Stadsdelsutveckling
13–14 oktober 2020
och 16–17 december
och 17–18 november
och 3–4 februari 2022
1 deltagare
- +
= 35 000 kr / 42 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Välkommen till en utbildning för stadsdelsutvecklare!

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde.

Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av olika slag. Detta ställer alldeles särskilda krav på kompetens av bostadsbolagens personal. Vi erbjuder därför en utbildning i fyra moduler för områdesutvecklare och annan personal som vill höja sin kompetens inom stadsdelsutveckling.

På utbildningen får du ta del av teorier och modeller för en hållbar stadsdelsutveckling. Det är ett stort fokus på den sociala hållbarheten men vi kommer också att gå in på fysisk planering och samhällsplanering. Du får konkreta exempel på hur andra runt om i landet gjort för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden.

Programmet innehåller:

Modul 1 – Staden i världen i Stockholm och Fittja
På den första modulen får vi en inledning till stadsdelsutveckling och vad stadsplanering är. Vi får också exempel på arbetsmetoder och kunskap om mångkultur, segregation och integration.
Modul 2 – Trygga stadsdelar i Örebro
Den andra modulen har fokus på trygghet, säkerhet och boinflytande. Vi får bland annat lära oss om trygghetsinventeringar, EST-modellen och om konst som metod för hyresgästdialog och ökad delaktighet.
Modul 3 – Partnerskap och samverkan i Norrköping
När vi besöker Norrköping kommer vi att få veta mer om hur bostadsföretag, kommun och organisationer kan ingå partnerskap och skriva samverkansavtal för att bli mer effektiva i arbetet med att utveckla en stadsdel. Vi kommer också att få träffa deltagare på mötesplatsen Portalen.
Modul 4 – Hållbara stadsdelar i Helsingborg
Under den fjärde och sista modulen får vi ta del av Helsingborgshems modell för stadsdelsutveckling som kallas Attraktiva stadsdelar. Här berörs alla hållbarhetsdimensionerna med ämnen som smart mobilitet, förtätning av en stadsdel och finansiering av projekt.
På varje modul får vi träffa representanter från det allmännyttiga bostadsföretaget på orten, lyssna på gästföreläsare och göra studiebesök. Deltagarna kommer också att få göra ett eget arbete och reflektera på ett urval av den kurslitteratur som finns för utbildningen.
Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

När du har gått den här utbildningen har du:

Fått ta del av olika arbetsmodeller inom hållbar stadsdelsutveckling. Besökt olika platser där det pågår en strategisk stadsdelsutveckling. Fått ett nytt nätverk med kollegor från hela landet som arbetar med samma frågor som du. Övat på att ta fram en egen stadsdelsutvecklingsplan.

Vad är stadsdelsutveckling?

Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling omfattar satsningar som höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Satsningar som sammantaget gör stadsdelen mer attraktiv, trygg och trivsam. Andra närliggande begrepp är områdesutveckling, urban utveckling, samhällsplanering och social hållbarhet.
Vår ambition är att genomföra utbildningen som planerat. Självklart följer vi utvecklingen av Covid-19 och myndigheternas rekommendationer noggrant inför hösten, och vi kommunicerar eventuella ändrade beslut här och via e-mail. Avbokning sker naturligtvis utan extra kostnad.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
13–14 oktober 2020
och 16–17 december
och 17–18 november
och 3–4 februari 2022 -
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
35 000 kronor för medlem
42 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, studiebesök och dokumentation. I första modulen ingår även gemensam middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, boendeutvecklare, bosocial utvecklare, boinflytandekoordinator, verksamhetsutvecklare, projektledare, hållbarhetsstrateg

