Trygg i uppdraget som styrelseledamot

Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under en dag går vi igenom de lagar och regelverk som styr bostadsföretagets verksamhet. Många regler är gemensamma för alla typer av bostadsföretag, men det finns också regler som endast gäller de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Kursen är uppdelad i två pass som ger dig grundläggande kunskaper inom juridik, ekonomi samt ägarstyrning inför ditt uppdrag som styrelseledamot. Det finns även möjlighet att komplettera med fördjupande pass, bland annat inom ägarstyrning.

Juridik

Under juridikpasset går vi bland annat igenom grundläggande kommunala principer, regler kring att  överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag eller en stiftelse styrelsens ansvar och uppgifter enligt aktiebolagslagen eller stiftelselagen. Vi berör också kortfattat skillnaderna mellan att driva verksamheten i kommunal regi och i bolagsform. Vi behandlar vilka krav som ställs på företagets verksamhet enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även kallad allbolagen samt reglerna om offentlighet och sekretess. Lagen om offentlig upphandling berörs också.

Hyran är ett bostadsföretags störta intäktskälla De kollektiva hyresförhandlingarna är därför av stor vikt för våra medlemsföretag. Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har under 2022 träffat en överenskommelse om grunder för de årliga hyresförhandlingarna. Under såväl juridikpasset som ekonomipasset sammanfattar vi de viktigaste punkterna i överenskommelsen och går igenom grundläggande regler i  hyreslagens och hyresförhandlingslagen.

Ekonomi

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Vi går tillsammans igenom innehållet i årsredovisningen och diskuterar grundläggande ekonomiska samband, exempelvis vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Kursen riktar sig framför allt till kommunala aktiebolag, men kan även anpassas för stiftelser.

Kursens innehåll

 • Regelverk för allmännyttiga bostadsföretag
 • Ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen, vilket organ som fattar vilket beslut etc.
 • Styrelsens och vd:s huvudsakliga uppgifter och roller
 • Styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd-instruktion
 • Jävsfrågor
 • Kommunalrättsliga principer och överföring av verksamhet till ett helägt kommunalt aktiebolag
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Värdeöverföringsbegränsning enligt allbolagen och innebörden av begreppet affärsmässiga principer
 • Regler om offentlighet och sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt
 • Ekonomin i allmännyttiga bostadsföretag
 • Innehållet i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande
 • Avkastningskrav

Fördjupningar

Ägarstyrning och ägardialog i teori och praktik

Under denna halvdag tittar vi närmare på den formella ägarstyrningen, det vill säga den lagstiftning som påverkar ägarstyrningen av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag men vi tar även upp den informella ägarstyrningen.

Vi går igenom möjliga samverkansformer och strukturer för dialog Vi kommer också att diskutera olika exempel på samspelet mellan det allmännyttiga bostadsaktiebolaget och dess ägare och hur det kan utvecklas

Vi fördjupar oss även i hur man kan utveckla ägardirektiv för kommunens och bolagets bästa, vad ett ägardirektiv kan innehålla och vad man bör tänka på vid formuleringen av ett ägardirektiv.

Hur kan samarbetet mellan ägare, styrelse och vd fungera på ett bra sätt?

Kan vi bygga?

En halvdag som syftar till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i en investeringskalkyl och förutsättningarna för hyressättning i nyproduktion eller vid ombyggnation.

 • Vad ska en investeringskalkyl innehålla?
 • Vad menas med direktavkastning, avkastningskrav och kalkylränta?
 • Hur bestäms hyran?
 • När uppstår risk för nedskrivning?

Allmännyttan och samhällsansvaret

Denna halvdag syftar främst till att ge styrelsen inspirerande exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet tar samhällsansvar och främjar social hållbarhet.

Passet innehåller följande delar:

 • Balansens mellan affärsmässighet och samhällsansvar
 • Segregation och utanförskap
 • Samhällsansvar på olika sätt
 • Att erbjuda boinflytande
 • Konkreta exempel på sociala satsningar och samverkansformer som bostadsföretag är involverade i.

Kursen genomförs endast företagsförlagd och kan genomföras för två företag gemensamt.

Kontakta Azra Jahic för offert och mer information.

 

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar