I den nya rapporten finns rikligt med analyser, diagram och tabeller som beskriver ekonomin för såväl allmännyttan som helhet som utvecklingen för olika företagsstorlekar och kommungrupper.

Sammantaget står allmännyttan väl rustad för att fortsätta att bidra till bostadsförsörjningen, konstaterar rapportförfattaren Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi på Sveriges Allmännytta.

– Totalt sett är allmännyttans ekonomi stabil. Både direktavkastning och marknadsvärden har överlag utvecklats positivt, även om det finns stora skillnader i fastighetsvärden och hyresnivåer mellan växande kommuner och mindre kommuner i glesbygd.

Stigande byggpriser vållar problem

I rapporten konstateras att de stigande byggpriserna är ett växande bekymmer. De medför att kostnaderna för avskrivningar stiger snabbt, eftersom högre anskaffningsvärden medför större avskrivningar. De kostnadsökningarna är också större än den minskning av kostnaderna som skett på grund av sjunkande räntor.

Avskrivningar innebär också att pengar läggs undan för att rusta upp husen när de blivit äldre.

– Fortsätter byggkostnaderna att öka finns därför även risken att pengarna inte räcker till framtida renoveringar, särskilt inte om de måste göras till ännu högre kostnader, säger Thorbjörn Nilsen.

– De underliggande kostnader som orsakar stigande byggpriser spiller också över på underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och andra förvaltningskostnader, som under de senaste åren ökat betydligt snabbare än hyrorna höjts.

Särskilt svårt för små företag

Särskilt bekymmersamt kan det vara för små företag på orter där det exempelvis behöver byggas bostäder för äldre, även om den generella efterfrågan på bostäder är låg.

– Kombinationen av höga byggpriser, begränsad hyresbetalningsförmåga och höga direktavkastningskrav gör det svårt att få ihop investeringskalkylen. Ofta uppstår nedskrivningsbehov som kan vara svåra att bära på grund av den låga soliditeten, framhåller Thorbjörn Nilsen i rapporten.

Möjlighet jämföra nyckeltal

De 240 medlemsföretag som rapporterat in uppgifter har fått företagsrapporter i excelformat, där de kan jämföra sina egna nyckeltal med riksgenomsnittet och olika företagsstorlekar.

– Statistiken är därför ett utmärkt redskap för benchmarking. Det finns också möjlighet att beställa specialrapporter där man jämför det egna företaget med en utvald grupp av andra företag, berättar Thorbjörn Nilsen.

Värda över 1 000 miljarder kronor

Några siffror ur rapporten:

  • Marknadsvärdena för medlemsbolagens sammanlagt 824 000 lägenheter uppgår totalt till drygt 1 000 miljarder kronor, motsvarande över 100 000 kronor per invånare i Sverige.
  • Marknadsvärdena ökade med nästan 10 procent jämfört med året innan. Högst marknadsvärden är det i storstadskommunerna, och lägst i små företag i små kommuner.
  • Driftkostnaderna har ökat med en procent per år, utöver inflationen. Största ökningen står fastighetsknuten administration och fastighetsskötsel för.
  • Uppvärmningskostnaderna har minskat de senaste fyra åren – sannolikt beroende på energieffektiviseringar och mildare vintrar.
  • Omflyttningen i bolagens lägenheter är i snitt 14 procent per år.

 

Kostnadsfri nedladdning för inloggade medlemmar

Rapporten om den ekonomiska statistiken finns tillgänglig här i webbshoppen, och kan laddas ned kostnadsfritt för inloggade medlemmar i Sveriges Allmännytta.