Personer vid körsbärsträd i stad.

Ett förslag som kan komma att påverka Sveriges Allmännyttas medlemmar är förslaget till förordning om restaurering av natur. Förordningen kopplar till och ska fungera i synergi med andra policyer inom den gröna given bland annat i EU:s strategier för biologisk mångfald och klimatanpassning. Förslaget innehåller ett flertal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem.

Syftet med förslaget är att ge EU möjligheter att agera skyndsamt och att börja restaurera ekosystem med utgångspunkt i bindande mål och skyldigheter som redan går att mäta och övervaka. Därmed kommer medlemsstaterna att kunna inleda restaureringsarbetet omedelbart. Fler ekosystem kan läggas till i senare skeden, genom att det utvecklas gemensamma metoder för att fastställa ytterligare mål, genom ändring av förordningen.

Mål för att öka stadsgrönska och grönområden

Förslaget kan komma att inverka på kommuners markanvändning och därmed det kommunala planmonopolet och självstyret. Bland annat finns ett mål för ökad stadsgrönska. I artikel 6 fastställs mål för att säkerställa att det inte sker några nettoförluster av grönområden och att arealen grönområden ökar i städer, mindre städer och förorter. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sammanlagda nationella arealen urbana grönområden i städer, mindre städer och förorter ökar med minst 3 procent senast 2040 och med minst 5 procent senast 2050. Vidare ska medlemsstaterna säkerställa en trädtäckning i stadsområden om minst 10 procent i alla städer och i mindre städer och förorter senast 2050 och en nettoökning av urbana grönområden som är integrerade i befintliga och nya byggnader och infrastrukturprojekt i alla städer, mindre städer och förorter.

Sveriges Allmännytta kommer följa förslaget noga, inklusive Rådets och Parlamentets reaktioner och ståndpunkter för att sedan fatta beslut om eventuellt påverkansarbete.