Remissyttranden 2023

 
Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter med mera

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader med mera

Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning

Slutna distributionssystem och interna nät (KN2023/02063)

Förslag till föreskrifter om översiktsplan (2023:03)

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Boverkets föreskrifter med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94

Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Grovavfall och farligt avfall

Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

Förslag till förordning om elstöd till företag

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Utkast förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022

Utkast till förordning om gasprisstöd

Remissyttranden 2022
Remissyttranden 2021

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (Boverkets rapport 2021:10)

Tillsynsavgifter och Byggsanktionsavgifter (Boverkets rapport 2021:13)

Ett nytt regelverk för Bygglov (SOU2021:47)

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) – recast

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister (Ds 2021:23)

Förslag om ändring av EU-direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Boende på (o)lika villkor (SOU 2021:14)

Konsekvensutredning samt förslag om nya föreskrifter om transport av avfall

Konsultation om Energiprestandadirektivet, EPBD

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (Boverket rapport 2020:13)

Förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus (pdf)

Bygg och bo till lägre kostnad (SOU2020:75) (pdf)

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader (pdf)

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (pdf)

En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (pdf)

Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras (Boverket rapport 2020:21) (pdf)

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159) (pdf)

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Utkast till lagrådsremiss) (pdf)

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) (pdf)

 

Remissyttranden 2020
Remissyttranden 2019
Remissyttranden 2018

Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67) (pdf)

Dokumentationssystem för byggprodukter, Klimatdeklaration av byggnader, Resurseffektiv användning av byggmaterial (pdf)

Kameraövervakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 201862) (pdf)

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64) (pdf)

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) (pdf)

En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) (pdf)

En utvecklad översiktsplanering – kommunal reglering av upplåtelseformen (SOU 2018:46) (pdf)

Ett ordnat mottagande (SOU 2018:22) samt promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (pdf)

Ekologisk kompensation – åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34) (pdf)

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan (Boverket rapport 2018:17) (pdf)

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18) (pdf)

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) (pdf)

Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (pdf)

Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) (pdf)

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) (pdf)

Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el (pdf)

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (pdf)

Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106) (pdf)

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) (pdf)

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86) (pdf)

En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus (Boverket rapport 2017:23) (pdf)

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68) (pdf)

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (pdf)

Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023 (pdf)

Remissyttranden 2017

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07) (pdf)

Elmarknadslag (Ds 2017:44) (pdf)

Ny modell för elmarknaden (Ei R2017:05) (pdf)

Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (Boverket, rapport 2017:4) (pdf)

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65) (pdf)

Vem har ansvaret? Betänkande av klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) (pdf)

Nya skatteregler för företagssektorn (pdf)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) (pdf)

Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39) (pdf)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) (pdf)

Överklagandefrågor (pdf)

Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag:- Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem  för farligt avfall – Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (pdf)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) (pdf)

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) (pdf)

Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) (pdf)

Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) (pdf)

Etableringshinder på bostadsmarknaden (Boverket rapport 2014:33) (pdf)

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) (pdf)

Återbostadisering (pdf)

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (pdf)