Stadsdelsutveckling
Stockholm 13–14 oktober
och 1–2 december
och 10–11 februari 2021
och 21–22 april 2021
1 deltagare
- +
= 35 000 kr / 42 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 14 september

Välkommen till en utbildning för stadsdelsutvecklare!

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde.

Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av olika slag. Detta ställer alldeles särskilda krav på kompetens av bostadsbolagens personal. Vi erbjuder därför en utbildning i fyra moduler för områdesutvecklare och annan personal som vill höja sin kompetens inom stadsdelsutveckling.

På utbildningen får du ta del av teorier och modeller för en hållbar stadsdelsutveckling. Det är ett stort fokus på den sociala hållbarheten men vi kommer också att gå in på fysisk planering och samhällsplanering. Du får konkreta exempel på hur andra runt om i landet gjort för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden.

Programmet innehåller:

Modul 1 – Staden i världen i Stockholm och Fittja
På den första modulen får vi en inledning till stadsdelsutveckling och vad stadsplanering är. Vi får också exempel på arbetsmetoder och kunskap om mångkultur, segregation och integration.
Modul 2 – Trygga stadsdelar i Örebro
Den andra modulen har fokus på trygghet, säkerhet och boinflytande. Vi får bland annat lära oss om trygghetsinventeringar, EST-modellen och om konst som metod för hyresgästdialog och ökad delaktighet.
Modul 3 – Partnerskap och samverkan i Norrköping
När vi besöker Norrköping kommer vi att få veta mer om hur bostadsföretag, kommun och organisationer kan ingå partnerskap och skriva samverkansavtal för att bli mer effektiva i arbetet med att utveckla en stadsdel. Vi kommer också att få träffa deltagare på mötesplatsen Portalen.
Modul 4 – Hållbara stadsdelar i Helsingborg
Under den fjärde och sista modulen får vi ta del av Helsingborgshems modell för stadsdelsutveckling som kallas Attraktiva stadsdelar. Här berörs alla hållbarhetsdimensionerna med ämnen som smart mobilitet, förtätning av en stadsdel och finansiering av projekt.
På varje modul får vi träffa representanter från det allmännyttiga bostadsföretaget på orten, lyssna på gästföreläsare och göra studiebesök. Deltagarna kommer också att få göra ett eget arbete och reflektera på ett urval av den kurslitteratur som finns för utbildningen.
Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

När du har gått den här utbildningen har du:

Fått ta del av olika arbetsmodeller inom hållbar stadsdelsutveckling. Besökt olika platser där det pågår en strategisk stadsdelsutveckling. Fått ett nytt nätverk med kollegor från hela landet som arbetar med samma frågor som du. Övat på att ta fram en egen stadsdelsutvecklingsplan.

Vad är stadsdelsutveckling?

Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling omfattar satsningar som höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Satsningar som sammantaget gör stadsdelen mer attraktiv, trygg och trivsam. Andra närliggande begrepp är områdesutveckling, urban utveckling, samhällsplanering och social hållbarhet.
Vår ambition är att genomföra utbildningen som planerat. Självklart följer vi utvecklingen av Covid-19 och myndigheternas rekommendationer noggrant inför hösten, och vi kommunicerar eventuella ändrade beslut här och via e-mail. Avbokning sker naturligtvis utan extra kostnad.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
13–14 oktober
och 1–2 december
och 10–11 februari 2021
och 21–22 april 2021 i Stockholm
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
35 000 kronor för medlem
42 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 14 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, studiebesök och dokumentation. I första modulen ingår även gemensam middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, boendeutvecklare, bosocial utvecklare, boinflytandekoordinator, verksamhetsutvecklare, projektledare, hållbarhetsstrateg

