Den 14 juni tog riksdagen beslut om de nya skattereglerna för företagssektorn, i enlighet med ett förslag från regeringen. Reglerna innebär att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas och bolagsskatten sänks.

– Vi är lättade över att SABOs analys och våra förslag och synpunkter i vårt remissvar i stor utsträckning har hörsammats av departementen, säger Susanna Höglund, chef för ekonomi- och juridikenheten på SABO.

Fortsatt analysarbete

Begränsningen sker enligt den så kallade EBITDA-regeln som innebär att avdragsmöjligheterna baseras på ett företags skattemässiga rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent av EBITDA.

– De nya reglerna är komplexa och kommer att kräva ett betydande fortsatt analysarbete för att beräkna de kommande skattekonsekvenserna. Det arbetet kommer att kräva resurser både hos våra medlemsföretag och hos oss på SABO, säger hon.

Mer avdrag för hyreshus

Lagändringarna omfattar en förenklingsregel som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 5 miljoner kronor. Ett sådant avdrag får göras i stället för ett avdrag med 30 procent av avdragsunderlaget enligt EBITDA-regeln.

Samtidigt ändras reglerna om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får ytterligare 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av under en sexårsperioden från det att hyreshuset byggts klart.

De nya reglerna bygger på tvingande EU-regler och syftar främst till att minska skatteflykten.

Sänkt bolagsskatt

Förändringarna i ränteavdragen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Under de första två åren kommer bolagsskattesatsen dock att vara 21,4 procent.

Även reglerna för periodiseringsfonder och säkerhetsreserver ändras. Det blir också avdragsförbud för ränteutgifter i vissa, främst gränsöverskridande skattesituationer.

De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Läs mer om beslutet via länken nedan.