Medverkande

Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.
Helena Henriksson
Helena Henriksson, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Regioner. Hennes rättsområden är offentlig upphandling, avtalsrätt, konkurrensrätt och offentlig säljverksamhet, nyttjanderätter till fastigheter däribland hyresjuridik m.m., kommunal bolagsrätt och ägarstyrningsfrågor, samverkan med idéburna aktörer. Hon har tidigare bland annat arbetat på regeringskansliet och som utredningssekreterare i utredningen om idéburna aktörer som bland annat hade i uppdrag att undersöka Idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Oliver Berger
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Aygül Kabaca
Aygül är legitimerad lärare och arbetar sedan 2015 som föreläsare och processledare på MKC. Hon har breda erfarenheter i mänskliga rättigheter, globalt och nationellt, med särskilt fokus på jämlikhets- och inkluderingsfrågor kopplat till representation och mångfald.
Sophia Lövgren
Sophia har forskat främst kring makt, styrning och motmakt vad gäller bostadspolitik, lokalt utvecklingsarbete och deltagande samt lokal aktivism. Sophia har också bred kompetens kring civilsamhälleligt engagemang, särskilt kopplat till socioekonomiskt eftersatta områden och segregation.
Peter Hovlund
Peter Hovlund är distriktschef för ÖrebroBostäders distrikt Vivalla- Baronbackarna. Han arbetar mycket med stadsdelsutveckling ur ett långsiktigt perspektiv, med särskild inriktning på trygghetsfrågor och boinflytande. Som ett led i att skapa goda förutsättningar för att utveckla stadsdelarna på ett hållbart och positivt sätt samarbetar han med många andra aktörer i omrdået.  
Tomas Lindquist
Tomas har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 20 år och försöker alltid hitta nya lösningar på gamla problem och som lever efter devisen; ”Om du gör som du alltid gjort, så kommer du få det du redan har”.
Anna-Carin B Magnusson
Anna-Carin är i grunden socionom och arbetar som chef för avdelningen Hållbar utveckling på Örebrobostäder. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med stadsdelsutveckling, boinflytande och trygghetsfrågor på både operativ och strategisk nivå.
Cormac Russel
Charlotte Ekfeldt
Charlotte arbetar som affärsutvecklingschef med ansvar för omställning till en hållbar samhällsutveckling.  Hon har erfarenhet av det strategiska och målinriktade arbetet med konkreta handlingar inom områden som hållbara affärer och stadsdelsutveckling.  
Helena Kihlanki
Helena är stadsplanerare och arbetar som utredare inom social hållbarhet på Urban Utveckling. Helena arbetar dagligen med att kartlägga, analysera och utvärdera områdesutvecklingsprojekt. Hon arbetar också med att ta fram förstudier, genomföra dialogprocesser i socioekonomiskt utsatta områden och med trygghetsfrågor.
Kicki Hendahl

Kicki arbetar som Stadsdelsutvecklare och är konstansvarig. I hennes uppdrag är det viktigt att lyssna in vilka behov och önskemål hyresgästerna har och skapa möjligheter för dem att vara delaktiga i utvecklingen av hållbara och unika livsmiljöer att bo och leva i. Under hennes 10 år på ÖBO har hon utvecklat ”Konst som metod” som i korthet kan beskrivas som en metod för delaktighet runt utveckling av en specifik plats.

Teresa Lindholm
Teresa är etnolog och arbetar med social hållbarhet inom stadsplanering och arkitektur. Till hennes fokusområden hör frågor som rör segregation, platsidentitet, barns perspektiv, normkreativ gestaltning, dialog och medskapande. Bakom sig har hon bland annat erfarenhet som demokrati- och stadsdelsutvecklare i Huddinge kommun, kunskapsledare inom European Urban Knowledge Network och forskningsassistent på Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum.
Susanne Urban
Susanne Urban är docent i sociolog och lektor vid Institutet för bostads och urbanforskning vid Uppsala universitet.  Hennes forskning inriktar sig bland annat på hur politik för storstadsutveckling kan påverka boendesegregationen, och hur grannskap kan påverka integration för de som bor där. Hon forskar just nu även på skolsegregation och utrikes föddas företagande.
Henrik Andershed
Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och har forskat om brott och otrygghet i över 20 år och står bakom mer än 100 vetenskapliga publikationer. Han har också samarbetat mycket med kommuner, polismyndigheten och bostadsföretag i att effektivisera det brottsförebyggande arbetet.
Pia Holm Wahlström
Pia arbetar på ÖrebroBostäder sedan 20 år, varav tio år som bokunsulent. I sitt arbete stöttar hon bovärdar och distriktschefer, samt andra verksamheter vad gäller boscociala problem och trygghetsfrågor. Hon är även involverad i EST-arbetet, Effektiv samverkan för trygghet, tillsammans med Örebro kommun och polis.
Ajdin Gurda
Ajdin arbetar i ÖBOs socialt utsatta bostadsområden Vivalla och Baronbackarna med särskild fokus på samarbete med föreningslivet och andra aktörer, samt med arbetsmarknadssatsningar.  
Skriv ut programmet
Stadsdelsutveckling
Skriv ut programmet
13 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29

