Biologisk mångfald är grunden för att ekosystemen ska kunna leverera de nyttor som naturen förser oss med. Från att bromsa effekterna av klimatförändringarna som torka och översvämningar till att säkerställa frisk luft, rent dricksvatten och matproduktion.  

Fastigheter och byggnader har en direkt påverkar på den biologiska mångfalden lokalt genom markanvändning, vilka grönytor som finns och hur dessa sköts. Det finns också en indirekt påverkan, till exempel byggmaterialets ursprung, hur råvaror utvinns och material tillverkas.  

Det finns mycket ett bostadsföretag kan göra för att göra för att öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i sitt bestånd.  

– Många bostadsföretag har börjat anlägga ängar, gröna tak, och insektshotell, men hur vet vi att det är rätt åtgärder för att öka den biologiska mångfalden? Vi behöver utveckla en metod så att bostadsföretag kan mäta, sätta upp mål och följa utvecklingen för biologisk mångfald, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.  

Det nystartade projektet Biologisk mångfald för bostadsföretag syftar till att skapa en metod som bostadsföretag kan använda för att systematiskt arbeta med biologisk mångfald både på strategisk och praktisk nivå med förslag på åtgärder.  

Metoden ska vägleda bostadsföretag i hur de kan mäta och följa upp sin påverkan på biologisk mångfald – både direkt på plats och genom hela värdekedjan. Metoden kommer att harmonisera med kommande EU-direktiv för företags hållbarhetsrapportering och EU:s taxonomi för hållbara investeringar.  

– Det är viktigt att den metod som vi tar fram också är ett praktiskt stöd för dem som förvaltar utemiljöerna, säger Bengt Lind, förvaltningsexpert på Sveriges Allmännytta. 

 

Biologisk mångfald för bostadsföretag  

Deltagare i projektet :

Sveriges Allmännytta, Familjebostäder i Göteborg, Strängnäs Bostads AB, Svenska Bostäder, Uppsalahem och HSB är med i projektet som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.  

Projektet startade i juni 2024 och kommer att pågå till december 2025. 

Projektledare: Tanja Hasselmark Mason, IVL Svenska Miljöinstitutet