Beträffande översynen av direktivet om energiprestanda i byggnader antog Europaparlamentet som bekant sin ståndpunkt i mitten av mars. Rådet nådde en allmän riktlinje i slutet av 2022 och trilogförhandlingar har därför pågått under senvåren. Det andra större trepartsmötet ska äga rum nu i höst. Hittills har inga genombrott rapporterats.

Många intressenter, bland annat Sveriges Allmännytta, fortsätter med aktivt påverkansarbete och har till exempel efterfrågat ett stegvis införande av de framtida åtgärderna. Organisationen Buildings Performance Institute Europe (BPIE) har hävdat att Parlamentets ståndpunkt erbjuder det bästa tillvägagångssättet och bör betraktas som utgångspunkt i trilogerna. I slutet av augusti undertecknade 67 organisationer inom det civila samhället, sociala, hälso- och miljöorganisationer, fackföreningar och ungdomsrörelser ett gemensamt uttalande som uppmanar beslutsfattarna att leverera ett ”ambitiöst och socialt rättvist” direktiv.

Under tiden har Kommissionens Forskningsdepartement publicerat en rapport om Bostadsuppvärmning som konstaterar att värmepumpar skulle kunna sänka energiförbrukningen och utsläppen i byggnader avsevärt. Ett öppet samråd om vidare användning av värmepumpar i EU har hållits mellan juni och augusti (en Handlingsplan väntas).

Många intressenter, däribland Sverige Allmännytta, menar att de ökade ambitionerna, stramare tidsfristerna för energirenoveringar och ytterligare skyldigheter som föreslås framför allt av Parlamentet kommer att lägga en tung ekonomisk börda på medlemsstaterna och potentiellt även på medborgarna. Om den slutliga överenskommelsen ligger i linje med Parlamentets rapport kan det innebära komplicerade krav på (i Sveriges fall i många sammanhang onödiga och orimliga) energirenoveringar. Dessutom finns det ett behov av arbetskraft, kunskap, material etcetera som idag inte kan tillgodoses. I Sverige arbetar Boverket redan med frågan i förberedande syfte. Trepartsförhandlingarna om direktivet om energiprestanda i byggnader kommer att fortskrida under hösten och Sveriges allmännytta kommer fortsätta bedriva påverkansarbete i Bryssel och i Stockholm.