09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Introduktion till stadsdelutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:40
Att planera en stad

Stadsplanering, miljonprogrammen och allmännyttan. Vad är samhällsplanering?

Oliver Berger, Ansvarig klimatsmart boende, Sveriges AllmännyttaHelena Kihlanki , Stadsplanerare, Urban Utveckling
11:05
Paus
12:00
Lunch
13:00
Stadsdelsutveckling ur förvaltningsperspektiv

Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Skarpnäckslyftet och andra intressanta exempel på hur man kan ta ett nytt grepp på en hel stadsdel. Vikten av att få med sig all personal och att ha ett förvaltningsperspektiv.

Anna Lackman, Expert inom fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
13:45
Paus
13:55
Stadens ansikte

Att se över hur lokalerna i ett bostadsområde nyttjas kan vara en viktig del i ett stadsdelsutvecklingsarbete. Rätt verksamheter i lokalerna kan göra en plats mer attraktiv och trygg. Bottenvåningarna fungerar på många sätt som stadsdelens ansikte utåt därför krävs en genomtänkt lokalstrategi.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:40
Kaffe
15:00
Segregation och integration

Vad är egentligen segregation och hur skapas den? Har segregation något att göra med integration? Spelar grannskapet någon roll för den framtida karriären? Kan lokala insatser påverka segregation och integrationsprocesser?

Susanne Urban, Docent i sociolog och lektor vid Institutet för bostads och urbanforskning vid Uppsala universitet.
15:45
Paus
15:55
17:00
Avslut
19:00
Middag på Downtown Camper
14 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 2 är vi på Mångkulturellt Centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård, vi åker gemensamt med buss från Downtown Camper 7:45.

08:35
Att leva i en global värld – Hur hanterar vi mångfald?

Vad präglar mångkulturella bostadsområden? Hur fungerar rasism och utanförskap?

Aygül Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare, Mångkulturellt centrum
09:20
Paus
09:35
Hållbarhetsmål i praktiken

Botkyrkabyggen berättar om sin ”Allmännyttiga plan” och hur de som bostadsbolag bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål i praktiken.

Charlotte Ekfeldt, Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
10:20
Paus
10:30
Studiebesök

Botkyrkabyggen visar, rundvandring i området.

12:05
Lunch
13:05
Hur bygger vi staden för barn?

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Samtidigt har barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet minskat kraftigt. Därför måste vi öka fokus på barns behov och nya sätt att planera och utveckla våra stadsmiljöer. Hur kan det gå till och hur kan barnen själva involveras i problemlösandet?

Teresa Lindholm, Specialist inom social hållbarhet, White Arkitekter
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Introduktion och första planering kring arbetet med ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt.

Oliver Berger, Ansvarig klimatsmart boende, Sveriges AllmännyttaHelena Kihlanki , Stadsplanerare, Urban Utveckling
15:00
Avslut
1 december –
Tryggare stadsdelar i Örebro - dag 1 den 1 december
08:45
Incheckning i Zoom
09:15
Metoder för att öka tryggheten i ett bostadsområde
10:00
Paus
10:15
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?
11:05
Paus
12:00
Lunch
14:15
Paus
14:30
15:15
Avrundning
15:30
Avslut
16 december –
09:05
Boinflytande

Varför är boinflytande viktigt och hur hänger det ihop med social hållbarhet? Olika nivåer av boinflytande. Hur gör Öbo och hur fungerar boinflytande vid renoveringar?

