Under denna paroll höll EU-kommissionens ordförande, den tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen, i mitten av september och för sista gången under sin mandatperiod, 2019–2024, sitt årliga linjetal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen.

Ursula von der Leyen tog i sitt linjetal upp det som varit och vad som komma skall. Enligt henne har över 90 procent av de politiska riktlinjerna som hon lade fram 2019 nu uppnåtts, inklusive de för Sveriges Allmännytta viktiga lagförslagen inom klimat, miljö och energi.

Fram till EU-valet i juni 2024 vill Ursula von der Leyen prioritera bland annat näringslivsfrågor, klimat och miljö, AI, geopolitik med fokus på Ukraina, utvidgningen av unionen och ett fördjupat samarbete med Afrikanska Unionen och dess medlemsländer.

Framtida ekonomiska utmaningar

Hon beskrev tre stora ekonomiska utmaningar för unionen framöver; brist på arbetskraft och kompetens, inflationsbekämpning och ett bättre företagsklimat. Kommissionen vill därför använda satsningar på klimatomställning och satsningen Den gröna given som en murbräcka för att stärka konkurrenskraften. EU ska även utreda hur de ska kunna stoppa det stora inflödet av billiga kinesiska elbilar, som produceras med stöd av kinesiska statliga subventioner, vilket anses snedvrida marknaden för europeiska biltillverkare.

Minskade rapporteringskrav

För att underlätta för företagen så lägger EU-kommissionen nästa månad fram ett förslag om att minska rapporteringskraven på EU-nivå för små och medelstora företag med 25 procent. Man hoppas också att medlemsländerna ska haka på och minska sina rapporteringskrav med 25 procent. Ett särskilt sändebud för mindre bolag ska också tillsättas för att fånga upp missnöje i Europa och hen ska rapportera direkt till EU-kommissionens ordförande. För varje ny rättsakt ska en oberoende styrelse genomföra en konkurrenskraftskontroll.

Råvaror, klimat, sociala frågar och AI

Många EU-länder beskrivs vara för beroende av enstaka råvaruleverantörer. Länder i Latinamerika och Afrika vill nu utveckla egna industrier, vilket gör att kommissionen, innan slutet av året, vill starta en sammanslutning för att diskutera handelsproblematiken kring viktiga råvaror, the Critical Raw Materials Club.

För att bidra till klimatanpassningarna avser kommissionen också att presentera en storsatsning på vindkraft, European Wind Power package. Bland annat ska tillstånd för kraftverk skyndas på. Fokus ska ligga på kompetens, finansiering och stabila leveranskedjor.

För 40 år sedan mötte EU-kommissionens dåvarande ordförande Jacques Delors arbetsmarknadens parter i slottet Val Duchesse, söder om Antwerpen i Belgien. Det anses vara starten på den sociala dialogen i EU. Nästa år vill Ursula von der Leyen ha ett nytt möte på samma plats med parterna under ledning av Belgiens EU-ordförandeskap.

Kommissionen har tidigare föreslagit en reglering av AI-teknik och Ursula von der Leyen föreslog i talet tillsättandet av en global AI-panel av experter, som ska arbeta med AI-frågor på liknande sätt som FN:s klimatpanel jobbar tillsammans med kunskap kring klimatförändringarna.