Bostadsmarknadsenkäten, som görs av Boverket, innehåller kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden. Den visar att antalet kommuner som bedömer underskott har minskat för fjärde året i rad som helhet. Underskottet är dock fortfarande stort.

Sveriges Allmännytta konstaterar att det samtidigt finns en svagt ökande tendens för kommuner som uppger att det finns ett överskott av bostäder.

– Redan för drygt två år sedan så var det en handfull allmännyttiga bostadsbolag som hörde av sig för att berätta om att de började få vakanser i sitt bestånd. Det är mindre kommuner som upplever att det hårda trycket på bostäder har mattats av. Efterfrågan finns dock väldigt tydligt kvar i storstadsregionerna, bland de större städerna och universitetsorterna, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Svårt för vissa grupper att få bostad

Boverket pekar på att trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år, har framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, men även personer med funktionsnedsättning och äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

En ljuspunkt är dock att för fjärde året i rad minskar antalet kommuner som anger att man har underskott på bostäder för ungdomar. I årets enkät anger 177 kommuner att man har ett underskott på bostäder för ungdomar. Det är en minskning med 53 kommuner på två år.

Likaså har antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre ökat betydligt sedan förra året, från 140 till 204 kommuner. Boverket menar att effekter av coronapandemin kan vara en förklaring, ett ökat byggande av specialbostäder de senaste åren kan vara en annan.

Byggandet förväntas öka 2021 och 2022

2021 förväntas en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner.

År 2022 förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022.

Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 procent år 2021 och med 11 procent år 2022.

Ökning med 6 200 bostäder i allmänyttan

Enligt Bostadsmarknadsenkäten tillkom närmare 10 700 bostäder under 2020 genom nyproduktion, ombyggnation och inköp inom det allmännyttiga bostadsbeståndet. Samtidigt såldes cirka 3 900 lägenheter och närmare 600 revs. Av de sålda gick 89 procent till privat hyresvärd för fortsatt uthyrning, 7 procent såldes till annan köpare och 4 procent ombildades till bostadsrätter.