Stödbelopp

Sedan maj 2018 gäller följande maximala stödbelopp:

 • 7 100 kronor per kvm boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
 • 5 800 per kvm boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 4 800 per kvm boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga (Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett system för indexering av hyresnivåerna):

 • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
 • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 1 350 kronor i övriga landet.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

Villkor om energianvändning

Ett grundvillkor för stödet är att energianvändning maximalt uppgår till 88 procent av Boverkets föreskrifter (BBR). Om energianvändningen inte överstiger 56 procent av BBR får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet – så kallad energibonus. Beroende på när ansökan lämnas in, respektive när beslut fattas, skiljer sig villkoren åt enligt följande:

 • Grundkravet, ansökan före 1 februari 2020: prövas mot BBR som gällde i september 2016.
 • Grundkravet, ansökan från och med 1 februari 2020: prövas mot vid beslutstillfället gällande BBR.
 • Energibonus, ansökan som beviljats stöd efter 23 juli 2019: prövas mot den BBR som gäller vid beslut om utbetalning.

Förändringar i förordningen om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Den 1 februari 2020 träder följande ändringar i förordningen i kraft:

Inget krav på befolkningstillväxt

Stöd får lämnas för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Kravet på att det också ska råda befolkningstillväxt i området tas bort.

Rimliga boendekostnader ändras till relativt lägre boendekostnader

Begreppen rimliga boendekostnader/hyresnivåer ändras till relativt lägre boendekostnader/hyresnivåer. Begreppsändringen avser inte att medföra någon förändring i sak.

Projekt ska påbörjas inom ett år från stödbeslut

Ett nytt stödvillkor är att projekt måste påbörjas inom ett år räknat från den dag länsstyrelsen fattade beslut om stöd. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta om undantag från denna bestämmelse. Denna bestämmelse gäller inte för ansökningar som inlämnats före den 1 februari 2020, då är det fortfarande två år som gäller.

Energikraven kopplas till nära-nollenergibyggnader

Ett förändrat stödvillkor är att energianvändningen ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen. För ansökningar som ges in före ikraftträdandet gäller äldre (nuvarande) bestämmelser.

Krav på smålägenheter

Ett nytt stödvillkor är att i projekt med tio eller fler lägenheter så måste minst tio procent av lägenheterna ha högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning. Denna bestämmelse gäller dock inte för ansökningar som inlämnats före den 1 februari 2020. Samtidigt kvarstår kravet på att projekten ska innehålla minst en lägenhet med tre eller fler rum och kök.

Krav att erbjuda kommunen 12,5 procent av lägenheterna

För att ett projekt ska erhålla stöd måste stödmottagaren, om projektet avser minst tio lägenheter, erbjuda kommunen 12,5 procent av lägenheterna för att tillgodose något av eller en kombination av båda dessa syften:

 • Att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats beslutad med stöd av 4 kap, 1 eller 2 § socialtjänstlagen (kommunalt kontrakt).
 • Att vid den initiala inflyttningen förmedla lägenheter till personer under 31 år.

I det första fallet ska kommunen ha rätt att hyra lägenheterna i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan övertagit hyresrätten.

Stödmottagarens erbjudande till kommunen får i stället avse samma antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Lägenheterna ska om möjligt vara fördelade mellan flera bostadshus.

Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen ska senast fem månader före planerat inflyttningsdatum meddela om och i så fall med vilken fördelning man vill utnyttja erbjudandet.

Om stödmottagaren redan har ett avtal med kommunen som innebär en skyldighet att tillhandahålla ett visst antal lägenheter i projektet för något av de ovan angivna syftena ska dessa anses ingå och räknas av vid bedömningen av om stödvillkoret är uppfyllt.

Utbetalning av stöd

Sökanden ska i ansökan om utbetalning ange om stöd enligt annan författning sökts eller beviljats för stödberättigade kostnader inom projektet. Om projektet har beviljats sådant stöd ska detta räknas av från stödets slutliga storlek. Viktigt är också att ansöka om utbetalning av stödet inom sex månader från färdigställandet.

