För att motverka de problem och störningar på världens energimarknader som Rysslands invasion av Ukraina har orsakat har EU-kommissionen i maj lagt fram en ny plan som heter RepowerEU.

Planen ska bidra till att vi kan spara energi, producera renare energi och diversifiera vår energiförsörjning så att vi inom EU minskar beroendet av rysk olja och gas. RepowerEU får stöd av ekonomiska och rättsliga åtgärder så att vi kan bygga upp en ny energiinfrastruktur och ett nytt energisystem i EU.

Paketet höjer också energimålen i förra sommarens Fit for 55-paket. Föreslagna initiativ rör bland annat:

  • En förstärkning av långsiktiga energieffektivitetsåtgärder, däribland en ökning från 9 procent till 13 procent av det bindande energieffektivitetsmålet inom ramen för Fit for 55-paketet, tillsammans med ett Meddelande om energibesparingar i EU med beskrivningar av kortsiktiga beteendeförändringar som kan minska behovet av gas och olja. Medlemsländerna uppmuntras att inleda särskilda informationskampanjer som vänder sig till hushåll och industrin samt att använda finanspolitiska åtgärder för att stimulera till energibesparingar, till exempel sänkta momssatser på energieffektiva värmesystem, byggnadsisolering samt apparater och produkter.
  • Diversifiering av försörjningen och stöd till EU:s internationella partners en Extern energistrategi har lagts fram för att underlätta energidiversifiering och långsiktiga partnerskap med leverantörer, däribland samarbete om vätgasteknik och annan grön teknik. En Energiplattform ska bland annat möjliggöra frivilliga gemensamma inköp av gas, flytande naturgas och vätgas genom att samla efterfrågan och samordna kontakter med leverantörer.
  • En ökning och ett påskyndande av förnybara energikällor i elproduktion, industri, byggnader och transport – Kommissionen föreslår en höjning av huvudmålet för förnybara energikällor 2030 från 40 procent till 45 procent inom ramen för Fit for 55-paketet.
  • En särskild EU-strategi för solenergi för att fördubbla solcellsenergikapaciteten till 2025 – Paketet innehåller ett initiativ för solcellstak med en gradvis infasning av en rättslig skyldighet att installera solceller på nya offentliga och kommersiella byggnader och på nya bostadshus, vilket påverkar Sveriges Allmännyttas medlemmar. Man vill även se en fördubbling av takten för utbyggnad av värmepumpar samt åtgärder för att integrera geotermisk energi och termisk solenergi i moderniserade fjärrvärmesystem och allmänna värmesystem.
  • En Rekommendation om att åtgärda långsam och komplicerad tillståndsgivning för större projekt för förnybar energi – För detta ändamål har Kommissionen etablerat datauppsättningar över miljökänsliga områden och presenterat en riktad ändring av Direktivet om förnybar energi för att fastställa att förnybar energi är ”av överordnat allmänintresse”.

Målen i REPowerEU kommer att kräva investeringar, varför Kommissionen föreslår riktade ändringar för att integrera särskilda REPowerEU-kapitel i ländernas Återhämtnings- och resiliensplaner. Dessutom föreslår Kommissionen att det finansiella anslaget för återhämtningen ska ökas med 20 miljarder euro i bidrag från försäljningen av utsläppsrätter från EU:s system för handel med utsläppsrätter som för närvarande finns i reserven för marknadsstabilitet.

Beträffande processen har Kommissionen konkret lagt fram ett utkast till direktiv för att ändra och öka specifika energieffektivitetsmål i de föreslagna direktiven om Förnybara energikällor, Energieffektivitet och Byggnaders energiprestanda. De två sistnämnda är av särskilt intresse för Sveriges Allmännyttas medlemmar.