Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

I den statsbudget som riksdagen beslutade om i december 2018 stoppades möjligheterna att besluta om investeringsstöd från och med 2019. De som hann få beslut före årsskiftet, men ännu inte fått pengarna utbetalda påverkas inte av detta, utan kan utgå från att stöd kommer att utbetalas i enlighet med det beslut man fått.

Bostadsminister Per Bolund har utlovat att de som ansökt om stöd före årsskiftet kommer att få stöd, och i vårändringsbudgeten som beslutas i juni (preliminärt 18/6) finns också ett beställningsbemyndigande på 6 mdr som ska möjliggöra detta. Den budget som riksdagen röstar igenom ska sedan konkretiseras i ett regleringsbrev till Boverket. Först därefter kan Länsstyrelserna börja fatta beslut, och då i första hand om de ansökningar som kom före årsskiftet.

Ett antal medlemmar har i kontakter med länsstyrelserna mötts av vaga besked, vilket troligen baseras dels på osäkerhet beträffande innehållet i det kommande regleringsbrevet till Boverket, dels av eventuella regeländringar beträffande stödet. I januariöverenskommelsen fanns nämligen också en punkt 47, som anger att stödet ska ”effektiviseras och koncentreras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet”.

Nu gällande regler

  • För att en fastighetsägare ska kunna få stöd får hyran inte överstiga en viss nivå, samtidigt som bostäderna ska vara energieffektiva och erbjudas bostadssökande enligt öppna och transparenta principer.
  • Nivån på stödbeloppet varierar utifrån en regionindelning: Region 1. Stockholmsregionen. Region 2. Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmö regionen, kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt samt övriga stora kommuner. Region 3. Övriga kommuner.
  • Investeringsstödet beräknas på ytmåttet kvadratmeter boarea (BOA). Stöd utgår även för ytor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Tyngdpunkten ligger på mindre lägenheter. Läs mer nedan under avsnittet Frågor & Svar.

Ta hjälp av nyproduktionskalkylen och normhyra-tabellen nedan för att ta reda på hur investeringsstödet skulle kunna se ut för er. Det finns två kalkyler, den ena med de nivåer som gällde före regeländringarna 1 maj 2018, och den andra med nivåerna efter. I Sveriges Allmännyttas analys nedan finns också konkreta räkneexempel att ta del av.

Frågor & Svar om investeringsstödet

När ska man korrigera normhyran?
Någon fastställd förteckning över kvalitéer som föranleder korrigering finns inte. Allmänt gäller stor restriktivitet. Som exempel nämndes att individuell debitering av värme, vatten och el inte föranleder korrigering nedåt. Det vill säga separat debitering kan göras ovanpå takhyran. Omvänt gäller att till exempel inglasad balkong, bredband och bilplats ingående i hyran inte medför att takhyran kan korrigeras uppåt.

Måste varje enskild lägenhet ligga under takhyran?
Nej, det räcker att normyran för projektet som helhet ligger under maxnivån. Det är alltså till exempel tillåtet att differentiera hyran beroende på våningsplan.

Finns någon övre gräns för stödet till gemensamma ytor?
Nej.

Boverkets byggregler rörande en energiprestanda ändrades 2016. Ska energianvändning beräknas enligt de regler som gällde när förordningen beslutades eller enligt nuvarande regler?
Enligt de gamla reglerna. På Boverkets webbplats kommer det inom kort publiceras en ”lathund” för omräkning.

I reglerna finns maxbelopp per projekt för stöd och bidragsgrundande kostnader – hur definieras projekt?
Varje ansökan ses som ett separat projekt. Etappindelning med olika inflyttningstider är en godtagbar grund för indelning i separata projekt.

Hur vet jag vilket avkastningskrav (kalkylränta) jag ska ange när jag fyller i ansökan?
Värderingstjänster som Datscha och Värderingsdata har uppgift om direktavkastningskrav för olika orter som kan ge en vägledning, även om dessa uppgifter inte måste följas slaviskt. Observera att man till direktavkastningskravet måste lägga inflation, som schablonmässigt sätts till 2 procent, för att komma fram till den kalkylränta som ska fyllas i ansökan. Bifoga gärna en förklaring till hur kalkylräntan satts!

Finns det möjlighet att få undantag från regeln att projektet ska vara färdigställt inom två år från påbörjandet?
Ja, exempelvis om vinterväder medfört försening.

Kan jag skicka in ansökan med ofullständiga handlingar och komplettera i efterhand?
Ja, men ärendet kommer inte att handläggas förrän ansökan är komplett.

Påverkar det mitt stöd om jag under punkt 8 i ansökan kryssar i att det finns bostäder som anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt situation?
Nej, detta är endast en statistikuppgift.

Måste faktisk energianvändning mätas fysiskt i samband med ansökan om utbetalning?
Nej, men en förnyad teoretisk beräkning måste göras.

Om vi söker stöd för en ombyggnad, gäller energikraven då endast för den ombyggda delen?
Nej, de gäller för hela byggnaden.

Vad ska ingå i produktionskostnaden?
Allt som är nödvändigt för bostädernas funktion såsom tvättstuga, trapphus, P-platser. Däremot inte kommersiella lokaler eller delar av garage som ska nyttjas av boende i andra byggnader.

Går det att få undantag från kravet på att entreprenören ska ta emot lärlingar?
Ja, om det inte finns några att tillgå på rimligt avstånd.

Vad händer om vi säljer fastigheten om några år?
Eventuella återkrav på grund av att villkor inte uppfylls riktas mot den som mottagit stödet. Därför är det viktigt att man vid en överlåtelse skriver in i avtalet att köparen förbinder sig att följa villkoren.

Hur ska investeringsstödet bokföras?
Det handlar om god redovisningssed, som varken Boverket eller Länsstyrelsen har några synpunkter på. SABOs bedömning är att när stödet utbetalas bör kreditering för anskaffningskostnaden för byggnaden göras.

När och för vilka gäller de förändringar i stödet som regeringen beslutat om?
De nya nivåerna, som endast omfattar det permanenta långsiktiga stödet, ska gälla för alla beslut, både första preliminära stödbeslut och beslut om utbetalning som fattas efter den 1 maj 2018. Att man tidigare fått ett preliminärt beslut när de gamla nivåerna gällde är alltså inget hinder för att tillgodoräkna sig de höjda nivåerna.  Observera dock att de höjda nivåerna påverkar beräkningen av överkompensation och kan medföra att stödet reduceras. Notera också att höjning av hyran till högre normhyresnivå förutsätter en överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Vilka förändringar innebär beslutet?

  • Högre nivåer för stöd
  • Höjda tak för normhyror
  • Bonus för påbyggnader

Förändras områdesindelningen?
Boverket håller på att inventera statistik om befolkningstillväxt, några kommuner kommer att flyttas från område 3 till 2. Information kommer inom kort att finnas på Boverkets webbplats.

Hur definieras påbyggnad i det nya förslaget?
Yttertaket måste lyftas. Ombyggnad av lokaler, förråd, vindar et cetera i befintliga byggnader omfattas redan av det befintliga stödet.