Trygg i uppdraget som styrelseledamot

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr bostadsföretagets verksamhet. Många regler är gemensamma för alla typer av bostadsföretag, men det finns också regler som endast gäller de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Kursen är uppdelad i två pass som ger dig grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi inför ditt uppdrag som styrelseledamot.

Juridik

Under juridikpasset går vi bland annat igenom styrelsens ansvar och uppgifter enligt aktiebolagslagen. Vi behandlar även vilka krav som ställs på företagets verksamhet enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även kallad allbolagen samt reglerna om offentlighet och sekretess.

Ekonomi

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Vi går tillsammans igenom innehållet i årsredovisningen och diskuterar grundläggande ekonomiska samband, exempelvis vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Kursen riktar sig framförallt till kommunala aktiebolag, men kan även anpassas för stiftelser.

Kursens innehåll

Regelverk för allmännyttiga bostadsföretag

 • Ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvudsakliga uppgifter
 • Styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd-instruktion
 • Jävsfrågor
 • Kommunalrättsliga principer och överföring av verksamhet till ett helägt kommunalt bolag
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • Värdeöverföringsbegränsning enligt allbolagen och innebörden av begreppet affärsmässiga principer
 • Regler om offentlighet och sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt

Ekonomin i allmännyttiga bostadsföretag

 • Innehållet i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande

Styrelseutbildningens grundkurs kan kompletteras med ett pass på cirka 40 minuter om allmännyttans bakgrund och framväxt.

Fördjupande styrelsekurser att komplettera med:

Ägarstyrning och ägardialog i teori och praktik

Under denna halvdag tittar vi närmare på den lagstiftning som främst påverkar ägarstyrningen av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Vi fördjupar oss även i vad man bör tänka på vid formuleringen av ett ägardirektiv, samt diskuterar olika exempel på samspelet mellan det allmännyttiga bostadsaktiebolaget och dess ägare, det vill säga kommunen.

 • Vad kan stå i ett ägardirektiv?
 • Hur kan samarbetet mellan ägare, styrelse och vd fungera på ett bra sätt?

Kan vi bygga?

Halvdagen syftar till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i en investeringskalkyl och förutsättningarna för hyressättning i nyproduktion eller vid ombyggnation.

 • Vad ska en investeringskalkyl innehålla?
 • Vad menas med direktavkastning, avkastningskrav och kalkylränta?
 • Hur bestäms hyran?
 • När uppstår risk för nedskrivning?

Allmännyttan och samhällsansvaret

Halvdagen syftar främst till att ge styrelsen inspirerande exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet tar samhällsansvar och främjar social hållbarhet.

Passet innehåller följande delar:

 • Balansens mellan affärsmässighet och samhällsansvar
 • Segregation och utanförskap
 • Samhällsansvar på olika sätt
 • Att erbjuda boinflytande
 • Konkreta exempel på sociala satsningar och samverkansformer som bostadsföretag är involverade i.

Kursen genomförs endast företagsförlagd och kan genomföras för två företag gemensamt.

Kontakta Azra Jahic för offert och mer information.

 

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar