Under sommaren presenterades förslag på tekniska kriterier för flera miljömål i EUs taxonomiförordning. Syftet med EUs taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EUs klimatmål och målsättningarna inom EUs gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Hur påverkas Sveriges Allmännytta?

För att Sveriges Allmännyttas ekonomiska verksamheter ska anses ”gröna” och leva upp till det föreslagna klassificeringssystemet så ska de bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål (se nedan), inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. Det krävs också att den ekonomiska verksamheten överensstämmer med så kallade tekniska granskningskriterier som ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen. Taxonomin omfattar följande miljömål:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomin utgår från en binär ansats vilket innebär att en ekonomisk verksamhet antingen är miljömässigt hållbar eller inte. Ingen verksamhet utesluts på förhand från taxonomin med undantag för fossil energiproduktion. Under våren och sommaren har kommissionen presenterat ett antal tekniska granskningskriterier.

De tekniska kriterierna

Kommissionen presenterade den 21 april 2021 en första delegerad akt med tekniska granskningskriterier för de klimatrelaterade målen i taxonomin, det vill säga begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Samt att större företag som omfattas av EUs minimikrav för direktivet för hållbarhetsrapportering, däribland flera av Sveriges Allmännyttigas medlemsbolag, ska ange hur stor del av deras verksamhet som är förenlig med taxonomin.

6 juli kom ett utkast på de övriga fyra miljömålen med tekniska kriterier kring byggnader och cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och ekosystem. När det gäller cirkulär ekonomin så föreslås exempelvis att 90 procent av det icke giftiga byggavfallet ska vara förberett för återvinning eller återanvändning och att en livscykelanalys har gjorts i enlighet med Level(s).  Kriterierna finns än så länge bara på engelska och du kan hitta dem här:  Strategy for financing the transition to a sustainable economy | European Commission (europa.eu)