För att bättre prioritera bland aktuella digitaliseringsfrågor som är relevanta för medlemsbolagen samt driva digitalisering i rätt riktning tillsätter Sveriges Allmännytta ett nytt digitaliseringsråd med representanter från medlemsbolagen. En kartläggning av det digitala läget i allmännyttan genomfördes våren 2018. Agendan är underlag för allmännyttans branschutveckling, och Sveriges Allmännyttas olika insatser för att stödja utvecklingen. Syftet är att accelerera utvecklingen inom digitaliseringen, som är ett viktigt och prioriterat område.

En digitalisering som genomförs på rätt sätt kan stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Det finns effektiviseringsvinster och potential för mer nöjda kunder med rätt digitalisering i vanliga processer som till exempel förvaltning, drift och kontraktsskrivande. Men också möjligheter till digitala innovationer inom såväl allmännyttan som hela fastighetsbranschen.

Rådets uppgift och mål

Rådets uppgift är att tillsammans med experter från Sveriges Allmännytta och externa konsulter ta fram beståndsdelarna i agendan för allmännyttans digitalisering, föra dialog om strategiska frågor och formulera förslag till konkreta åtgärder och samverkansformer.

I digitaliseringsrådet diskuteras strategiska frågor, förslag på remissvar, samt mer praktiska frågor som programinnehåll till utbildningar, nätverksträffar och konferenser.

Målet är att initiera relevanta och kraftfulla utvecklingsinsatser som Sveriges Allmännytta tillsammans med medlemsbolagen kan driva för att underlätta allmännyttans digitalisering.

Sammansättning och medlemmar

Digitaliseringsrådet består av ca 8 personer från medlemsbolagen där sammansättningen av rådet ska sträva efter en jämn representation av kompetenser och bolag med olika ambitionsnivå där medlemmarna till vardags jobbar med digitaliseringsfrågorna. Deltagarna utses av Sveriges Allmännyttas vd, och rådets sekreterare är Sveriges Allmännyttas digitaliseringsexpert. Medlemmarna väljs av Sveriges Allmännytta och vi ser gärna att nomineringar kommer in kontinuerligt då ledamöterna kommer att rotera över tid.

Digitaliseringsrådet har 4 möten per år där minst ett är fysiskt och övriga digitala.  Övriga möten är webbaserade adhoc möten om det kommer remisser och andra aktuella frågor där rådet kan bidra med synpunkter och förankring. Verksamhetsplanen och mötesagendan för året bestäms av rådet.

Sveriges Allmännytta ersätter medlemmarna i rådet för resor och eventuellt behov av logi i samband med fysiska möten.

Roll Namn Företag
Ordförande Morgan Johnsson Sjöbohem
Ledamot Carl-David Hedén Sveafastigheter
Ledamot Åsa Engström Uppsalahem
Ledamot Magnus Hedin Gavlegårdarna
Ledamot Magnus Gustafsson ÖBO
Ledamot Roland Nilsson Kopparstaden
Ledamot Ulrika Douglies Treklövern
Ledamot Christoffer Greijer Enköpings hyresbostäder

Sekreterare: Carl Ståhle , Digitaliseringsexpert

Kontakt
placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Fastighet & Hållbarhet
Kontakt
placeholder+image
Christian Rudenäs
Digital strateg/CDO, Verksamhetsstöd