Barnets rättigheter

Barns rättigheter är en del av svensk lagstiftning, och hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör dem. Att få göra sin röst hörd och att barns intressen får väga tungt är också barns rätt. Bostadsbolag fattar många beslut som påverkar barn, både enskilda barn och barn generellt.

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för FN:s konvention om barnets rättigheter, de krav som ställs för att efterleva konventionen och hur konventionen relaterar till bostadsbolagets uppdrag.

Vi tar bland annat upp varför det finns särskilda rättigheter för barn och hur barnkonventionen hänger ihop med andra åtaganden och lagar. Begreppen barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv kommer att klargöras under kursen. Dagen varvas med teori och gruppövningar.

Det finns möjlighet att välja mellan halvdags- och heldagsupplägg, samt att komplettera den grundläggande delen med en fördjupningskurs. Mer information om detta finner du här nedan.

Metod

Deltagarna engageras interaktivt med olika videoklipp, reflektioner. kortare gruppsamtal, medskick samt omröstningar och frågor. Vid längre utbildningar kan deltagarna involveras genom övningar, enskilda reflektioner, quiz, gruppdiskussioner och verksamhetsnära case. Målsättningen är att ständigt lyfta konkreta exempel från vardagliga situationer som deltagarna möter för att synliggöra barnrättsperspektivet i vardagen.

Grundläggande kurs

Heldagskurs

• Intro till konventionen, varför särskilda rättigheter för barn?
• Hur hänger barnkonventionen ihop med andra åtaganden och lagar?
• Barns levnadsvillkor
• Barnrättsperspektiv, barnperspektiv & barnets perspektiv
• Barnkonventionen som lag
• Rättighetsläget, hur relaterar konventionen till vårt uppdrag?
• Konventionens huvudprinciper och barnrättsperspektiv i vardagen
• Barnsynen som möjliggörare eller omöjliggörare
• Verksamhetsnära case
• Förutsättningar, vad vill och behöver vi framåt?
• Nästa steg
• Medskick, läs- och lyssningstips för arbetet framöver

Halvdagskurs

• Intro till konventionen, varför särskilda rättigheter för barn?
• Hur hänger barnkonventionen ihop med andra åtaganden och lagar?
• Barns levnadsvillkor
• Barnrättsperspektiv, barnperspektiv & barnets perspektiv
• Rättighetsläget, hur relaterar konventionen till vårt uppdrag?
• Konventionens huvudprinciper och barnrättsperspektiv i vardagen
• Förutsättningar, vad vill och behöver vi framåt?
• Nästa steg
• Medskick, läs- och lyssningstips för arbetet framöver

Fördjupningskurs

En fördjupad utbildning kan vara aktuell om det finns en grundläggande kunskap och en
vill fokusera på att ta nästa steg. Fördjupningsutbildningarna är praktiska och utgår från
ert specifika arbete som bostadsbolag och hur ni utifrån era förutsättningar kan ta nästa
steg i arbetet. Eftersom utbildningarna anpassas efter era behov är nedanstående endast
ett utkast på innehåll. Mål och innehåll planeras tillsammans.

Implementering och ledningens uppdrag 

• Hur kan vi genomlysa organisationen utifrån ett barnrättsperspektiv?
• Ledningens roll och uppdrag i arbetet med barnkonventionen
• Vilka krav ställs på ett bostadsbolag i implementeringsarbetet?
• Implementeringsåtgärderna hos er som bostadsbolag?
• Vilka processer har vi och var kommer barnkonventionen in?
• Hur gör andra bostadsbolag?
• Förutsättningar för fortsatt arbete och nästa steg

Barnkonventionsanalyser och prövningar av barnets bästa

• Barnets bästa som grundläggande princip
• Om barnets bästa och barnkonsekvensanalyser
• Att göra en prövning av barnets bästa och barnkonsekvensanalys
• Barnkonsekvensanalyser av aktuella ärenden
• Vilka processer har vi och var kommer barnkonsekvensanalyserna in?
• Metodstöd för barnkonsekvensanalyser och barnets bästa
• Förutsättningar för fortsatt arbete och nästa steg

Boinflytande med fokus på barn och unga

• Barnkonventionens artikel 12, vilka krav ställs egentligen på oss?
• Åldersmaktsordning och synen på barn och unga
• Teorier, modeller och arbetsformer för att möjliggöra barns inflytande
• En barnrättsbaserad inflytandeprocess
• Hur gör andra?
• Hur ser det ut hos oss idag och hur kan vi göra?
• Förutsättningar för fortsatt arbete och nästa steg

Företagsförlagd kurs

Denna kurs är företagsförlagd, kontakta oss gärna för offert.

 

Föreläsare

Åsa Ekman

I drygt 20 år har Åsa Ekman jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillsammans med olika organisationer har Åsa exempelvis arbetat med att kartlägga barns och ungas livssituation, skrivit årliga barnbokslut, processlett och genomfört barnkonsekvensanalyser, arbetat med mål och styrning samt granskat verksamheter utifrån ett barnrättsperspektiv. Likaså tagit fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen samt processlett olika verksamheter i förändringsarbeten kopplat till implementeringen av barnkonventionen. Vidare har hon hjälp många organisationer med strukturer för inflytandefrågor samt att genomföra dialoger med barn och unga.

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Ett grönt och hållbart bostadsföretag

Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och bostadsföretagens hållbarhetsarbete spelar stor roll för om vi ska uppnå miljömålen. Men för att lyckas minska ...