Remissyttranden 2022

 
EUs byggproduktförordning – revidering

Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer (Boverkets rapport 2021:25)

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36)

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

Förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter (M2021/02118)

Remissyttranden 2021

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (Boverkets rapport 2021:10)

Tillsynsavgifter och Byggsanktionsavgifter (Boverkets rapport 2021:13)

Ett nytt regelverk för Bygglov (SOU2021:47)

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) – recast

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister (Ds 2021:23)

Förslag om ändring av EU-direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Boende på (o)lika villkor (SOU 2021:14)

Konsekvensutredning samt förslag om nya föreskrifter om transport av avfall

Konsultation om Energiprestandadirektivet, EPBD

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (Boverket rapport 2020:13)

Förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus (pdf)

Bygg och bo till lägre kostnad (SOU2020:75) (pdf)

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader (pdf)

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (pdf)

En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (pdf)

Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras (Boverket rapport 2020:21) (pdf)

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159) (pdf)

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Utkast till lagrådsremiss) (pdf)

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) (pdf)

 

Remissyttranden 2020
Remissyttranden 2019
Remissyttranden 2018

Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67) (pdf)

Dokumentationssystem för byggprodukter, Klimatdeklaration av byggnader, Resurseffektiv användning av byggmaterial (pdf)

Kameraövervakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 201862) (pdf)

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64) (pdf)

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) (pdf)

En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) (pdf)

En utvecklad översiktsplanering – kommunal reglering av upplåtelseformen (SOU 2018:46) (pdf)

Ett ordnat mottagande (SOU 2018:22) samt promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (pdf)

Ekologisk kompensation – åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34) (pdf)

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan (Boverket rapport 2018:17) (pdf)

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18) (pdf)

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) (pdf)

Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (pdf)

Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) (pdf)

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) (pdf)

Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el (pdf)

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (pdf)

Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106) (pdf)

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) (pdf)

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86) (pdf)

En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus (Boverket rapport 2017:23) (pdf)

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68) (pdf)

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (pdf)

Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023 (pdf)

Remissyttranden 2017

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07) (pdf)

Elmarknadslag (Ds 2017:44) (pdf)

Ny modell för elmarknaden (Ei R2017:05) (pdf)

Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (Boverket, rapport 2017:4) (pdf)

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65) (pdf)

Vem har ansvaret? Betänkande av klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) (pdf)

Nya skatteregler för företagssektorn (pdf)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) (pdf)

Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39) (pdf)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) (pdf)

Överklagandefrågor (pdf)

Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag:- Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem  för farligt avfall – Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (pdf)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) (pdf)

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) (pdf)

Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) (pdf)

Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) (pdf)

Etableringshinder på bostadsmarknaden (Boverket rapport 2014:33) (pdf)

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) (pdf)

Återbostadisering (pdf)

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (pdf)