att få bostadsanpassning – Intention, eller oavsiktlig konsekvens av den nya lagen?

Stefan Andersson, Vd, Moveum AB, samt Vice Ordförande i Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning
10:40
Säkra utvecklingen av digitaliseringen i hemmet

Tillgängligheten till de digitala tjänsterna kompletterar och förlänger möjligheten för de boende att komma ut i samhället men också ta del av samhället. Vården, skolan och arbete flyttar in i hemmen vilket ställer höga krav på våra bostadsbolags digitala infrastruktur. Hur säkerställer vi att alla de boende som behöver också får möjlighet till digitala hjälpmedel? Ska vi tänka olika kring äldreboende eller kategoriboenden jämfört med övriga beståndet?

Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
11:10
Paus
11:20
En trygg, tillgänglig och trivsam utemiljö

Micasa fastigheter i Stockholm äger och förvaltar seniorlägenheter och stadens omsorgsfastigheter. För att möta de boendes behov av en trygg och tillgänglig utemiljö samtidigt som den är drifteffektiv har Micasa tagit fram ett utemiljöprogram som styr i både drift och projektering vid ombyggnad och nyproduktion. Madeleine kommer att berätta om utemiljöprogrammet och hur man arbetar för att skapa en trygg, tillgänglig och trivsam utemiljö.

Madeleine Elmquist, Utemiljöansvarig, Micasa Fastigheter i Stockholm AB
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.
placeholder+image
Åsa Schelin
Åsa Schelin är expert inom boende- och bosociala frågor.

Relaterade utbildningar