Europeiska kommissionen har godkänt en riktad ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen (”GBER”) för att ytterligare underlätta, förenkla och påskynda stödet för EU:s gröna och digitala omställning.

Ändringen ska bland annat:

 • Öka och effektivisera möjligheterna till stöd inom området för miljöskydd och energi, bland annat för att stödja utbyggnaden av förnybar energi, projekt för utsläpp av koldioxid, grön rörlighet och biologisk mångfald, samt för att underlätta investeringar i förnybart väte och för att öka energieffektiviteten.
 • Medge gruppundantagsåtgärder som inrättats av medlemsstaterna för att reglera priserna på energi som elektricitet, gas och värme från naturgas eller elektricitet.
 • Införa en mycket betydande höjning av anmälningströsklarna för miljöstöd samt för stöd till forskning, utveckling och innovation (”RDI”).
 • Förlänga den allmänna gruppundantagsförordningen till slutet av 2026 för rättssäkerhet och regleringsstabilitet.
 • Anpassa bestämmelserna i gruppundantagsförordningen med de nya riktlinjerna för regionalstöd, riktlinjerna för statligt stöd till klimat, energi och miljö, riktlinjerna för riskfinansiering, ramverket för forskning, utveckling och innovation och riktlinjerna för bredband.

utan att det strider mot statsstödsreglerna och utan att man måste fråga Kommissionen om lov först, skulle Sverige kunna ge ekonomiskt stöd till en nödvändig renoveringsvåg av stora delar av bostadsbeståndet och samtidigt minska klimat- och miljöpåverkan och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Enligt EU riktlinjerna kan stödet gälla:

 • Minskning och upptag av växthusgasutsläpp, däribland stöd till förnybar energi och energieffektivitet.
 • Förbättring av byggnaders energi- och miljöprestanda.
 • Utbyggnad av laddnings- eller tankningsinfrastruktur för rena fordon.
 • Resurseffektivisera och främja omställningen till en cirkulär ekonomi.
 • Förebygga och minska andra föroreningar än växthusgaser.
 • Hantera miljöskador, återställa livsmiljöer och ekosystem, skydd eller återställande av den biologiska mångfalden och genomförande av naturbaserade lösningar för anpassning till och begränsning av klimatförändringar.
 • Sänkta skatter eller skatteliknande avgifter.
 • Trygga elförsörjningen.
 • Fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Sänkta elavgifter för energiintensiva användare.
 • Studier eller konsulttjänster i frågor som rör klimat, miljöskydd och energi.
 • Utbyggnad och användning av vissa fasta och mobila bredbandsnät och bredbandstjänster

Sveriges Allmännytta driver frågan gentemot regeringen, inte minst i arbetet med anpassning till EU-lagstiftning när det gäller energiprestanda och energieffektivisering i byggnader.