Eftersom de kommunala allmännyttiga bolagen ofta har ansvar för de kommunala verksamheterna i sitt fastighetsbestånd uppstår det många gånger frågor kring hur bolaget ska styras och hur ägardirektiven bör se ut. Kommunen sitter ju i dessa fall på två stolar: dels som hyresgäst till fastighetsbolaget, dels som bolagets ägare. Finns det inte en tydlig vision och bestämda ägardirektiv kan det ofta uppstå konflikter i detta sammanhang.

Sveriges Allmännytta arbetar aktivt med frågan om ägarstyrning genom att sprida kunskap och information via konferenser, utbildningar och seminarier.