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
09:50
Paus
10:00
Bostadsbolagets roll för att skapa trygghet
10:45
Paus
11:45
Lunch
12:45
Studiebesök med rundvandring inklusive kaffe
14:00
Kreativa processer vid boinflytande
14:45
Reflektioner
15:00
Avslutning
17 november –
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:30
Samling vid Elite Grand hotell för de som vill följas åt till Idrottens hus.
Idrottens Hus Norrköping
Wilhelm Wibergs gata 170
10:00
Inledning och repetition på Idrottens hus
10:50
Att teckna samverkansavtal

Vad är viktigt att tänka på när man tecknar samverkansavtal med flera aktörer? Finns det några fallgropar? Hur förhåller sig till exempel sådana avtal till offentlig upphandling? Vad menas med idéburet offentligt partnerskap?

Det är frågor som Helena Henriksson som är förbundsjurist på SKR kommer att ta upp.

Helena Henriksson, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner
11:45
Lunch på Idrottens hus
12:45
Studiebesök, Kunskapens hus och Klockaretorpet, inklusive kaffepaus
15:30
Studiecirkel med kurslitteratur på Idrottens hus
16:15
Summering av dagen
16:30
Dagens slut

Vid denna modul ingår ingen middag. Deltagare som vill träffas på egen hand kan naturligtvis bestämma träff för detta.

Obs! Med reservation för ändringar i programmet.

Azra Jahic

18 november –
08:30
Inledning
08:35
Tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping. Vi berör frågor som varför ska man inte driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan?

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
09:20
Paus
09:35
Frågestund
10:00
Mitt eget projekt

Fortsatt arbete kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt tillsammans med sin ”studybuddie”.
(Se modul 3, lektionsuppgift 1 i powerpointpresentationen som heter ”Mitt eget stadsdelsutvecklingsprojekt”.)

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Åka till Portalen, Ringdansen centrum
13:00
Studiebesök på Portalen inklusive kaffepaus
14:30
Slut för dagen. De som vill tar följe tillbaka till centrala Norrköping.

Obs! Med reservation för ändringar i programmet.

Azra Jahic

3 februari –
Hållbara stadsdelar i Helsingborg
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
10:20
Välkomna till Helsingborg & Helsingborgshem
Om staden och bostadsbolagets ägardirektiv. Vi får också höra om den framtida stadsmässan H22 – A Smarter City som har fokus på välfärdsinnovation och stadsutveckling.
Jonas Hansson, vd Helsingborgshem, med flera. 
11:05
Paus
11:15
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar
Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem
12:00
Lunch
13:00
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar

Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem 

 

13:45
Paus
13:55
Projektet Drottninghög
Stadsdelsutveckling under parollen ”öppna, koppla, förtäta” med dialog och samverkan i fokus.
14:40
Kaffe
15:00
Studiebesök Drottninghög
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:40
Summering
17:00
Avslut
4 februari –
08:30
Inledning
08:35
Klimatsmarta stadsdelar

Förutsättningar för smart mobilitet i ett före detta miljonprogram. Stadskvarteret på Drottninghög; återbruk, dagvattenmagasin och co-living.
Anna Nijssen, Kicki Delander Eksten, Lee Antonsen, med flera.

09:20
Paus
09:35
Nya metoder för socialt hållbara stadsdelar

SällBo – ett samboende för olika åldrar och målgrupper. Integrationsprojekt som förebygger ofrivillig ensamhet.
Dragana Curovic, Helsingborgshem.

10:20
Promenad till SällBo
10:30
På-plats-besök, SällBo
11:25
Mitt eget projekt

Slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
12:05
Lunch
13:05
Mitt eget projekt

Fortsättning slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
13:50
Kaffe
14:00
Avslutande lektion

Vad tar du med dig från den här utbildningen? Gruppsamtal och övningar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Modul 1

13 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29

09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Introduktion till stadsdelutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:40
Att planera en stad

Stadsplanering, miljonprogrammen och allmännyttan. Vad är samhällsplanering?

Oliver Berger, Ansvarig klimatsmart boende, Sveriges AllmännyttaHelena Kihlanki , Stadsplanerare, Urban Utveckling
11:05
Paus
12:00
Lunch
13:00
Stadsdelsutveckling ur förvaltningsperspektiv

Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Skarpnäckslyftet och andra intressanta exempel på hur man kan ta ett nytt grepp på en hel stadsdel. Vikten av att få med sig all personal och att ha ett förvaltningsperspektiv.

