Inspirationskälla för medlemsföretagens strategiska planering

Förändringar på bostadsmarknaden och i omvärlden skapar nya utmaningar för allmännyttan. Det är nödvändigt att utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta hyresbostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare.

Som ett stöd för detta arbete har Sveriges Allmännytta i dialog med medlemsföretagen tagit fram idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagens strategiska planering när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna samt utgöra ett stöd i dialogen med ägaren kommunen. Idéprogrammet ger också en bild av vad den samlade allmännyttan i Sverige står för idag och vart den är på väg. Det antogs av Sveriges Allmännyttas kongress i april 2017.

Så här kom idéprogrammet till

På kongressen 2015 beslutades att Sveriges Allmännytta i dialog med medlemsföretagen skulle utarbeta ett nytt framtidsprogram med sikte på år 2030. Som ett led i arbetet med att ta fram det nya programmet fick sex analysgrupper fördjupa sig i olika aspekter på nyttan med allmännyttan och detta har resulterade i sex olika delstudier. Arbetet har letts av verkställande direktörer från olika medlemsföretag.

Sveriges Allmännytta gjorde också en egen delstudie som följde upp effekterna av den nya Allbolagen och ändringarna i hyreslagen som trädde i kraft 2011. Därutöver tog Tyréns på Sveriges Allmännyttas uppdrag fram en omvärldsanalys.

Se även filmen som berättar om Allmännyttans boende:

Följande ämnen behandlades i studierna:

Tillväxt och välfärd

Delstudien om tillväxt och välfärd tar bland annat upp den kommunala nyttan med ett eget bostadsföretag, nyproduktion, rörlighet på bostadsmarknaden, regionalisering och situationen på svaga bostadsmarknader. Arbetet har letts av Ulf Nyqvist, AB Botkyrkabyggen.

Boende med livskvalitet

Delstudien om boende med livskvalitet fokuserar på hemmets betydelse, flexibilitet i hyresrätten, digitaliserade bostäder, boende för äldre och bostadsområdets kvalitet. Arbetet har letts av Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna.

Ekonomiskt hållbar utveckling

I delstudien om ekonomiskt hållbar utveckling diskuteras bland annat frågor som livscykelekonomi, upphandling, renovering, systematisk hyressättning, balanserade ekonomiska villkor och hur allmännyttans vinster används. Den har letts av Britt Johansson, Kalmarhem AB.

Socialt hållbar utveckling

Delstudien om socialt hållbar utveckling har fördjupat sig i ett stort antal frågor: samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande. Arbetet har letts av Dan Sandén, AB Skövdebostäder.

Ekologiskt hållbar utveckling

Delstudien om ekologiskt hållbar utveckling har behandlat frågor om klimatpåverkan, effektivare energianvändning, nära noll-energibyggnader, miljövänligt beteende, ombyggnad, cirkulär ekonomi samt miljöhänsyn vid upphandling. Arbetet har letts av Anette Sand, AB Familjebostäder.

Framtidens boende

Delstudien om framtidens boende har fokuserat direkt på framtidsfrågorna: Hur kommer hushållen att se ut i framtiden? Hur vill människor bo om 15 år? Vad kommer att vara självklart då och vad ska vara flexibelt? Hur fungerar hyresrätten år 2030? Vilka affärsmodeller är lönsamma? Hur får vi in morgondagens teknik i befintliga hus? Studien har letts av Jonas Hansson, AB Helsingborgshem.

Uppföljning av allbolagen och förändringar i hyreslagen

Delstudien har fokuserat på konsekvenserna av den nya allbolagen. Vad har den inneburit för de allmännyttiga bostadsföretagen, för kommunerna och för relationerna mellan ägare och bolag? Vilka konsekvenser har den fått för de privata fastighetsägarna och för hyresgästerna? Vilka rättsfall finns? Delstudien har gjorts av Helena Henriksson, jurist på Sveriges Allmännytta.

Tyréns omvärldsanalys

Tyréns gjorde på Sveriges Allmännyttas uppdrag en nulägesbeskrivning av de omvärldsfaktorer som påverkar bostadsbranschen mest och en framtidsinriktad analys av hur dessa faktorer kan komma att utvecklas och påverka allmännyttan i framtiden. De omvärldsfaktorer som behandlas är befolkning, folkhälsa, värderingar, arbete och fritid, infrastruktur och resande samt bebyggelse.

Fakta, underlag och referensmaterial