Projektet i korthet

Inblandade bolag

Kopparstaden i Falun

Publicerat i december 2022

– Den tekniska lösningen ger möjlighet att försörja ytterligare byggnader utan att öka den totala resursanvändningen i energisystemet, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden AB.

Systemet är tänkt att användas i en ny byggnad som ingår i ett större nybyggnadsprojekt i Falun. Huset kommer att enbart vara anslutet till returledningen från fjärrvärmen, både för uppvärmning och varmvatten.

Genom at byggnaden bara är ansluten till returledningen kommer dess energianvändning göra att värmeverket får tillbaka kallare returvatten vilket ökar resurseffektiviteten i systemet. Mer energi ur samma mängd bränsle.

Använt tekniken i befintligt hus

Kopparstaden har testat tekniken under ett år i ett befintligt hyreshus med 14 lägenheter.

– Den testrigg som nu körts är inte tänkt att användas för att förbättra prestandan i ett ”vanligt” hyreshus i första hand utan för att testa att tekniken fungerar, berättar Kenneth Ahlström.

För att varmvattnet ska kunna uppfylla BBR-kraven har temperaturen lyfts efter varmvattenväxlaren från cirka 45 grader till 52–55 grader i en frånluftvärmepump.

Värmepumpen är ursprungligen utvecklad för villamarknaden och har en maxeffekt på enbart 500 Watt. Värmepump och installationer har sammanlagt kostat 40 000 kronor – mindre än 3 000 kronor per lägenhet.

Minska värmepumpens elanvändning

För att kompensera för ökad elanvändning i den nya byggnaden kommer en solcellsanläggning att installeras tillsammans med ett batteri på 10 kWh.

Tanken med hela projektet är att kunna använda lågvärdig energi från fjärrvärmens returledning, spillvärme från ett datacenter eller liknande och ändå klara både värmebehovet och varmvattenförsörjningen till byggnaden – utan att behöva använda exempelvis en hög temperatur från fjärrvärme.

– Efter det test vi nu gjort är jag fullt övertygad att detta är möjligt utan att påtagligt öka elanvändningen, säger Kenneth Ahlström.

Bildtext: Systemet är tänkt att användas i en ny byggnad i Falun som ingår i ett projekt med 125 lägenheter. Den aktuella byggnaden kommer att få ett lågt klimatav­tryck genom sin trästomme och hög resurs­effektivitet genom att byggnaden enbart är ansluten till returledningen från fjärr­värmen, både för upp­värmning och varm­vatten.

Vinnare av Bästa Klimatinitiativen 2022

Familjebostäder i Göteborg blev vinnare av utmärkelsen Bästa klimatinitiativ inom allmännyttan i kategorin ”Klimatsmart boende”. Detta för att de med stort engagemang skapat klimatsmarta lösningar med avstamp i kreativitet och interna idéer. Deras projekt ”Bästa klimatidén” involverar hela organisationen i omställningen.

Totalt har tre allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Familjebostäder i Göteborg utsågs följande vinnare i två andra kategorier.

• Klimatsmart boende: Familjebostäder i Göteborg

• Klimatkrav på leverantörer: Skelleftebostäder AB (Skebo)

Läs mer om vinnarna i tävlingen

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.

Läs mer om Klimatinitiativet