Anna Lackman, Expert inom fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
13:45
Paus
13:55
Stadens ansikte

Att se över hur lokalerna i ett bostadsområde nyttjas kan vara en viktig del i ett stadsdelsutvecklingsarbete. Rätt verksamheter i lokalerna kan göra en plats mer attraktiv och trygg. Bottenvåningarna fungerar på många sätt som stadsdelens ansikte utåt därför krävs en genomtänkt lokalstrategi.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:40
Kaffe
15:00
Segregation och integration

Vad är egentligen segregation och hur skapas den? Har segregation något att göra med integration? Spelar grannskapet någon roll för den framtida karriären? Kan lokala insatser påverka segregation och integrationsprocesser?

Susanne Urban, Docent i sociolog och lektor vid Institutet för bostads och urbanforskning vid Uppsala universitet.
15:45
Paus
15:55
17:00
Avslut
19:00
Middag på Downtown Camper
14 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 2 är vi på Mångkulturellt Centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård, vi åker gemensamt med buss från Downtown Camper 7:45.

08:35
Att leva i en global värld – Hur hanterar vi mångfald?

Vad präglar mångkulturella bostadsområden? Hur fungerar rasism och utanförskap?

Aygül Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare, Mångkulturellt centrum
09:20
Paus
09:35
Hållbarhetsmål i praktiken

Botkyrkabyggen berättar om sin ”Allmännyttiga plan” och hur de som bostadsbolag bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål i praktiken.

Charlotte Ekfeldt, Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
10:20
Paus
10:30
Studiebesök

Botkyrkabyggen visar, rundvandring i området.

12:05
Lunch
13:05
Hur bygger vi staden för barn?

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Samtidigt har barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet minskat kraftigt. Därför måste vi öka fokus på barns behov och nya sätt att planera och utveckla våra stadsmiljöer. Hur kan det gå till och hur kan barnen själva involveras i problemlösandet?

Teresa Lindholm, Specialist inom social hållbarhet, White Arkitekter
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Introduktion och första planering kring arbetet med ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt.

Oliver Berger, Ansvarig klimatsmart boende, Sveriges AllmännyttaHelena Kihlanki , Stadsplanerare, Urban Utveckling
15:00
Avslut

Modul 2

1 december –
Tryggare stadsdelar i Örebro - dag 1 den 1 december
08:45
Incheckning i Zoom
09:15
Metoder för att öka tryggheten i ett bostadsområde
10:00
Paus
10:15
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?
11:05
Paus
12:00
Lunch
14:15
Paus
14:30
15:15
Avrundning
15:30
Avslut
16 december –
09:05
Boinflytande

Varför är boinflytande viktigt och hur hänger det ihop med social hållbarhet? Olika nivåer av boinflytande. Hur gör Öbo och hur fungerar boinflytande vid renoveringar?

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
09:50
Paus
10:00
Bostadsbolagets roll för att skapa trygghet
10:45
Paus
11:45
Lunch
12:45
Studiebesök med rundvandring inklusive kaffe
14:00
Kreativa processer vid boinflytande
14:45
Reflektioner
15:00
Avslutning

Modul 3

17 november –
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:30
Samling vid Elite Grand hotell för de som vill följas åt till Idrottens hus.
Idrottens Hus Norrköping
Wilhelm Wibergs gata 170
10:00
Inledning och repetition på Idrottens hus
10:50
Att teckna samverkansavtal

Vad är viktigt att tänka på när man tecknar samverkansavtal med flera aktörer? Finns det några fallgropar? Hur förhåller sig till exempel sådana avtal till offentlig upphandling? Vad menas med idéburet offentligt partnerskap?

Det är frågor som Helena Henriksson som är förbundsjurist på SKR kommer att ta upp.

