Hösten 2016 infördes ett renoverings- och energieffektiviseringsstöd riktat till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Intresset visade sig vara relativt svagt och därför avvecklas stödet. I stället föreslås ett nytt stöd, efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget till förordning går nu ut på remiss.

– Allt för många flerbostadshus har ett eftersatt underhåll och stora möjligheter till energieffektivisering. För att påskynda detta viktiga arbete har vi nu tagit fram ett nytt stöd där vi tagit till oss av de lärdomar som finns från tidigare stöd, säger bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att:

  • stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år,
  • stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
  • stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget,
  • varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • för att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.

– Det finns en stor potential för mer energieffektivisering i flerbostadshus men en hel del åtgärder är inte lönsamma idag. Detta stöd är ett steg i rätt riktning för att få till fler energieffektiviseringsåtgärder och därmed också minska klimatutsläppen, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Remissvaren ska ha kommit in senast den 24 maj. Sveriges Allmännytta kommer att granska och svara på remissen.