Medverkande

Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration. Lena har en lång bakgrund som kommunikatör men har även arbetat som dramapedagog och med personer med funktionsvariationer.
Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.
Helena Henriksson
Helena arbetar sedan hösten 2014 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bolag eller stiftelse kommer i kontakt med. Ett av hennes specialområden är offentlig upphandling. Hon har tidigare bland annat arbetat på regeringskansliet och som utredningssekreterare.
Oliver Berger
Oliver är samhällsplanerare och projektledare på Urban Utveckling. Han arbetar med utredningar och utvecklingsarbete ur ett stadsdelsperspektiv över hela landet med särskild tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden.
Anna Degerfeldt
Anna är socialantropolog och arbetar med social hållbarhet i områdesutvecklingsprojekt åt både kommuner och fastighetsägare. Hon arbetar även med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor i den BID-liknande föreningen Fastighetsägare i Järva.
Aygül Kabaca
Aygül är legitimerad lärare och arbetar sedan 2015 som föreläsare och processledare på MKC. Hon har breda erfarenheter i mänskliga rättigheter, globalt och nationellt, med särskilt fokus på jämlikhets- och inkluderingsfrågor kopplat till representation och mångfald.
Tomas Lindquist
Tomas har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 20 år och försöker alltid hitta nya lösningar på gamla problem och som lever efter devisen; ”Om du gör som du alltid gjort, så kommer du få det du redan har”.
Anna-Carin B Magnusson
Anna-Carin är i grunden socionom och arbetar som chef för avdelningen Hållbar utveckling på Örebrobostäder. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med stadsdelsutveckling, boinflytande och trygghetsfrågor på både operativ och strategisk nivå.
Charlotte Ekfeldt
Charlotte arbetar som affärsutvecklingschef med ansvar för omställning till en hållbar samhällsutveckling.  Hon har erfarenhet av det strategiska och målinriktade arbetet med konkreta handlingar inom områden som hållbara affärer och stadsdelsutveckling. 
Martin Grander
Martin Grander är bostadsforskare och doktor i Urbana Studier vid Malmö Universitet. Hans forskning inriktar sig bland annat på den urbana integrationen och allmännyttans roll på den svenska bostadsmarknaden. Han undersöker till exempel den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas.
Anna Kanervo
Anna ansvarar för att driva långsiktigt utvecklingsarbete i stadsdelarna i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer.
Skriv ut programmet
Stadsdelsutveckling
Skriv ut programmet
13 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29

09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Introduktion till stadsdelutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:40
Att planera en stad

Stadsplanering, miljonprogrammen och allmännyttan. Vad är samhällsplanering?

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
11:05
Paus
11:15
Stadsdelsutvecklarens uppdrag

Exempel på arbetssätt och metoder.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
12:00
Lunch
13:00
Stadsdelsutveckling ur förvaltningsperspektiv

Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Skarpnäckslyftet och andra intressanta exempel på hur man kan ta ett nytt grepp på en hel stadsdel. Vikten av att få med sig all personal och att ha ett förvaltningsperspektiv.

Anna Lackman, Expert inom fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
13:45
Paus
13:55
Våra segregerade städer

Varför har vi segregerade städer? Hur ser segregationen i Sverige ut? Vilka bor inom allmännyttan?

Martin Grander, Bostadsforskare, Malmö Universitet
14:40
Kaffe
15:00
Kan allmännyttan främja integration?

Vad gör allmännyttan för att främja integration och lyckas det?

Martin Grander, Bostadsforskare, Malmö Universitet
15:45
Paus
17:00
Avslut
14 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 2 är vi på Mångkulturellt Centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård, T-bana Fittja

08:35
Att leva i en global värld – Hur hanterar vi mångfald?

Vad präglar mångkulturella bostadsområden? Hur fungerar rasism och utanförskap?

Aygül Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare, Mångkulturellt centrum
09:20
Paus
09:35
Hållbarhetsmål i praktiken – så gör vi som bostadsbolag för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål

Så kan ni som bostadsföretag omsätta det i praktiken.

Charlotte Ekfeldt, Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
10:20
Paus
10:30
Studiebesök

Botkyrkabyggen visar, rundvandring i området.

12:05
Lunch
13:05
Så kan vi räkna hem sociala investeringar
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Introduktion och första planering kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt, verkligt eller fiktivt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut
1 december –
Tryggar stadsdelar i Örebro
09:30
Kaffe
10:20
Vad är trygghet och hur kan vi arbeta brottsförebyggande?

Vi går igenom olika exempel på metoder såsom EST, Embrace och Sociala Insatsgrupp

Henrik Andershed

11:05
Paus
11:15
Bostadsbolagets roll för att skapa trygghet

Så här arbetar Öbo med trygghet. Om kombinationen av sociala och fysiska åtgärder samt om EST.