Helena Henriksson, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner
11:45
Lunch på Idrottens hus
12:45
Studiebesök, Kunskapens hus och Klockaretorpet, inklusive kaffepaus
15:30
Studiecirkel med kurslitteratur på Idrottens hus
16:15
Summering av dagen
16:30
Dagens slut

Vid denna modul ingår ingen middag. Deltagare som vill träffas på egen hand kan naturligtvis bestämma träff för detta.

Obs! Med reservation för ändringar i programmet.

Azra Jahic

18 november –
08:30
Inledning
08:35
Tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping. Vi berör frågor som varför ska man inte driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan?

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
09:20
Paus
09:35
Frågestund
10:00
Mitt eget projekt

Fortsatt arbete kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt tillsammans med sin ”studybuddie”.
(Se modul 3, lektionsuppgift 1 i powerpointpresentationen som heter ”Mitt eget stadsdelsutvecklingsprojekt”.)

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Åka till Portalen, Ringdansen centrum
13:00
Studiebesök på Portalen inklusive kaffepaus
14:30
Slut för dagen. De som vill tar följe tillbaka till centrala Norrköping.

Obs! Med reservation för ändringar i programmet.

Azra Jahic

Modul 4

3 februari –
Hållbara stadsdelar i Helsingborg
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
10:20
Välkomna till Helsingborg & Helsingborgshem
Om staden och bostadsbolagets ägardirektiv. Vi får också höra om den framtida stadsmässan H22 – A Smarter City som har fokus på välfärdsinnovation och stadsutveckling.
Jonas Hansson, vd Helsingborgshem, med flera. 
11:05
Paus
11:15
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar
Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem
12:00
Lunch
13:00
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar

Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem 

 

13:45
Paus
13:55
Projektet Drottninghög
Stadsdelsutveckling under parollen ”öppna, koppla, förtäta” med dialog och samverkan i fokus.
14:40
Kaffe
15:00
Studiebesök Drottninghög
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:40
Summering
17:00
Avslut
4 februari –
08:30
Inledning
08:35
Klimatsmarta stadsdelar

Förutsättningar för smart mobilitet i ett före detta miljonprogram. Stadskvarteret på Drottninghög; återbruk, dagvattenmagasin och co-living.
Anna Nijssen, Kicki Delander Eksten, Lee Antonsen, med flera.

09:20
Paus
09:35
Nya metoder för socialt hållbara stadsdelar

SällBo – ett samboende för olika åldrar och målgrupper. Integrationsprojekt som förebygger ofrivillig ensamhet.
Dragana Curovic, Helsingborgshem.

10:20
Promenad till SällBo
10:30
På-plats-besök, SällBo
11:25
Mitt eget projekt

Slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
12:05
Lunch
13:05
Mitt eget projekt

Fortsättning slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
13:50
Kaffe
14:00
Avslutande lektion

Vad tar du med dig från den här utbildningen? Gruppsamtal och övningar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Best Western Eurostop Örebro

Best Western Eurostop Örebro är ett konferenshotell strax norr om Örebro resecentrum, Örebro Airport samt shopping och upplevelser i centrum.

Nära centrum och kommunikationer:  Best Western Eurostop Örebro ligger tre kilometer norr om Örebro centrum.
Tack vare sitt läge nära kommunikationer och E18/E20 är hotellet lättillgängligt.
De erbjuder dessutom gratis parkering i anslutning till hotellet, enklare kan det inte bli.

Besök deras hemsida

Visa karta

Elite Grand Hotel Norrköping

Centralt beläget vid Motala ström, i en pampig byggnad från 1906, ligger detta anrika hotell. Här finns vacker festsal, fantastiskt läge vid vattnet och en gastropub med stor uteservering.

Vid anmälan till konferensen kommer bokningsinformation och bokningskoder i anmälningsbekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Clarion Grand Hotel

Clarion Grand Hotel öppnade 1926, vilket gör oss till Helsingborgs näst äldsta hotell. Hos oss finns restaurang Kitchen & Table med Helsingborgs största ginbar. Hotellet ligger i centrala Helsingborg och erbjuder konferensmöjligheter.

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens skickas bokningsinformation och eventuella bokningskoder med i bekräftelsen på anmälan.

Besök hemsida

Karta

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.

Relaterade utbildningar

Våga ställa kraven!

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. För att nå...