Det överlägset vanligaste ekonomiska styrmåttet är att ägarna skriver in i ägardirektiven att bostadsföretagen ska uppnå en viss soliditet. Nyckeltalet soliditet – som visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital – anges som ekonomiskt mål hos drygt två tredjedelar av bostadsföretagen.

Det visar den enkät som Sveriges Allmännytta under september skickade ut till 305 medlemsföretag. 214 företag besvarade enkäten.

– Oftast kombineras soliditetsmålet med ett avkastningsmått, som kan formuleras på lite olika sätt, konstaterar Thorbjörn Nilsen.

Tveksamt värde

De allra flesta anger måttet synlig soliditet (baserat på bokförda värden), medan elva procent uppger att nyckeltalet i ägardirektivet är soliditet med hänsyn till fastigheternas marknadsvärden.

– Synlig soliditet har tveksamt värde som mål. Det påverkas ju av husens ålder och ett antal rent redovisningsmässiga faktorer, anser Thorbjörn Nilsen.

Enligt enkäten är det mycket ovanligt med specifika mål som styr hur hög andel lån företaget får ha.

– Man kanske kan säga att belåningsgraden indirekt framgår av soliditeten, säger han.

En tredjedel ser över målen

82 procent av de svarande upplever att kommunen/ägaren följer upp de mål som satts. Men bara 33 procent svarar att ägaren också ser över målen varje år och anpassar dem till omvärldsförändringar och andra ägarkrav.

– Det är viktigt att regelbundet se över målen och anpassa dem till verkligheten, framhåller Thorbjörn Nilsen.

Oförenliga krav

Exempel på omvärldsförändringar som ägaren bör ta hänsyn till när avkastningsmålen sätts är ändrade marknadsräntor och direktavkastningskrav.

– Ägarkrav på nyproduktion och upprustningar kan ibland också vara oförenliga med soliditets- och avkastningskrav.

Under Ekonomidagarna den 18–19 oktober redovisar Thorbjörn Nilsen fler resultat från enkäten om ekonomiska nyckeltal som en del av ägarstyrningen.

Tillsammans med redovisningsspecialisten Bo Nordlund resonerar han då också kring olika syften med avkastningskrav och ekonomiska mål samt ger exempel på ordalydelser i ägardirektiv.

– Det kan vara svårt att fånga in allt i ett eller två nyckeltal. De övergripande målen behöver brytas ner i mer operativa mål, säger Thorbjörn Nilsen.