– Trots att bostadsbyggandet i princip helt upphört till följd av kraftigt ökande byggpriser och inflation finns inga förslag alls för att hålla igång bostadsbyggandet. Regeringen är allt för optimistisk i sin bedömning att konjunkturen vänder och att byggandet kommer i gång redan 2025. Fler åtgärder än höjt tak för ROT-avdraget, som dessutom bara vänder sig till det ägda boendet, krävs för att hålla igång byggsektorn och se till att det finns kvar kompetens i byggsektorn när konjunkturen vänder, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

– De förslag som riktar sig mot bostadssektorn träffar det ägda boendet. Det är anmärkningsvärt att regeringen bortser från att det finns stora renoveringsbehov också i hyreshus. Vi saknar ett renoveringsstöd till det hyrda boendet. Regeringen borde se till att minska den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna snarare än att öka den, säger Anders Nordstrand.

– För att få mer balanserade ekonomiska villkor vill Sveriges Allmännytta att Sverige inför låg moms (sex procent) på bostadshyra och att ett renoveringsstöd införs även för hyreshus. Dessutom behöver lagen om offentlig upphandling ändras så att allmännyttan inte omfattas, och därmed får verka på samma marknadsvillkor som privata fastighetsägare. Detta är en åtgärd som inte påverkar statens budget. Dessutom skulle åtgärderna upprätthålla ett byggande under lågkonjunkturen, menar Anders Nordstrand.

– Att det tillfälliga och höjda tilläggsbidraget förlängs är nödvändigt för att stötta hushåll med svag ekonomi. Men, sedan 2020 är det sjätte gången och den tredje regeringen som föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag. Detta talar för att det behövs en permanent höjning av bostadsbidraget, så att det står i rimlig relation till dagens boendekostnader, menar Anders Nordstrand.

– Bostadsföretagen är viktiga för att skapa trygga bostadsområden och är redan idag mycket delaktiga för att öka tryggheten i samhället. Det är därför positivt att Boverket får ett ökat anslag för att utveckla verktyget för platsdata. Det är ett viktigt verktyg för bostadsföretag och kommuner att kunna avgöra vilka åtgärder som ger resultat för att minska segregationen i samhället, säger Anders Nordstrand.

 

Budgetpropositionens förslag som rör bostadssektorn

Tilläggsbidraget i bostadsbidraget till barnfamiljer förlängs :

I statsbudgeten för 2023 ingick ett tilläggsbidrag i bostadsbidraget till och med halvårsskiftet, som i vårändringsbudgeten höjdes och förlängdes från 1 juli till årsskiftet.

Förslaget innebär att detta bidrag förlängs till och med den 30 juni 2024. Kostnaden för att förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget under ännu ett halvår beräknas till 736 miljoner kronor.

Höjt tak för ROT-avdraget:

Regeringen föreslår en höjning av taket för ROT-avdraget, vilket syftar till att främja sysselsättningen i byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten.

Förslaget innebär att taket för rotavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt införs separata tak för ROT- respektive RUT-avdraget. Åtgärden bedöms kosta närmare en miljard kronor i minskade skatteintäkter under 2024.

Stimulanser till kommunerna:

Regeringen föreslår även en stimulans på 20–25 miljoner kronor per år under tre år till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som gör det möjligt att omvandla kontorslokaler till bostäder.

Regeringen föreslår också en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024 och 75 miljoner per år 2025–2026.

Boverkets platsdata:

Regeringen föreslår att medel avsätts till Boverket för det fortsatta arbetet med att tillhandahålla och utveckla befintligt verktyg med platsdata samt ge stöd till och samordna berörda samhällsaktörer i användandet av datan. Anslaget ökas med 7 miljoner kronor 2024 för fortsatt utveckling av befintligt verktyg med platsdata, och från och med 2025 beräknas anslaget ökas med 12 miljoner kronor.