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
12:00
Lunch
13:00
Fler exempel på trygghetsarbete i Örebro

Pia Holm-Wahlström och Ajdin Gurda

13:45
Paus
13:55
Trygghetsinventeringar och trygghetscertifieringar

Presentation av hur en trygghetsinventering går till och vilka trygghetscertifieringar som finns.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
14:40
Kaffe
15:00
Fler metoder för trygghet och hur det kan mätas

Grannsamverkan, trygghetsvandringar, trygghetsvärdar, samverkan i fastighetsägarföreningar.
Dessutom ges praktiska exempel på hur man som fastighetsägare kan mäta och följa upp insatser.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
15:45
Paus
16:45
Summering
17:00
Avslut
2 december –
08:35
Boinflytande

Varför är boinflytande viktigt? Vad säger hyreslagen? Hur kan man tolka den? Olika nivåer av boinflytande. Hur gör Öbo?

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
09:20
Paus
09:35
Boinflytande

Fler exempel på hur Öbo arbetar med boinflytande tex. vid ombyggnation. Så använder vi oss av konst som metod m.m.

Maria Nordhag och Kicki Hendahl

10:20
Paus
10:30
Kreativa processer för att utveckla en plats tillsammans med de boende

Sophia Lövgren, Hyresgästföreningen

11:15
Paus
11:20
Studiebesök

Visgatan Vivalla

Maria Nordhag, Kicki Hendahl och Ajdin Gurda

12:05
Lunch
13:05
Studiebesök fortsättning
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Fortsatt arbete kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt, verkligt eller fiktivt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
14:45
Summering
15:00
Avslut
10 februari –
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping. Vi berör frågor som varför ska man inte driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan?

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
11:05
Paus
11:15
Att teckna samverkansavtal

Vad är viktigt att tänka på när man tecknar samverkansavtal flera aktörer? Finns det några fallgropar? Hur förhåller sig t.ex. sådana avtal till offentlig upphandling? Vad menas med idéburet offentligt partnerskap? Det är frågor som Helena Henriksson som är jurist på Sveriges Allmännytta kommer att ta upp. 

Helena Henriksson, Jurist, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
ABCD – Ett utvecklingsperspektiv
ABCD står för Asset Based Community Development och är ett förhållningssätt som handlar om att utgå från människans styrkor istället för hennes svagheter. Detta perspektiv har bland annat varit viktigt i arbetet med verksamheten Portalen i Norrköping. Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping, med flera.
Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
13:45
Paus
13:55
Vikten av lokal processledare eller ”community organizer"
14:40
Kaffe
15:00
Ytterligare exempel eller teori inom stadsdelsutveckling
15:45
Paus
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:45
Summering
17:00
Avslut
11 februari –
08:30
Inledning
08:35
Samverkan kring stadsdelsutveckling mellan Hyresbostäder och kommunen
09:20
Paus
09:35
Mötesplatsen som katalysator och möjliggörare
10:20
Paus
10:30
Studiebesök på Portalen
12:00
Lunch
13:05
Gruppsamtal och övningar
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Redovisning av steg ett och en ny uppgift.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut
21 april –
Hållbara stadsdelar i Helsingborg
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
10:20
Välkomna till Helsingborg & Helsingborgshem
Om staden och bostadsbolagets ägardirektiv. Vi får också höra om den framtida stadsmässan H22 – A Smarter City som har fokus på välfärdsinnovation och stadsutveckling.
Jonas Hansson, vd Helsingborgshem, med flera. 
11:05
Paus
11:15
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar
Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem
12:00
Lunch
13:00
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar

Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem 

 

13:45
Paus
13:55
Projektet Drottninghög
Stadsdelsutveckling under parollen ”öppna, koppla, förtäta” med dialog och samverkan i fokus.
14:40
Kaffe
15:00
Studiebesök Drottninghög
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:40
Summering
17:00
Avslut
22 april –
08:30
Inledning
08:35
Klimatsmarta stadsdelar

Förutsättningar för smart mobilitet i ett före detta miljonprogram. Stadskvarteret på Drottninghög; återbruk, dagvattenmagasin och co-living.
Anna Nijssen, Kicki Delander Eksten, Lee Antonsen, med flera.

09:20
Paus
09:35
Nya metoder för socialt hållbara stadsdelar

SällBo – ett samboende för olika åldrar och målgrupper. Integrationsprojekt som förebygger ofrivillig ensamhet.
Dragana Curovic, Helsingborgshem.

