Förslaget till ny byggproduktförordning

Sverige leder sedan årsskiftet 2022/2023 de rådsförhandlingar som ska resultera i en ny byggproduktförordning. Förslaget till ny byggproduktförordning påverkar allmänna villkor för sektorn och kan, på längre sikt, leda till ekonomiska besparingar för aktörer på bostadsmarknaden – om slutresultatet är gott, vill säga.

Den befintliga Förordningen är en av de centrala byggstenarna för den europeiska inre marknaden men har enligt många observatörer underpresterat på många områden sedan den trädde i kraft, främst beroende på problem relaterade till utveckling av harmoniserade standarder och komplexiteten i den rättsliga ramen för byggprodukter. Enligt många innehåller även det nya förslaget flera brister som, istället för att minska den administrativa bördan, introducerar nya skyldigheter som kan komma att göra det svårare för ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora byggföretag. Kommissionens förslag utvidgar till exempel Förordningens tillämpningsområde till byggentreprenörer. De skulle till exempel falla under reglerna vid tillverkning av produkter på plats för omedelbar inbyggnad/vid direkt installation. Dessutom föreskriver förslaget att den nuvarande Förordningen ska upphävas först 2045 – en lång samexistensen mellan den nuvarande och den reviderade Förordningen skulle kunna leda till ytterligare komplexitet för industrins intressenter.

Arbetet fortskrider, men kommer med största sannolikhet inte att vara färdigt till dess Sverige lämnar över ordförandeskapet till Spanien.

Högnivåforumet för byggsektorn

De debatter som ägt rum under Högnivåforumet för byggsektorn har betonat att flera kriser har drabbat sektorn under de senaste åren och att detta har lett till nya utmaningar, inklusive störningar i leveranskedjan, prisökningar och brist på arbetskraft. Samtidigt ska sektorn genomgå en grön och digital omställning. Farhågorna är att nya regler leder till dyrare, snarare än billigare, processer. Samtliga frågor är av intresse för Sveriges Allmännytta.

Direktiv om undersökning, registrering och övervakning av asbest

Europeiska kommissionen ser över lagstiftningen kring asbests och planerar presentera ett nytt direktiv om undersökning, registrering och övervakning av asbest. Syftet är att ytterligare ta itu med hälso- och miljörisker relaterade till exponering för asbest genom att öka transparensen och hämta ytterligare information samt säkerställa dess tillgänglighet för relevanta offentliga myndigheter, byggnadsarbetare och boende i byggnader. De specifika skyldigheterna kommer att anpassas efter ett system som tar hänsyn till en byggnads livscykel och risker som är relevanta för en viss byggnad.

Initiativets specifika mål är att 1) samla in omfattande information om förekomsten av asbest i byggnader samt 2) göra denna information tillgänglig via register och 3) använda informationen till grund för en säker asbestsanering där riskerna för luftföroreningar beaktas.

Kommissionen avser presentera förslaget i höst och har haft ett öppet samråd i vinter.

Sveriges Allmännytta följer utvecklingen av direktivet och analyserar eventuella konsekvenser för medlemsbolagen i samarbete med samarbetsorganisationen Housing Europe.