Konjunkturinstitutets rapport för oktober 2019 indikerar att den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas, där högkonjunkturen ebbar ut i år och blir balanserad nästa år.

– I vår vägledning inför 2020 års hyresförhandlingar vägde vi in en förväntan om en dämpad konjunktur. Därför rekommenderar vi i år ett lägre intervall för hyresjusteringen jämfört med inför 2019, säger Susanna Höglund.

Dyster syn hos hushållen

Framför allt är det hushållens syn på den svenska ekonomin och förväntningarna om framtiden som är dystra. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring Storbritanniens utträde ur EU tynger den globala ekonomin, vilket drabbar den svenska exportnäringen.

Samtidigt är investeringskonjunkturen på väg att vika bland annat genom att bostadsinvesteringarna minskar.

Allmännyttan kan motverka nedgång

– I flertalet kommuner runt om i landet där våra medlemmar är representerade finns det fortfarande ett behov av hyresrätter. Om den dämpade konjunkturen även medför lägre byggkostnader så kan de allmännyttiga bostadsföretagen bidra till att motverka de vikande investeringarna, påpekar Susanna Höglund.

Konjunkturinstitutets rapport indikerar en nedjustering av prognoserna för BNP* och konsumentpriserna inför 2020. Ränteprognosen för reporäntan är oförändrad sedan juni, medan prognosen för de långa räntorna har justerats ned.

*BNP: Bruttonationalprodukt, ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land.