10:20
Promenad till SällBo
10:30
På-plats-besök, SällBo
11:25
Mitt eget projekt

Slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt, verkliga eller fiktiva.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
12:05
Lunch
13:05
Mitt eget projekt

Fortsättning slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
13:50
Kaffe
14:00
Avslutande lektion

Vad tar du med dig från den här utbildningen? Gruppsamtal och övningar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Modul 1

13 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 1 är vi på Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29

09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Introduktion till stadsdelutveckling

Vad menar vi med stadsdelsutveckling. Allmännyttans historia. Allmännyttans uppdrag. Så tar allmännyttan samhällsansvar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
10:40
Att planera en stad

Stadsplanering, miljonprogrammen och allmännyttan. Vad är samhällsplanering?

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
11:05
Paus
11:15
Stadsdelsutvecklarens uppdrag

Exempel på arbetssätt och metoder.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
12:00
Lunch
13:00
Stadsdelsutveckling ur förvaltningsperspektiv

Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Skarpnäckslyftet och andra intressanta exempel på hur man kan ta ett nytt grepp på en hel stadsdel. Vikten av att få med sig all personal och att ha ett förvaltningsperspektiv.

Anna Lackman, Expert inom fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
13:45
Paus
13:55
Våra segregerade städer

Varför har vi segregerade städer? Hur ser segregationen i Sverige ut? Vilka bor inom allmännyttan?

Martin Grander, Bostadsforskare, Malmö Universitet
14:40
Kaffe
15:00
Kan allmännyttan främja integration?

Vad gör allmännyttan för att främja integration och lyckas det?

Martin Grander, Bostadsforskare, Malmö Universitet
15:45
Paus
17:00
Avslut
14 oktober –
Staden i världen i Stockholm och Fittja

Dag 2 är vi på Mångkulturellt Centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård, T-bana Fittja

08:35
Att leva i en global värld – Hur hanterar vi mångfald?

Vad präglar mångkulturella bostadsområden? Hur fungerar rasism och utanförskap?

Aygül Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare, Mångkulturellt centrum
09:20
Paus
09:35
Hållbarhetsmål i praktiken – så gör vi som bostadsbolag för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål

Så kan ni som bostadsföretag omsätta det i praktiken.

Charlotte Ekfeldt, Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
10:20
Paus
10:30
Studiebesök

Botkyrkabyggen visar, rundvandring i området.

12:05
Lunch
13:05
Så kan vi räkna hem sociala investeringar
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Introduktion och första planering kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt, verkligt eller fiktivt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Modul 2

1 december –
Tryggar stadsdelar i Örebro
09:30
Kaffe
10:20
Vad är trygghet och hur kan vi arbeta brottsförebyggande?

Vi går igenom olika exempel på metoder såsom EST, Embrace och Sociala Insatsgrupp

Henrik Andershed

11:05
Paus
11:15
Bostadsbolagets roll för att skapa trygghet

Så här arbetar Öbo med trygghet. Om kombinationen av sociala och fysiska åtgärder samt om EST.

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
12:00
Lunch
13:00
Fler exempel på trygghetsarbete i Örebro

Pia Holm-Wahlström och Ajdin Gurda

13:45
Paus
13:55
Trygghetsinventeringar och trygghetscertifieringar

Presentation av hur en trygghetsinventering går till och vilka trygghetscertifieringar som finns.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
14:40
Kaffe
15:00
Fler metoder för trygghet och hur det kan mätas

Grannsamverkan, trygghetsvandringar, trygghetsvärdar, samverkan i fastighetsägarföreningar.
Dessutom ges praktiska exempel på hur man som fastighetsägare kan mäta och följa upp insatser.

Oliver Berger, Samhällsplanerare, Urban utveckling
15:45
Paus
16:45
Summering
17:00
Avslut
2 december –
08:35
Boinflytande

Varför är boinflytande viktigt? Vad säger hyreslagen? Hur kan man tolka den? Olika nivåer av boinflytande. Hur gör Öbo?

Anna-Carin B Magnusson, Utvecklingschef, Örebrobostäder AB
09:20
Paus
09:35
Boinflytande

Fler exempel på hur Öbo arbetar med boinflytande tex. vid ombyggnation. Så använder vi oss av konst som metod m.m.

