En glad kvinna och en man i möte.

Raquel Sánchez, acting Minister for Transport, Mobility and the Urban Agenda, and Cesare Onestini, Director General of the Council Secretariat. © Pool PEUE/ Miguel Toña.

Ett informellt ministermöte med EU:s bostadsministrar genomfördes i Gijón i Spanien 13–14 november. Där tog man fram ett gemensamt uttalande om vikten av att fortsätta arbetet för att garantera tillgång till anständiga och adekvata bostäder i Europeiska unionen och ett tillräckligt bostadsbestånd till överkomliga priser. Samtidigt som vi främjar mer hållbara, hälsosamma och inkluderande byggda miljöer och med full respekt för de nationella befogenheterna.

Stora utmaningar har uppstått inom bostäder och stadsutveckling i Europeiska unionen de senaste åren, som dessutom har förvärrats av covid-19-pandemin och konflikten i Ukraina. Ihållande höga huspriser, tillsammans med en ökande brist på utbud av bostäder till överkomliga priser, hindrar europeiska medborgare från att få tillgång till bostäder.

Dessa svårigheter påverkar allvarligt låg- och medelinkomsthushåll, unga människor och utsatta grupper som äldre eller personer med funktionsnedsättning, av vilka många är berövade möjligheten att få tillgång till anständiga bostäder. Dessutom har det skett en oroande ökning av antalet hemlösa under det senaste decenniet i de flesta medlemsstater.

I städer möter många europeiska hushåll hinder när det gäller att hitta lämpliga och prisvärda bostäder, särskilt i de områden och stadsdelar med högst efterfrågan. Det finns därför ett behov av att överväga hur stads- och bostadsutvecklingspolitiken kan hantera utmaningar rörande utbudet. Det är också viktigt att överväga behoven hos människor som bor i små städer, byar och landsbygdsområden, som kräver specifika strategier och policyer. I de flesta medlemsländer behöver bostadsbeståndet anpassa sig till stora utmaningar där befolkningen åldras eller hushållens storlek minskar.

Mot bakgrund av detta tycker ministrarna att det rätta tillvägagångssättet för att ta itu med bostads- och stadsutvecklingsutmaningar i Europeiska unionen bör vara baserat på samarbete mellan alla förvaltningsnivåer (europeiska, nationella, regionala och lokala) genom styrningsinstrument. I detta avseende är EU-agendan för städer ett nyckelinstrument för flernivåstyre.

Vi upplever också en enorm omvandling av vår ekonomiska modell mot mer hållbarhet. Hållbarhet är ett område med enorm potential för bostäder och stadsutveckling i Europeiska unionen, ur ett socialt, ekologiskt och motståndskraftigt perspektiv, för att säkerställa att bostäder är anpassade för klimatförändringar. Det europeiska byggnadsbeståndet bör anpassas för att möta de framtida kraven när det gäller kvalitet, funktionalitet och tillgänglighet för byggnader, samt energieffektivitet och hushållning.

Bostadsministrar i EU på möte i Spanien 14 nov 2023.

Informal Ministerial Meeting on Housing and Urban Development at La Laboral Ciudad de la Cultura in Gijón. Spain on 14th November 2023. Pool PEUE/ Miguel Toña.