I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag på hur en modern och effektiv förhandsprövning av förvärv av hyresfastigheter kan utformas samt att redovisa för- och nackdelar med en förhandsprövning, utan att ta ställning till om det finns behov av en förhandsprövning och en ny hyresförvärvslag. I uppdraget ingick även att föreslå åtgärder för att förhindra att hyresgäster kringgås vid ombildningar till bostadsrätt.

Skyldighet att anmäla förvärv av hyresfastighet

Förslaget innebär att den som förvärvar en hyresfastighet blir skyldig att inom tre månader anmäla förvärvet till kommunen. Det gäller även om försäljningen sker genom aktieöverlåtelse och köparen därigenom får kontroll över bolaget som äger fastigheten. Kommunen har sedan 25 arbetsdagar på sig att ta ställning till om förslaget behöver granskas och i så fall överlämna det till hyresnämnden. I dessa fall behöver förvärvaren ansöka om tillstånd till förvärvet.

Skäl att neka förvärvstillstånd

När hyresnämnden sedan prövar ansökan ska den beakta om förvärvaren har ekonomiska och praktiska förutsättningar att förvalta fastigheten på ett godtagbart sätt. Hyresnämnden ska också beakta om förvärvaren  tidigare har gjort sig skyldig till misskötsel eller om det finns andra personliga eller ekonomiska omständigheter som gör att förvärvaren är olämplig att inneha fastigheten, exempelvis kopplingar till organiserad brottslighet. Hyresnämnden kan antingen ge tillstånd till förvärvet eller avslå ansökan. Om hyresnämnden beslutar att avslå ansökan blir förvärvet ogiltigt.

Gäller ej allmännyttan

Kravet på att anmäla förvärv av hyresfastighet ska inte gälla om fastigheten förvärvas av staten, region, kommun, kommunal stiftelse eller sådan juridisk person som staten, region eller kommun har ett direkt eller indirekt inflytande över. Detta innebär att allmännyttiga bostadsföretag undantas från anmälningskravet. Kravet träffar alltså inte allmännyttiga bostadsföretag som förvärvar fastigheter. Däremot kommer privata fastighetsägare som köper fastigheter av allmännyttiga bostadsföretag att omfattas av anmälningsplikten.

Ombildning på de boendes villkor

För att hindra att hyresgäster förbigås vid ombildning till bostadsrätt föreslår utredningen två regeländringar i bostadsrättslagen. För det första måste en person ha varit folkbokförd på fastigheten i minst sex månader före föreningsstämman för att rösta om ombildning. Dessutom ska en ekonomisk förening som äger hus med uthyrda lägenheter endast få omregistreras till en bostadsrättsförening om samma krav som uppställs för vanliga ombildningar uppfylls.

Länk till betänkandet: Vem äger fastigheten, SOU 2023:55 (regeringen.se)