Maria Nordhag och Kicki Hendahl

10:20
Paus
10:30
Kreativa processer för att utveckla en plats tillsammans med de boende

Sophia Lövgren, Hyresgästföreningen

11:15
Paus
11:20
Studiebesök

Visgatan Vivalla

Maria Nordhag, Kicki Hendahl och Ajdin Gurda

12:05
Lunch
13:05
Studiebesök fortsättning
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Fortsatt arbete kring ett eget stadsdelsutvecklingsprojekt, verkligt eller fiktivt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
14:45
Summering
15:00
Avslut

Modul 3

10 februari –
Partnerskap och samverkan i Norrköping
09:30
Kaffe och smörgås
10:20
Tydligt partnerskap ger hållbara resultat

Så arbetar vi i Norrköping. Vi berör frågor som varför ska man inte driva själv och vad är skillnaden mellan partnerskap och samverkan?

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
11:05
Paus
11:15
Att teckna samverkansavtal

Vad är viktigt att tänka på när man tecknar samverkansavtal flera aktörer? Finns det några fallgropar? Hur förhåller sig t.ex. sådana avtal till offentlig upphandling? Vad menas med idéburet offentligt partnerskap? Det är frågor som Helena Henriksson som är jurist på Sveriges Allmännytta kommer att ta upp. 

Helena Henriksson, Jurist, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
ABCD – Ett utvecklingsperspektiv
ABCD står för Asset Based Community Development och är ett förhållningssätt som handlar om att utgå från människans styrkor istället för hennes svagheter. Detta perspektiv har bland annat varit viktigt i arbetet med verksamheten Portalen i Norrköping. Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping, med flera.
Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
13:45
Paus
13:55
Vikten av lokal processledare eller ”community organizer"
14:40
Kaffe
15:00
Ytterligare exempel eller teori inom stadsdelsutveckling
15:45
Paus
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:45
Summering
17:00
Avslut
11 februari –
08:30
Inledning
08:35
Samverkan kring stadsdelsutveckling mellan Hyresbostäder och kommunen
09:20
Paus
09:35
Mötesplatsen som katalysator och möjliggörare
10:20
Paus
10:30
Studiebesök på Portalen
12:00
Lunch
13:05
Gruppsamtal och övningar
13:50
Kaffe
14:00
Mitt eget projekt

Redovisning av steg ett och en ny uppgift.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Modul 4

21 april –
Hållbara stadsdelar i Helsingborg
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning
10:20
Välkomna till Helsingborg & Helsingborgshem
Om staden och bostadsbolagets ägardirektiv. Vi får också höra om den framtida stadsmässan H22 – A Smarter City som har fokus på välfärdsinnovation och stadsutveckling.
Jonas Hansson, vd Helsingborgshem, med flera. 
11:05
Paus
11:15
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar
Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem
12:00
Lunch
13:00
Helsingborgshems modell Attraktiva stadsdelar

Mikaela Åberg och Sinna Broberg, Helsingborgshem 

 

13:45
Paus
13:55
Projektet Drottninghög
Stadsdelsutveckling under parollen ”öppna, koppla, förtäta” med dialog och samverkan i fokus.
14:40
Kaffe
15:00
Studiebesök Drottninghög
15:55
Studiecirkel med kurslitteratur
16:40
Summering
17:00
Avslut
22 april –
08:30
Inledning
08:35
Klimatsmarta stadsdelar

Förutsättningar för smart mobilitet i ett före detta miljonprogram. Stadskvarteret på Drottninghög; återbruk, dagvattenmagasin och co-living.
Anna Nijssen, Kicki Delander Eksten, Lee Antonsen, med flera.

09:20
Paus
09:35
Nya metoder för socialt hållbara stadsdelar

SällBo – ett samboende för olika åldrar och målgrupper. Integrationsprojekt som förebygger ofrivillig ensamhet.
Dragana Curovic, Helsingborgshem.

10:20
Promenad till SällBo
10:30
På-plats-besök, SällBo
11:25
Mitt eget projekt

Slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt, verkliga eller fiktiva.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
12:05
Lunch
13:05
Mitt eget projekt

Fortsättning slutredovisning av deltagarnas egna stadsdelsutvecklingsprojekt.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
13:50
Kaffe
14:00
Avslutande lektion

Vad tar du med dig från den här utbildningen? Gruppsamtal och övningar.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Företagsförlagd Boende
Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett ...