Trygg i uppdraget som styrelseledamot

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr bostadsföretagets verksamhet. Många regler är gemensamma för alla typer av bostadsföretag, men det finns också regler som endast gäller de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Kursen är uppdelad i två pass som ger dig grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi inför ditt uppdrag som styrelseledamot.

Juridik

Under juridikpasset går vi bland annat igenom styrelsens ansvar och uppgifter enligt aktiebolagslagen. Vi behandlar även vilka krav som ställs på företagets verksamhet enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även kallad allbolagen samt reglerna om offentlighet och sekretess.

Ekonomi

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Vi går tillsammans igenom innehållet i årsredovisningen och diskuterar grundläggande ekonomiska samband, exempelvis vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Kursen riktar sig framförallt till kommunala aktiebolag, men kan även anpassas för stiftelser.

Kursens innehåll

Regelverk för allmännyttiga bostadsföretag

 • Ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvudsakliga uppgifter
 • Styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd-instruktion
 • Jävsfrågor
 • Kommunalrättsliga principer och överföring av verksamhet till ett helägt kommunalt bolag
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • Värdeöverföringsbegränsning enligt allbolagen och innebörden av begreppet affärsmässiga principer
 • Regler om offentlighet och sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt

Ekonomin i allmännyttiga bostadsföretag

 • Innehållet i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande

Styrelseutbildningens grundkurs kan kompletteras med ett pass på cirka 40 minuter om allmännyttans bakgrund och framväxt.

Fördjupande styrelsekurser att komplettera med:

Ägarstyrning och ägardialog i teori och praktik

Under denna halvdag tittar vi närmare på den lagstiftning som främst påverkar ägarstyrningen av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Vi fördjupar oss även i vad man bör tänka på vid formuleringen av ett ägardirektiv, samt diskuterar olika exempel på samspelet mellan det allmännyttiga bostadsaktiebolaget och dess ägare, det vill säga kommunen.

 • Vad kan stå i ett ägardirektiv?
 • Hur kan samarbetet mellan ägare, styrelse och vd fungera på ett bra sätt?

Kan vi bygga?

Halvdagen syftar till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i en investeringskalkyl och förutsättningarna för hyressättning i nyproduktion eller vid ombyggnation.

 • Vad ska en investeringskalkyl innehålla?
 • Vad menas med direktavkastning, avkastningskrav och kalkylränta?
 • Hur bestäms hyran?
 • När uppstår risk för nedskrivning?

Allmännyttan mot 2030

Syftet med dagen/halvdagen är att ge en bakgrund och inspiration till företagets strategiska planering. Vi kommer bland annat att resonera kring:

 • Omvärldsanalys och framtidsspaning
 • Nyttan med allmännyttan
 • Hållbar utveckling, en självklarhet
 • Livskvalitet på hyresgäst- och individnivå
 • Välfärd på stadsdels- och bostadsområdesnivå
 • Tillväxt på kommunal och regional nivå
 • Vad behöver bostadsföretagen, branschen, kommunerna och staten göra för att allmännyttan ska lyckas med sitt samhällsuppdrag?

Att främja integration

Halvdagen syftar främst till att ge styrelsen inspirerande exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet arbetar för att främja integration.
Passet innehåller följande delar:

 • Allmännyttans samhällsansvar
 • Statistik om invandring och genomgång av centrala begrepp
 • Sammanfattning och slutsatser från Sveriges Allmännyttas rapport ”Att främja integration”
 • Så fungerar bosättningslagen
 • Konkreta exempel på hur bostadsföretag och kommuner runt om i landet arbetar för att främja integration.

 

Kursen genomförs endast företagsförlagd. Utbildningen kan genomföras för två företag gemensamt. Kontakta Pernilla Liljestrand för offert och mer information.

 

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar