Regeringen gav 2019 hovrättsrådet Jan Josefsson i uppdrag att utreda vissa frågor om mer effektiva hyresförhandlingar. Uppdraget resulterade i promemorian Ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister, som remitterades i somras.

Särskild skiljeman kan avgöra tvister

Förslaget möjliggör för de lokala parterna – hyresvärd och hyresgästorganisation – att i förhandlingsordningen avtala om att tvister som gäller de årliga hyresförhandlingarna får avgöras av en särskild skiljeman. Juridiskt sett är detta ett privaträttsligt förfarande som har författningsstöd.

Den särskilda skiljemannen ska utses av hyresnämnden och kan vid behov biträdas av en ekonomisk expert. Skiljemannens rekommendation kan inte överklagas utan måste inom två veckor omsättas av de lokala parterna i en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen.

– Medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta har sedan lång tid haft möjlighet att få förhandlingstvister lösta av Hyresmarknadskommittén och berörs därför inte direkt av detta förslag. Här öppnas nu en likartad möjlighet att få kollektiva tvister lösta även inom det privata beståndet. Genomförs förslaget kommer tvister i kollektiva hyresförhandlingar att kunna lösas på ett effektivt sätt i nästan hela hyreshusbeståndet, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Förslaget kan bidra till effektivare hyresförhandlingar

Sveriges Allmännytta är mycket positiv till förslaget om ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister. Detta eftersom förslaget:

  • innehåller ett tydligt regelverk och bygger på en rimlig balans mellan parterna.
  • inkluderar tidsfrister för att undvika att förhandlingar blir för långdragna.
  • inkluderar ekonomiska sanktioner i form av skadeståndsskyldighet om en part vägrar teckna förhandlingsöverenskommelse i enlighet med den särskilde skiljemannens rekommendation.
  • inkluderar möjligheter till medling mellan parterna.

– Sammantaget kan allt detta bidra till effektivare hyresförhandlingar, säger Jörgen Mark-Nielsen.

– I promemorian framgår tydligt att förslaget inte hindrar Hyresmarknadskommittén att fortsätta som tvistelösningsorgan för medlemmarna i Sveriges Allmännytta. Det är viktigt. Däremot kan det bli aktuellt att se över förhållandet mellan Hyresmarknadskommittén och det oberoende tvistelösningsförfarandet, säger Jörgen Mark-Nielsen.