Lokaler är viktiga för att skapa levande, trygga stadsdelar. Många av lokalerna ligger i gatuplan i bostadsområden, vilket är det som boende, arbetande och besökare främst uppmärksammar och upplever när de rör sig i staden eller orten. Lokalerna, och verksamheterna i lokalerna, är det som till stor del definierar en stad eller stadsdels atmosfär, karaktär och identitet. Publika lokaler kan även påverka den sociala hållbarheten, såsom trygghet och gemenskap, på ett positivt sätt.

Nästan 20 procent av Sveriges Allmännyttas medlemmars uthyrningsbara ytor innehåller olika typer av lokaler. De innehåller kommersiella lokaler, butiker och kontor men även ytor för vård, omsorg, skolor och förskolor.

Kommersiella lokaler

Lokaler som inhyser kommersiella aktörer behöver ett annat angreppssätt än bostadslägenheter. Medan en bostadsuthyrning är ett förhållande mellan hyresgästen och bostadsbolaget, är en lokalhyresgäst även en näringsidkare som i sin lokal ska driva en rörelse eller en affär vilket innebär helt andra förutsättningar som även fastighetsägaren måste ta hänsyn till. Både hyresgästen och hyresvärden är ju beroende av att rörelsen fungerar och, i kommersiella fall, även är lönsam. Eftersom verksamheterna dessutom i hög utsträckning påverkar områdets karaktär och atmosfär, blir förhållandet mer av ett partnerskap mellan näringsidkaren och fastighetsägaren.

För hyresvärden är det därför viktigt att ha en kontinuerlig dialog och en nära samverkan med sina lokalhyresgäster. Dessutom behöver man ha förståelse för de förutsättningar och villkor som en kommersiell hyresgäst lever under och vad den behöver i och omkring lokalen. Att ha ett affärsmässigt förhållningssätt till de kommersiella aktörerna är A och O.

Offentliga lokaler

Många medlemsbolag har själva alternativt har dotter- eller systerbolag som ansvarar för kommunens verksamhetslokaler som tex förskolor, skolor och särskilda boenden. Även dessa lokaler skiljer sig en hel del från bostäder när det kommer till förvaltning och utveckling av fastigheter.

Den med bred marginal största hyresgästen i allmännyttans offentliga lokaler är kommunerna. Samtidigt är kommunerna de allmännyttiga bolagens ägare, vilket gör förhållandet lite speciellt: här handlar det till stor del om att upprätthålla affärsmässiga principer och samtidigt följa de ägardirektiv som kommunen tagit fram för sitt allmännyttiga bolag.

Lokalrådet

Sveriges Allmännytta har ett vd-råd för kompetensområdet lokaler där olika frågor inom lokaler lyfts och diskuteras. Syftet är bland annat att utveckla lokalfrågorna och höja kompetensen om lokaler hos Sveriges Allmännyttas medlemmar.

Nätverk för lokalansvariga i utsatta områden

Ett nätverk för dig som arbetar med lokaler i så kallade utsatta områden, dvs områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella aktörer har inverkan på lokalsamhället. Syftet med nätverket är att inspirera och lära av varandra, dela erfarenheter och dra lärdom av andra bolags rutiner och arbetssätt. Dessutom är nätverkets träffar ett bra tillfälle att träffa och lära känna personer med liknande roller på andra bolag. Om du är intresserad av att gå med i nätverket, kontakta vår lokalexpert.