Ökningen av det allmännyttiga bostadsbeståndet under 2022 var nästan exakt lika stor som under 2021.

Utöver de cirka 6 400 lägenheter som tillkom genom genom nybyggen så tillfördes nästan 600 bostäder genom ombyggnation. Knappt 200 lägenheter tillfördes beståndet genom inköp.

Den största ökningen står allmännyttan i Stockholms stad för, som byggde drygt 1 200 bostäder, vilket motsvarar en femtedel av den totala nyproduktionen inom allmännyttan. Storgöteborg stod för 13 procent och Stormalmö för 11 procent av landets totala nyproduktion.

Allt enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät, som skickas till Sveriges alla 290 kommuner, och besvarades av alla utom en kommun.

400 lägenheter revs

På minussidan för det allmännyttiga bostadsbeståndet står försäljning av drygt 2 500 lägenheter, rivning av 400 och cirka 40 bostäder som försvann genom ombyggen.

Ungefär 700 lägenheter såldes för ombildning till bostadsrätter, alltså en dryg fjärdedel av alla lägenheter som såldes. Det är färre än året innan, då 1 200 allmännyttiga bostäder ombildades (vilket då motsvarade en tredjedel av försäljningarna.)

Ombildningar i Stockholm

Samtliga ombildningar gjordes i Storstockholm. Flest lägenheter för ombildning såldes i Stockholms stad (drygt 400 lägenheter). Därefter följer Järfälla (ca 150), Österåker (knappt 80) samt Sigtuna (knappt 60 lägenheter).

Antalet ombildningar 2022 och 2021 är höga jämfört med de närmast föregående åren, konstaterar Boverket. 2019 och 2020 låg antalet lägenheter som sålts för ombildning till bostadsrätter under 500 per år.

70 procent sålt till privatvärdar

Privata fastighetsägare förvärvade 70 procent av de lägenheter allmännyttan sålde (1 700 lägenheter). Boverket tolkar svaren i enkäten som att köparnas avsikt är att fortsatt hyra ut lägenheterna.

Allmännyttorna i fyra kommuner stod för cirka tre fjärdedelar av dessa försäljningar: Hallsberg (knappt 480), Östersund (drygt 430) och Gotland (knappt 180 lägenheter).

Mest allmännytta i Göteborg

Allmännyttans andel av den lokala hyresbostadsmarknaden varierar. Av storstadsområdena intar Storgöteborg en särställning. Där äger de allmännyttiga bostadsbolagen två tredjedelar av det totala antalet hyresbostäder i flerbostadshus. I Storstockholm är motsvarande andel knappt hälften. I Stormalmö är de allmännyttiga bolagens andel 40 procent.

Nästan alla har en allmännytta

Av landets 290 kommuner uppger 92 procent att man har ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag, de flesta i form av aktiebolag.

Bara 21 kommuner anger att det inte finns några allmännyttiga bostadsaktiebolag eller bostadsstiftelser i kommunen.

”Detta innebär i sig inte att dessa kommuner saknar kommunägda bostäder utan att de bostäder som finns ägs direkt av kommunen eller av bolag som respektive kommun inte anser vara allmännyttiga, av olika skäl”, skriver Boverket i en kommentar.

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 6 kommuner att de enbart har bostadsbolag eller stiftelser som inte är att anse som allmännyttiga bostadsföretag, men som förvaltar bostäder.

Samtidigt uppger 17 kommuner att de både har allmännyttiga bolag eller stiftelser och bolag eller stiftelser som förvaltar bostäder, men som inte är att anse som allmännyttiga bostadsbolag. Det är en dryg halvering jämfört med förra året.

Stiftelser i 19 kommuner

I 19 kommuner är det enbart allmännyttiga stiftelser som tillhandahåller lägenheter. I totalt 10 kommuner finns det både allmännyttiga bostadsaktiebolag och stiftelser.