Nytt ramavtal för konsultstöd inom klimat- och energiarbete

Flertalet företag har uttryckt en önskan om stöd kring arbetet med att minska klimatpåverkan inom ramen för Klimatinitiativet, exempelvis genom möjligheten att kunna avropa konsulttjänster.
Förra våren startade vi därför en undersökning för att ta reda på omfattningen av intresset samt vilken typ av stöd det fanns behov av.

Detta har nu resulterat i ett ramavtal, med fyra olika områden, som förhoppningsvis ska leva upp till alla era förväntningar.

Områden vi har ramupphandlat konsultstöd inom är:

1. Strategiskt klimatarbete

Har ni inte riktigt kommit igång med ert klimat- och energiarbete? Eller har ni uppsatta mål men en strategi som spretar åt lite olika håll?
Behöver ni kanske hjälp med en väsentlighetsanalys kopplat till en budget och aktivitetsplan? Eller behöver ni hjälp med hållbarhetsrapportering enligt CSRD? Då är denna konsulttjänst helt rätt för er!

2. Att ställa klimatkrav på leverantörer

Att ställa klimatkrav i upphandlingar är inte helt enkelt, att ställa rätt klimatkrav utifrån en framtagen kostnadskalkyl innehållande kritiska delar är ännu svårare.
Våra leverantörer har expertis inom detta området. Står ni inför en eller flera upphandlingar där ni önskar ställa innovativa och relevanta klimatkrav utifrån er egen organisation? Ta hjälp av våra tilldelade konsulter!

3. Insamling av klimat- och energidata

Att mäta är att veta. Många kämpar med insamling av klimat- och energistatistik, det är något ni har berättat för oss och något vi ser årligen i vår inrapportering. Hur ska man veta vilken effekt projekten och insatserna ger ifall man inte mäter, eller ännu viktigare – mäter på rätt sätt. Steg ett för att sätta mål, veta var man ska lägga sina resurser och nå sina mål är genom att veta sina utsläpp. Ta hjälp av våra leverantörer som har lång erfarenhet av att systematiskt ta fram data, mäta och analysera denna för att kunna sätta mål och strategier.

4. Energieffektivisering

Det har aldrig varit lika kritiskt att energieffektivisera som idag – inte minst för att minska sina utsläpp men även för att minska sina kostnader. Har ni precis börjat er resa mot energieffektivisering eller är ni en bra bit på vägen och nu kämpar för att nå ännu längre? Då är våra leverantörer helt rätt för att hjälpa er vidare. De har lång erfarenhet och spetskunskap kring hur man energieffektiviserar inom alla områden för ett bostadsbolag.

En sammanställning av vilka leverantörer som är tilldelade för respektive område hittar du längre ner på sidan. Där finner du även dokument innehållande vem som får avropa, avropsmallen samt alla ramavtalen för respektive leverantör.

Tilldelade leverantörer och kontaktuppgifter

Strategiskt klimatarbete

Klimatkrav på leverantörer

Insamling av klimat- och energidata

Energieffektivisering

Kontakta frida.hansson@sverigesallmannytta.se vid frågor!

Lyssna in webbinariet där vi presenterade det nya ramavtalet nedan.

Avtal

Du som är medlem kan ladda ned allt avtalsmaterial kopplat till detta ramavtal och det hittar du samlat längre ned på denna sida. Du behöver logga in för att kunna ladda ned materialet.

Kontakt hos Sveriges Allmännytta

placeholder+image
Frida Hansson
Projektledare, Fastighet & Hållbarhet
Frida Hansson arbetar som projektledare på enheten för fastighet och hållbarhet.
Vanliga frågor
Hur länge gäller ramavtalet?
Ramavtalet gäller under 4 års tid. Från 1 juni 2022 till 31 maj 2026.
Avropsförfarande: Hur genomförs avropet?
Avropet genomförs via förnyad konkurrensutsättning. Ingen rangordning finns därför mellan leverantörerna.
Finns det olika kompetens/erfarenhetsnivåer på konsulterna?
Ja. Det finns tre nivåer av konsulter. 1. Junior 2. Konsult 3. Senior. Läs mer om specificering av respektive konsultnivå i ramavtalet.
Vem får avropa?
Se bifogat dokument längst ner på sidan - Avropsberättigade parter. Där hittar du en lista över vilka bolag som får avropa.
Var hittar jag priserna?
Du hittar priserna i respektive leverantörs ramavtal under 3.15 Ersättning - men det finns en sammanställning över priserna per område i PPT:n Lansering ramavtal Klimat- och energikonsulter som du hittar som bifogad fil längst ner på sidan.
På vilka grunder sker utvärderingen via förnyad konkurrensutsättning?
Utvärderingen ska ske på någon av följande grunder 1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 2. kostnad, eller 3 pris.
På vilket sätt ska leverantören utföra uppdraget?
Uppdraget ska utföras främst digitalt, men avropande part och leverantör kan gemensamt komma överens om förutsättningar för fysiska möten. Leverantören ska kunna, i överenskommelse med avropande part, vara tillgänglig för fysiska möten och planeringsarbete.
Hur lång är inställelsetiden?
Inställelsetid gäller från tilldelning vid avrop till dess uppdraget är bemannat och kan påbörjas alternativt annan tid som anges vid avrop. Inställelsetiden ska vara maximalt fem arbetsdagar för alla avtalsområden.
Hur fungerar avbeställning?
Sveriges Allmännytta AB / avropande part har rätt att skriftligen avbeställa sådana delar av uppdraget som inte genomförts. Avbeställning av uppdrag kan ske om saklig grund föreligger och leverantören ska informeras om det. Läs mer om avbeställning i ramavtalet.
Vad är avtalat kring prisjustering?
Avtalade priser ska vara fasta under ordinarie avtalstid. Om ramavtalet förlängs och om part så begär kan därefter avtalade priser justeras en gång per år.
Betalningsvillkor och fakturering - vad är avtalat?
Avropande part betalar ersättning till leverantören månadsvis i efterskott efter utförd leverans. Betalning sker 30 dagar efter erhållen godkänd faktura. Läs mer i ramavtalet under 3.16 Fakturering och betalningsvillkor.
Vad säger avtalet om äganderätt och nyttjanderätt av framtaget material?
Material som tas fram genom tillämpning av ramavtalet ägs av och ska kunna användas avSveriges Allmännytta AB / avropande parter. Om inget annat särskilt överenskommits gäller att Sveriges Allmännytta AB / avropande part har äganderätt till allt material och alla resultat som levererats till Sveriges Allmännytta AB / avropande part. Denna rättighet gäller utan tidsbegränsning. Leverantören har rätt att nyttja uppdragsresultatet utan tidsbegränsning.