Två potter

Anslaget till investeringsstöd kommer att fördelas i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Fördelningen av medel kommer att baseras på bostadsbristen och det bedömda byggbehovet i respektive regiontyp. En viss anpassning av potterna kan komma att göras för att kompensera för brister i lokala utbudet av vissa typer av hyresrätter på orter där ett generellt byggbehov saknas. Boverket har beslutat att 2020 ska 75 procent av anslaget gå till storstadsregionerna.

Indexering av högsta nivå på ingångshyran

De tillåtna högsta nivåerna på ingångshyrorna ändras inte, men kommer att indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Hur beräkningen av detta index ska göras är ännu inte bestämt. Boverket kommer att få i uppdrag att föreslå hur det kan ske utifrån regionala förutsättningar.

Ta hjälp av nyproduktionskalkylen och normhyra-tabellen nedan för att ta reda på hur investeringsstödet skulle kunna se ut för er. Det finns två kalkyler, den ena med de nivåer som gällde före regeländringarna 1 maj 2018, och den andra med nivåerna efter.

Frågor & Svar om investeringsstödet

När ska man korrigera normhyran?
Någon fastställd förteckning över kvalitéer som föranleder korrigering finns inte. Allmänt gäller stor restriktivitet. Som exempel nämndes att individuell debitering av värme, vatten och el inte föranleder korrigering nedåt. Det vill säga separat debitering kan göras ovanpå takhyran. Omvänt gäller att till exempel inglasad balkong, bredband och bilplats ingående i hyran inte medför att takhyran kan korrigeras uppåt.

Måste varje enskild lägenhet ligga under takhyran?
Nej, det räcker att normyran för projektet som helhet ligger under maxnivån. Det är alltså till exempel tillåtet att differentiera hyran beroende på våningsplan.

Finns någon övre gräns för stödet till gemensamma ytor?
Nej.

I reglerna finns maxbelopp per projekt för stöd och bidragsgrundande kostnader – hur definieras projekt?
Varje ansökan ses som ett separat projekt. Etappindelning med olika inflyttningstider är en godtagbar grund för indelning i separata projekt.

Hur vet jag vilket avkastningskrav (kalkylränta) jag ska ange när jag fyller i ansökan?
Värderingstjänster som Datscha och Värderingsdata har uppgift om direktavkastningskrav för olika orter som kan ge en vägledning, även om dessa uppgifter inte måste följas slaviskt. Observera att man till direktavkastningskravet måste lägga inflation, som schablonmässigt sätts till 2 procent, för att komma fram till den kalkylränta som ska fyllas i ansökan. Bifoga gärna en förklaring till hur kalkylräntan satts!

Finns det möjlighet att få undantag från regeln att projektet ska vara färdigställt inom två år från påbörjandet?
Ja, exempelvis om vinterväder medfört försening.

Kan jag skicka in ansökan med ofullständiga handlingar och komplettera i efterhand?
Ja, men ärendet kommer inte att handläggas förrän ansökan är komplett.

Måste faktisk energianvändning mätas fysiskt i samband med ansökan om utbetalning?
Nej, men en förnyad teoretisk beräkning måste göras.

Om vi söker stöd för en ombyggnad, gäller energikraven då endast för den ombyggda delen?
Nej, de gäller för hela byggnaden.

Vad ska ingå i produktionskostnaden?
Allt som är nödvändigt för bostädernas funktion såsom tvättstuga, trapphus, P-platser. Däremot inte kommersiella lokaler eller delar av garage som ska nyttjas av boende i andra byggnader.

Går det att få undantag från kravet på att entreprenören ska ta emot lärlingar?
Ja, om det inte finns några att tillgå på rimligt avstånd.

Vad händer om vi säljer fastigheten om några år?
Eventuella återkrav på grund av att villkor inte uppfylls riktas mot den som mottagit stödet. Därför är det viktigt att man vid en överlåtelse skriver in i avtalet att köparen förbinder sig att följa villkoren.

Hur ska investeringsstödet bokföras?
Det handlar om god redovisningssed, som varken Boverket eller Länsstyrelsen har några synpunkter på. Sveriges Allmännyttas bedömning är att när stödet utbetalas bör kreditering för anskaffningskostnaden för byggnaden göras.

Hur definieras påbyggnad i det nya förslaget?
Yttertaket måste lyftas. Ombyggnad av lokaler, förråd, vindar etcetera i befintliga byggnader omfattas redan av det befintliga stödet.